تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
آکادمي زبان 12-دوره چت(اتاق 1609)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 16-حسِنِي-وحيده(اتاق 1617)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 17-شریفی پورشیرازی-احمدرضا(اتاق 1618)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 1-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1621)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 3-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1560)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 5-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1610)
ورود به کلاس
آکادمی زبان11- قاسم نژاد-عاطفه (اتاق 1608)
ورود به کلاس
آکادمی زبان15-رضاپور-ثمين 2 (اتاق 1613)
ورود به کلاس
آکادمی زبان2-رضاپور-ثمين (اتاق 1553)
ورود به کلاس
آکادمی زبان4-اسدي پويا-ساناز (اتاق 1558)
ورود به کلاس
آکادمی زبان6-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1620)
ورود به کلاس
آکادمی زبان8-بابایی-نغمه(اتاق 1595)
ورود به کلاس