تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
آشنايي با معماري اسلامي2 - حقايق-مريم (اتاق 1511) کد درس 156812 گروه 1
ورود به کلاس
آیین نگارش و ويرايش - محمدي- ندا(اتاق 3008) ترم تابستان کد درس 1014 گروه 1
ورود به کلاس
آیین نگارش و ويرايش - مومن نسب - مهسا(اتاق 1514) کد درس 1014 گروه 6
ورود به کلاس
آیین نگارش و ويرايش - مومن نسب - مهسا(اتاق 1515) کد درس 1014 گروه 7
ورود به کلاس
اتاق 2500
ورود به کلاس
اخلاق و تربیت اسلامي -محمدزاده حقيقي- عرفانه (اتاق 3001) ترم تابستان کد درس 1004 گروه 1
ورود به کلاس
اصول و روش ترجمه 1 -احمديان-محبوبه(اتاق 1505) کد درس 577440 گروه 1 و کد درس 637110 گروه 1
ورود به کلاس
اقتصاد سنجي -ممتازيان-عليرضا(اتاق 1537) کد درس 1466705 گروه 1
ورود به کلاس
اندیشه اسلامي1-محمدزاده حقيقي-عرفانه(اتاق 3002) ترم تابستان کد درس 1005 گروه 1
ورود به کلاس
اندیشه اسلامي2-محمدزاده حقيقي-عرفانه(اتاق 3006) ترم تابستان کد درس 1011 گروه 2
ورود به کلاس
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن-احمدي-اسفنديار(اتاق 3004) ترم تابستان کد درس 1008 گروه 1
ورود به کلاس
باغ ايراني-ناصري-سينا(اتاق 1550) کد درس 2362414 گروه 1
ورود به کلاس
برداشت از بناهاي تاريخي- دهقانيان-گلنار (اتاق 1529) کد درس 879122 گروه1
ورود به کلاس
بررسي موارد خاص در حسابداري-منصوري-شعله (اتاق 1540) کد درس 1466711 گروه 1
ورود به کلاس
برنامه دهي و روشهاي طراحي - نصر-طاهره (اتاق 1544) کد درس 2340432 گروه 1
ورود به کلاس
بلاغت کاربردي-مومن نسب-مهسا (اتاق 1531) کد درس 1121329 گروه 1
ورود به کلاس
بيان معماري2-عسکري-نیلوفر(اتاق 1538) کد درس 8791002 گروه 3
ورود به کلاس
پروژه مالي2-صابري-مهدي(اتاق 1625) کد درس 7578022 و 84650008
ورود به کلاس
تئوري حسابداري 2-ممتازيان- عليرضا (اتاق 1539) کد درس 1466704 گروه 1
ورود به کلاس
تاريخ اسلام -احمدي-اسفنديار(اتاق 3003) ترم تابستان کد درس 1007 گروه 1
ورود به کلاس
تربيت بدني- زارع نژاد-وحيد (3009)ترم تابستان کد درس 1032 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه شفاهي2-احمديان-محبوبه(اتاق 1516) کد درس 277428 گروه1
ورود به کلاس
ترجمه متون علوم انساني-کرمي نرکاشوند-عاطفه(اتاق 1508) کد درس 637124 گروه 1
ورود به کلاس
تعيين موقعيت نسبت به اجرام سماوي-دست غيبي فرد-نيلوفر(اتاق 1561( کد درس 7522032 گروه 1
ورود به کلاس
تمرين هاي معماري1-حضرتي فرد -افسانه (اتاق 1530) کد درس 3252013 گروه 1- کد درس 631720 گروه 1
ورود به کلاس
تمرين های معماري1-تمرين هاي معماري 2 - نيري زهرا(اتاق 1522) کد درس 3252013 گروه2- کد درس 3252014 گروه 1
ورود به کلاس
جلسات روانشناسي(اتاق 2000)
ورود به کلاس
جلسه دفاع - رشته حسابداری(1549)
ورود به کلاس
جلسه دفاع - رشته معماری (1555)
ورود به کلاس
جلسه دفاع - رشته معماری منظر(1554)
ورود به کلاس
حسابداري بخش عمومي-صابري- مهدي(اتاق 1519) کد درس 1466707 گروه1
ورود به کلاس
حسابرسي پيشرفته- شهابي-عليرضا(اتاق 1535) کد درس 1466708 گروه1
ورود به کلاس
حقوق و اخلاق در ورزش-صالحي-عباس(اتاق 1520) کد درس 1868949 گروه1
ورود به کلاس
حکت هنر اسلامي-نوشين-امين رضا(اتاق 1521) کد درس4240050 گروه 1
ورود به کلاس
خواندن متون مطبوعاتي-ترجمه نوار و فيلم-احمديان-محبوبه(اتاق 1504) کد درس 466824 گروه 1 - کددرس 577430،گروه۱
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعيت-کريمي-اعظم(اتاق 3007) ترم تابستان کد درس 1031 گروه 1
ورود به کلاس
درس GIS و کاربرد آن در معماري منظر-آزادمنش-مهدي (اتاق 1144) کددرس 2362402گروه1
ورود به کلاس
درس آزمايشگاه زبان2-کمالي نژاد-شيرين (اتاق 1094) کددرس 637115گروه1
ورود به کلاس
درس آزمون سازي زبان-اميني-شهرزاد (اتاق 1380) کددرس 733627گروه1
ورود به کلاس
درس آزمون سازي(1)، درس آزمون سازي و درس آزمون سازي زبان -نوشين-فرزين (اتاق 1440) کددرس 466810، کددرس 577419گروه1و کد درس 2660204 گروه 1
ورود به کلاس
درس آزمون سازي(2)-ارقميري-آرزو (اتاق 1099) کددرس 466811گروه1
ورود به کلاس
درس آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها -بهمني فريد (اتاق 1354) کددرس 943175309گروه1
ورود به کلاس
درس آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي-رضايي فريد-مهسا (اتاق 1209) کددرس 879151گروه1
ورود به کلاس
درس آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي-مباني برنامه ريزي فضاي شهري -رضايي فريد-مهسا (اتاق 1210) کددرس 879151گروه2 و کد درس 87910037
ورود به کلاس
درس آشنايي با مرمت ابنيه-بامداد-علي (اتاق 1145) کددرس 156821گروه1
ورود به کلاس
درس آشنايي با مرمت ابنيه-دهقانيان-گلنار (اتاق 1219) کددرس 879153گروه1
ورود به کلاس
درس آشنايي با مرمت ابنيه-دهقانيان-گلنار (اتاق 1220) کددرس 879153گروه2
ورود به کلاس
درس آشنايي با معماري اسلامي 1-بديعي-نگار (اتاق 1275) کددرس 3252019گروه1
ورود به کلاس
درس آشنايي با معماري جهان-همتي محسن (اتاق 1333) کددرس 3252018گروه1 - کد درس 631718 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با معماري معاصر-درنياني-لنا (اتاق 1444) کددرس 156806گروه1
ورود به کلاس
درس آشنايي با معماري معاصر-معماري معاصر 1-اشعري-امير حسين (اتاق 1041) کددرس 879124گروه1- کد در 87910015 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با نرم افزار ETABS-دماوندي-آرمين (اتاق 1133) کددرس 943176گروه1
ورود به کلاس
درس آشنايي با هنرهاي معاصر ايران(اسکيس)-زارع مهذبيه-آيدا (اتاق 1125) کددرس 424044گروه1
ورود به کلاس
درس آمار استنباطي-موسوي-سيده سميرا (اتاق 1472) کددرس 1928607گروه1
ورود به کلاس
درس آمار توصيفي-موسوي-سيده سميرا (اتاق 1471) کددرس 1928606گروه1
ورود به کلاس
درس آمار و احتمالات مهندسي-کلانتري-محمد (اتاق 1198) کددرس 943175109گروه1
ورود به کلاس
درس آمار و کاربرد آن در مديريت(1)-معمارصادقي-مهسا (اتاق 1293) کددرس 1997518گروه1
ورود به کلاس
درس آمار و کاربرد آن در مديريت(2)-معمارصادقي-مهسا (اتاق 1294) کددرس 91368803گروه1
ورود به کلاس
درس آمار و کاربرد آن در مديريت-ترنج-زهرا (اتاق 1180) کددرس 531305گروه1
ورود به کلاس
درس آمار کاربردي(1)، درس روش هاي آماري-گرمسيري-سارا (اتاق 1120) کددرس 1718551، کددرس7578003گروه1
ورود به کلاس
درس آمار کاربردي(2)، درس آمار و احتمالات-کلانتري-محمد (اتاق 1202) کددرس 1718552، کددرس 846502گروه1
ورود به کلاس
درس آموزش مهارت هاي حرفه اي-حاجي زاده فارسون-مجتبي (اتاق 1416) کددرس 1997556گروه1
ورود به کلاس
درس آواشناسي انگليسي-محمدي-سميرا (اتاق 1368) کددرس 733610گروه1
ورود به کلاس
درس آواشناسي1-بردويي-حسين (اتاق 1090) کددرس 637113گروه1
ورود به کلاس
درس آواشناسي2-محمدي-سميرا (اتاق 1367) کددرس 637130گروه1
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش-مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1422) کددرس 1014گروه1
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش-مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1423) کددرس 1014گروه2
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش-مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1424) کددرس 1014گروه3
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش-مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1425) کددرس 1014گروه4
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش-مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1426) کددرس 1014گروه5
ورود به کلاس
درس اجراي ساختمان ها با مصالح بنائي-خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1245) کددرس 943175308گروه1
ورود به کلاس
درس احساس و ادراک-کامکار-هانيه(اتاق 1480) کددرس 1928610گروه1
ورود به کلاس
درس احکام کسب و کار-حاجي زاده فارسون-مجتبي (اتاق 1415) کددرس 1997552گروه1
ورود به کلاس
درس اخلاق و تربيت اسلامي-ارجمند ـ محمدطاها (اتاق 1336) کددرس 1004گروه2
ورود به کلاس
درس اخلاق و تربيت اسلامي-کشاورز-محمد زمان (اتاق 1021) کددرس 1004گروه1
ورود به کلاس
درس ادبيات (2)، درس درآمدي بر ادبيات انگليسي2-کمالي نژاد-شيرين (اتاق 1096) کددرس 733614گروه1 کد درس 577414 گروه 2
ورود به کلاس
درس ادبيات آمريکا-کازروني-محمدمهدي (اتاق 1047) کددرس 733661گروه1
ورود به کلاس
درس ادبيات انگليسي(1)، درس در آمدي بر ادبيات انگليسي 1-کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1447) کددرس 466826، کددرس 577435گروه1
ورود به کلاس
درس ادبيات انگليسي(2)، درس درآمدي بر ادبيات انگليسي2-کمالي نژاد-شيرين(اتاق 1091) کددرس 466827، کددرس577414گروه1
ورود به کلاس
درس ادبيات معاصر-کازروني-محمدمهدي (اتاق 1052) کددرس 733656گروه1
ورود به کلاس
درس ارائه معماري به کمک رايانه و درس کاربرد کامپيوتر در معماري-رحيمي-مرجان (اتاق 1238) کددرس 8791009گروه3 و کد درس 879112 گروه 1
ورود به کلاس
درس ارائه معماري به کمک رايانه-رحيمي-مرجان (اتاق 1236) کددرس 8791009گروه1 - کد درس 879112 گروه 2
ورود به کلاس
درس ارائه معماري به کمک رايانه-رحيمي-مرجان (اتاق 1237) کددرس 8791009گروه2
ورود به کلاس
درس ارگونومي و آنترپومتري-اسلامي-انسان ،طبيعت و ارگونومي-احمدرضا (اتاق 1300) کددرس 4240006گروه1- کد درس 424005 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول برنامه نويسي کامپيوتري در ورزش-شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1433) کددرس 1868952گروه1
ورود به کلاس
درس اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي-پايان-هوشنگ (اتاق 1184) کددرس 531320گروه1- کد درس 7578012 گروه 1- کد درس 7578012 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي-پايان-هوشنگ (اتاق 1185) کددرس531320گروه2
ورود به کلاس
درس اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي-عابدي-فريبا (اتاق 1082) کددرس 1718535گروه1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري (1)-اصولي-نسيم (اتاق 1177) کددرس 1718521، کددرس531312گروه1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري (2)، درس حسابداري شرکتهاي 2-نجفي اردکاني-ندا (اتاق 1409) کددرس 1718522، کددرس 7578018گروه1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري1، درس اصول حسابداري (جبراني)-اصولي-نسيم (اتاق 1453) کددرس 1997514، کددرس 91368831گروه1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري2-نجفي اردکاني-ندا (اتاق 1412) کددرس 531313گروه1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري2-نجيمي-نازنين (اتاق 1456) کددرس 1997515گروه1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري3-رضابيگي-صديقه (اتاق 1362) کددرس 531314گروه1
ورود به کلاس
درس اصول سرپرستي-بهمني فريد (اتاق 1351) کددرس 3252027، کددرس 7377007گروه1کد درس 7522038 گروه 1-
ورود به کلاس
درس اصول علم اقتصاد (2)،درس اقتصاد2 (کلان) -پايان-هوشنگ (اتاق 1181) کددرس 1718504، کددرس 7578011 گروه1
ورود به کلاس
درس اصول علم اقتصاد(1)، درس اصول علم اقتصاد1 (خرد)،درس اقتصاد (1) خرد-صفري-مريم (اتاق 1373) کددرس 1718503، کددرس 531302، کددرس 7578010گروه1
ورود به کلاس
درس اصول علم اقتصاد2 (کلان)-پايان-هوشنگ (اتاق 1182) کددرس 531303 گروه1
ورود به کلاس
درس اصول مديريت ساخت-فرجام-سيدعلي (اتاق 1331) کددرس 943175211گروه1
ورود به کلاس
درس اصول و آئين نگارش-سليمي-محمدرضا (اتاق 1038) کددرس 637112گروه1
ورود به کلاس
درس اصول و روش تحقيق-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1067) کددرس 577434گروه1
ورود به کلاس
درس اصول و روش تدريس زبان هاي خارجي-بهارلو-افسانه (اتاق 1482) کددرس 2660206گروه1
ورود به کلاس
درس اصول و روش ترجمه2-احمديان-محبوبه (اتاق 1251) کددرس 637128گروه1
ورود به کلاس
درس اصول و روش شناسي تمرين-خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1394) کددرس 1868933گروه1
ورود به کلاس
درس اصول و مباني ترکيب احجام-نيري-زهرا (اتاق 1323) کددرس 156823گروه1
ورود به کلاس
درس اقتصاد خرد-عابدي-فريبا (اتاق 1083) کددرس 1997512گروه1
ورود به کلاس
درس اقتصاد کلان-صفري-مريم (اتاق 1372) کددرس 1997513، کددرس 91368801گروه1
ورود به کلاس
درس امور مالي بين المللي-پايان-هوشنگ (اتاق 1186) کددرس84650010گروه1
ورود به کلاس
درس انديشه اسلامي1-ارجمند ـ محمدطاها (اتاق 1337) کددرس 1005گروه2
ورود به کلاس
درس انديشه اسلامي1-کشاورز-محمد زمان (اتاق 1022) کددرس 1005گروه1
ورود به کلاس
درس انديشه اسلامي2-ارجمند ـ محمدطاها (اتاق 1338) کددرس 1011گروه2
ورود به کلاس
درس انديشه اسلامي2-کشاورز-محمد زمان (اتاق 1023) کددرس 1011گروه1
ورود به کلاس
درس انسان و محيط-نامور-نسترن (اتاق 1492) کددرس 2340420گروه1
ورود به کلاس
درس انسان، طبيعت، معماري-پارسايي-مهدي (اتاق 1299) کددرس 87910010گروه1 - کد درس 879108 گروه 2
ورود به کلاس
درس انسان، طبيعت، معماري-حقايق-مريم (اتاق 1224) 1کددرس 87910010گروه2 و کد درس 879108 گروه
ورود به کلاس
درس انسان، طبيعت، معماري-قنبري-تابان (اتاق 1121) کددرس 156803گروه1
ورود به کلاس
درس انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن-احمدي-اسفنديار (اتاق 1419) کددرس 1008گروه2
ورود به کلاس
درس انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن-شفيعي سروستاني-مسعود (اتاق 1421) کددرس 1008گروه1
ورود به کلاس
درس ايستائي-دماوندي-آرمين (اتاق 1132) کددرس 943175110گروه1
ورود به کلاس
درس ايستايي 1، درس استاتيک-انصاري-سلما (اتاق 1227) کددرس 3252015، کددرس 7377019گروه1
ورود به کلاس
درس ايستايي 2-انصاري-سلما (اتاق 1228) کددرس 3252016گروه1
ورود به کلاس
درس ايستايي و درس اصول فني ساختمان 1-دماوندي-آرمين(اتاق 1501) کد درس 4240015 گروه1 و کد درس 424034 گروه 1
ورود به کلاس
درس ايستايي-دماوندي-آرمين (اتاق 1137) کددرس 87910023گروه1 و کد درس 879129 گروه 1 - کد درس 943175110 گروه 1
ورود به کلاس
درس ايمني کارگاه-خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1247) کددرس 943175219گروه1
ورود به کلاس
درس بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي-نادري-زهره (اتاق 1400) کددرس 1718558گروه1
ورود به کلاس
درس بازاريابي و بازارسنجي-موسوي منزه-سيد محمدمهدي (اتاق 1489) کددرس 4240039گروه1
ورود به کلاس
درس بازاريابي و مديريت بازار (با رويکرد اسلامي) ، درس بازاريابي و مديريت بازار(جبراني)-هودي-پگاه (اتاق 1281) کددرس 1997569، کددرس 91368829گروه1
ورود به کلاس
درس بازرگاني بين المللي-مهدي بيرقدار-الناز (اتاق 1371) کددرس 1997539، کددرس 91368814گروه1
ورود به کلاس
درس باغ آرايي و محوطه سازي-نيري-زهرا (اتاق 1327) کددرس 4240023گروه1
ورود به کلاس
درس بررسي آثار ترجمه شده اسلامي2-جواد پور-نرگس (اتاق 1110) کددرس 733648گروه1
ورود به کلاس
درس بررسي محتوايي کتاب هاي انگليسي دوره راهنمايي-صادقي-رقيه (اتاق 1266) کددرس 466809گروه1
ورود به کلاس
درس بررسي مقابله اي ساخت جمله در ترجمه1 و (جبراني)شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1064) کددرس 637111گروه1 و کد درس 577441 گروه 1
ورود به کلاس
درس بررسي مقابله اي ساخت جمله در ترجمه2-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1068) کددرس 637129گروه1
ورود به کلاس
درس بلاغت2(بيان)-کردبچه-ليلا (اتاق 1494) کددرس 590900025گروه1
ورود به کلاس
درس بهايابي(1)-خداپناه-محبوبه (اتاق 1361) کددرس 1718567گروه1
ورود به کلاس
درس بهايابي(2)، درس تحقيق در عمليات(۱)، درس تحقيق در علميات(1) (جبراني)-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1013) کددرس1997529، کددرس 91368828گروه1
ورود به کلاس
درس بيان شفاهي داستان-نوشين-فرزين (اتاق 1438) کددرس 733623گروه1
ورود به کلاس
درس بيان شفاهي داستان-نوشين-فرزين (اتاق 1443) کددرس 577417گروه1
ورود به کلاس
درس بيان شفاهي داستان-همايوني-ماندانا (اتاق 1073) کددرس 466831گروه1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 3 و بيان معماري 2-کاشف-الناز (اتاق 1217) کددرس 8791003گروه1 و کد درس 879105 گروه 1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 1-مباشر-سحر (اتاق 1142) کددرس 8791001گروه1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 1-مباشر-سحر (اتاق 1143) کددرس 8791001گروه2
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2-درس بيان معماري(جبراني )-کاشف-الناز (اتاق 1215) کددرس 8791002گروه1 - کد درس 2362429 گروه 1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2-عسکري-نيلوفر (اتاق 1397) کددرس 8791002گروه1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2-عسکري-نيلوفر (اتاق 1398) کددرس 8791002گروه2
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2-عسکري-نيلوفر (اتاق 1399) کددرس 8791002گروه3
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2-کاشف-الناز (اتاق 1216) کددرس 8791002گروه2
ورود به کلاس
درس بيان معماري 3-کاشف-الناز (اتاق 1218) کددرس 8791003گروه2
ورود به کلاس
درس پايداري و اکولوژي در منظر-زارع مهذبيه-آيدا (اتاق 1123) کددرس 2362422گروه1
ورود به کلاس
درس پرسپکتيو-اسدي-مهدي (اتاق 1128) کددرس 3252017گروه1
ورود به کلاس
درس پرسپکتيو-لک-نيلوفر (اتاق 1491) کددرس 3252017گروه2
ورود به کلاس
درس پروژه کارورزي-کازروني-محمدمهدي (اتاق 1050) کددرس 733568گروه1
ورود به کلاس
درس پژوهش عملياتي (2)-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1018) کددرس 8465002گروه1
ورود به کلاس
درس پول و ارز و بانکداري-رضايي سخا-زينب (اتاق 1087) کددرس 1718510، کددرس531306، کددرس8465008گروه1 و کد درس 17178557 گروه 1
ورود به کلاس
درس تأثير قرآن و حديث در ادب فارسي-آزرمي-يلدا (اتاق 1467) کددرس 590929گروه1
ورود به کلاس
درس تأسيسات الکتريکي(نور و صدا)- تنظيم شرايط محيطي (نور و صدا )-حجتي-سيد سجاد (اتاق 1303) کددرس 879127گروه1- کد درس 87910020 گروه 1- کد درس 424025 گروه 1 - کد درس 943175215 گروه 1
ورود به کلاس
درس تأسيسات مکانيکي و الکتريکي-حجتي-سيد سجاد (اتاق 1306) کددرس 156814گروه1
ورود به کلاس
درس تأسيسات مکانيکي-حجتي-سيد سجاد (اتاق 1304) کددرس 879128گروه1 و کد درس424026 گروه 1- کد درس 943175216 گروه 1
ورود به کلاس
درس تأسيسات و تنظيم شرايط اقليمي - تنظيم شزايط اقليمي(تاسيسات مکانيکي)-زارع مهذبيه-آيدا (اتاق 1124) کددرس 4240016گروه1 و کد درس 424026 گروه1
ورود به کلاس
درس تاريخ ادبيات فارسي2(از سلوقي تا دوره مغول)-بهراميان-محمدحسين (اتاق 1465) کددرس 5900934گروه1
ورود به کلاس
درس تاريخ اسلام-احمدي-اسفنديار (اتاق 1418) کددرس 1007گروه2
ورود به کلاس
درس تاريخ اسلام-شفيعي سروستاني-مسعود (اتاق 1420) کددرس 1007گروه1
ورود به کلاس
درس تاريخ باغ و منظر جهان-ناصري-سينا (اتاق 1461) کددرس 2362412گروه1
ورود به کلاس
درس تاريخ نقد ادبي-کازروني-محمدمهدي (اتاق 1048) کددرس 733662گروه1
ورود به کلاس
درس تاريخ هنر 2-رحماني-هيوا (اتاق 1171) کددرس 4240045گروه1
ورود به کلاس
درس تاريخ و مکاتبات روانشناسي و نقد آن-کامکار-هانيه (اتاق 1473) کددرس 1928603گروه1
ورود به کلاس
درس تجارت الکترونيک-زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1193) کددرس 1997560گروه1
ورود به کلاس
درس تحقيق در عمليات، درس پژوهش عملياتي (1)-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1019) کددرس 1718560، کددرس 8465001گروه1
ورود به کلاس
درس تحقيق در عمليات2-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1014) کددرس 91368809گروه1 و کد درس 1997530گروه 1
ورود به کلاس
درس تحقيقات بازاريابي-هودي-پگاه (اتاق 1282) کددرس 91368820گروه1
ورود به کلاس
درس تحليل سازه ها(سازه هاي نوين)-نيک کار-حميد (اتاق 1343) کددرس 1568205گروه1
ورود به کلاس
درس تحليل فضاهاي شهري-رحيمي-مرجان (اتاق 1239) کددرس 879152گروه2
ورود به کلاس
درس تحليل فضاهاي شهري-رحيمي-مرجان (اتاق 1240) کددرس 879152گروه3
ورود به کلاس
درس تحليل فضاهاي شهري-مرتضوي مهرآبادي-سيد علي (اتاق 1141) کددرس 879152گروه1
ورود به کلاس
درس تحليل مقدماتي سازه ها، درس مکانيک ساختمان-گلشن-محمودرضا (اتاق 1031) کددرس7377036، کددرس943175203گروه1
ورود به کلاس
درس تدريس عملي-نوشين-فرزين (اتاق 1436) کددرس 466812گروه1
ورود به کلاس
درس تربيت بدني-انوري نژاد-حميده (اتاق 1229) کددرس 1032گروه2
ورود به کلاس
درس تربيت بدني-حمزوي-خديجه (اتاق 1230) کددرس 1032گروه1
ورود به کلاس
درس تربيت بدني-زارع نژاد-وحيد (اتاق 1085) کددرس 1032گروه3
ورود به کلاس
درس ترجمه ادبي2-جواد پور-نرگس (اتاق 1109) کددرس 733647گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه انفرادي1-احمديان-محبوبه (اتاق 1253) کددرس 577431گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه انفرادي2-احمديان-محبوبه (اتاق 1254) کددرس 577432گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه پيشرفته1-مرزبان-افروز (اتاق 1383) کددرس 577424گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه پيشرفته2-کازروني-محمدمهدي (اتاق 1053) کددرس 577425گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه شفاهي1-مرزبان-افروز (اتاق 1384) کددرس 577427گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون ادبي ـ اسلامي-کازروني-محمدمهدي (اتاق 1054) کددرس 577433گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون بازرگاني-مرزبان-افروز (اتاق 1386) کددرس 637125گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون ساده-جواد پور-نرگس (اتاق 1108) کددرس 733619گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون سياسي-نوشين-فرزين (اتاق 1434) کددرس 577426گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون عمومي1-مرزبان-افروز (اتاق 1385) کددرس 637118گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون عمومي2-کمالي سروستاني-نازنين (اتاق 1312) کددرس 637122گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون مطبوعاتي1-کمالي سروستاني-نازنين (اتاق 1311) کددرس 637119گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون مطبوعاتي2-جواد پور-نرگس (اتاق 1107) کددرس 637123گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون-جواد پور-نرگس (اتاق 1106) کددرس 466822گروه1
ورود به کلاس
درس ترجمه مکاتبات و اسناد (جبراني)، درس ترجمه مکاتبات و اسناد-احمديان-محبوبه (اتاق 1250) کددرس 577436، کددرس 637126گروه1
ورود به کلاس
درس ترسيم فني(جبراني)-نيري-زهرا (اتاق 1322) کددرس 1568206گروه1
ورود به کلاس
درس ترسيم فني-حضرتي فرد-افسانه (اتاق 1271) کددرس 3252007گروه1
ورود به کلاس
درس تعمير و نگهداري ساختمان، درس روش هاي تعمير و نگهداري ساختمان-حساس-نجمه (اتاق 1320) کددرس 7377017، کددرس 943175218گروه1
ورود به کلاس
درس تعمير و نگهداري ساختمان-بديعي-نگار (اتاق 1277) کددرس 3252029گروه1- کد درس 631731 گروه 1
ورود به کلاس
درس تغذيه ورزشي و کنترل وزن-خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1392) کددرس 1868928گروه1
ورود به کلاس
درس تمرين هاي معماري 2-نيري-زهرا (اتاق 1324) کددرس 3252014گروه1
ورود به کلاس
درس تنظيم شرايط اقليمي (تاسيسات مکانيکي و درس تاسيسات و تنظيم شرايط اقليمي- حجتي-سيد سجاد (اتاق 1510) کد درس 4240016 گروه 1
ورود به کلاس
درس تنظيم شرايط محيطي 1-اميني خانيمني-الناز (اتاق 1342) کددرس 3252012گروه1
ورود به کلاس
درس تنظيم شرايط محيطي، درس نحوه اجراي تأسيسات مکانيکي ساختمان-حجتي-سيد سجاد (اتاق 1302) کددرس 87910019، کددرس 879126
ورود به کلاس
درس تنظيم شرايط محيطي2-حجتي-سيد سجاد (اتاق 1305) کددرس 156813گروه1
ورود به کلاس
درس توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، درس برنامه ريزي و توسعه-پايان-هوشنگ (اتاق 1183) کددرس 1718505، کددرس846501گروه1
ورود به کلاس
درس جمله نويسي و نگارش-سليمي-محمدرضا (اتاق 1037) کددرس 637105گروه1
ورود به کلاس
درس حجم شناسي-نيک کار-حميد (اتاق 1344) کددرس 4240002گروه1
ورود به کلاس
درس حرکات اصلاحي-خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1389) کددرس 1868912گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي-ممتازيان-عليرضا (اتاق 1290) کددرس 1718582گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري پيشرفته (1)-پهلوان-زهرا (اتاق 1166) کددرس 1718526، کددرس 84650002گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري پيشرفته (2)-صابري-مهدي (اتاق 1115) کددرس 1718527گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري پيشرفته (2)-صابري-مهدي (اتاق 1116) کددرس 84650003گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري دولتي (2)-تاجداران-رحيم (اتاق 1265) کددرس 84650006گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري دولتي، درس حسابداري دولتي 1-تاجداران-رحيم (اتاق 1263) کددرس 531319، کددرس 7578020گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري شرکتهاي 1-نجيمي-نازنين (اتاق 1454) کددرس 7578017گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري صنعتي(1)-نجيمي-نازنين (اتاق 1457) کددرس 1997532گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري صنعتي1-نجيمي-نازنين (اتاق 1458) کددرس 531315، کددرس 7578014گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري صنعتي2-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1015) کددرس 531316گروه2 و کددرس 1718568 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري صنعتي2-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1020) کددرس 531316، کددرس 7578015گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري مالياتي-صابري-مهدي (اتاق 1114) کددرس 1718534، کددرس7578016، کددرس8465010گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري ميانه (1)، درس حسابداري مالي-اصولي-نسيم (اتاق 1174) کددرس 1718524، کددرس 7578021گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري ميانه (2) و حسابداري پيشرفته 1-نجيمي-نازنين (اتاق 1459) کددرس 1718525گروه1 و کد درس 1718570 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري ميانه(2)-اصولي-نسيم (اتاق 1173) کددرس 84650001گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري ميانه1-اصولي-نسيم (اتاق 1175) کددرس 531317گروه1
ورود به کلاس
درس حسابداري ميانه1-اصولي-نسيم (اتاق 1176) کددرس 531317گروه2
ورود به کلاس
درس حسابداري و حسابرسي بخش عمومي-تاجداران-رحيم (اتاق 1264) کددرس 1718576گروه1
ورود به کلاس
درس حسابرسي (1)-پزشکيان-محمدجعفر (اتاق 1117) کددرس 1718531گروه1
ورود به کلاس
درس حسابرسي (2)-غفوري نژاد-رشيد (اتاق 1334) کددرس 1718532گروه1
ورود به کلاس
درس حسابرسي (2)-غفوري نژاد-رشيد (اتاق 1335) کددرس 84650007گروه1
ورود به کلاس
درس حسابرسي1-تاجداران-رحيم(اتاق 1375) کددرس 531318، کددرس 7578019گروه1
ورود به کلاس
درس حسابرسي1-تاجداران-رحيم(اتاق 1376) کددرس 531318گروه2
ورود به کلاس
درس حقوق اساسي-صالحي-عباس (اتاق 1414) کددرس 91368805گروه1
ورود به کلاس
درس حقوق بازرگاني، درس حقوق تجارت-سلاجقه-سعادت (اتاق 1261) کددرس 1718512، کددرس 531308، کددرس 7578005گروه1
ورود به کلاس
درس حقوق بازرگاني-صالحي-عباس (اتاق 1413) کددرس 1997536گروه1
ورود به کلاس
درس حقوق معماري ارشد-جمشيدي-اميرحسين (اتاق 1034) کددرس 2340433گروه1
ورود به کلاس
درس خواندن متون مطبوعاتي-سليمي-محمدرضا (اتاق 1039) کددرس 637120گروه1
ورود به کلاس
درس خواندن متون مطبوعاتي-نوشين-فرزين (اتاق 1435) کددرس 733630گروه1
ورود به کلاس
درس خواندن و درک مفاهيم پيشرفته در ترجمه-کمالي سروستاني-نازنين (اتاق 1310) کددرس 637108گروه1
ورود به کلاس
درس خواندن و درک مفاهيم2-صادقي-رقيه (اتاق 1268) کددرس 637114گروه1
ورود به کلاس
درس خواندن و درک مفاهيم2-کمالي سروستاني-نازنين (اتاق 1313) کددرس 733602گروه1
ورود به کلاس
درس خواندن و درک مفاهيم3-شباني-صائب (اتاق 1295) کددرس 733603گروه1
ورود به کلاس
درس داستان کوتاه-کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1446) کددرس 733631گروه1
ورود به کلاس
درس دانش خانواده و جمعيت-کريمي-اعظم (اتاق 1428) کددرس 1031گروه2
ورود به کلاس
درس دانش خانواده و جمعيت-کريمي-اعظم (اتاق 1429) کددرس 1031گروه3
ورود به کلاس
درس دانش خانواده و جمعيت-کشاورز-محمد زمان (اتاق 1024) کددرس 1031گروه1
ورود به کلاس
درس درآمدي بر ادبيات1-کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1449) کددرس 733613گروه1
ورود به کلاس
درس درآمدي بر تحليل گفتمان-شيباني عبداليوسفي-راحيل (اتاق 1485) کددرس 2660214گروه1
ورود به کلاس
درس درک و بيان معماري 1-عرفان منش صديقه (اتاق 1332) کددرس 3252009گروه1
ورود به کلاس
درس درک و بيان معماري 2-رضايي فريد-مهسا (اتاق 1205) کددرس 3252010گروه1
ورود به کلاس
درس دستور زبان تطبيقي-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1069) کددرس 637131گروه1
ورود به کلاس
درس دستور زبان2-صادقي-رقيه (اتاق 1267) کددرس 637106گروه1
ورود به کلاس
درس دستور زبان3-صادقي-رقيه (اتاق 1269) کددرس 637117گروه1
ورود به کلاس
درس دستور زبان-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1061) کددرس 466830گروه1
ورود به کلاس
درس دستور و نگارش2-کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1445) کددرس 733605گروه1
ورود به کلاس
درس راه سازي و رو سازي-عطار-محمدعلي (اتاق 1319) کددرس 943175209گروه1
ورود به کلاس
درس راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي-کامکار-هانيه (اتاق 1476) کددرس 1928643گروه1
ورود به کلاس
درس راينو مقدماتي (مدل سازي)- درس کاربرد کامپيوتر در طراحي-زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1007) کددرس 4240020گروه1 - کد درس 424048 گروه 2
ورود به کلاس
درس رمان قرن 20-کمالي نژاد-شيرين (اتاق 1093) کددرس 733664گروه1
ورود به کلاس
درس روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان-پيرزادِ-حجت(اتاق 1478) کددرس 1928605گروه1
ورود به کلاس
درس روانشناسي سازماني ، درس روانشناسي عمومي-همايوني سروستاني-هاله (اتاق 1417) کددرس 1997568، کددرس 91368807گروه1
ورود به کلاس
درس روانشناسي عمومي-پاک نيت-ميترا (اتاق 1370) کددرس 1718501گروه1
ورود به کلاس
درس روستا 1-رضايي فريد-مهسا (اتاق 1206) کددرس 3252025گروه1 کد درس 631719 گروه 1
ورود به کلاس
درس روستا(1)- نحليل و طراحي روستا-مظاهري-محمدعلي (اتاق 1291) کددرس 879137گروه1 و کد درس 87910031 گروه 1
ورود به کلاس
درس روستا(2)-مرتضوي مهرآبادي-سيد علي (اتاق 1140) کددرس 879138گروه2
ورود به کلاس
درس روستا(2)-مظاهري-محمدعلي (اتاق 1292) کددرس 879138گروه1
ورود به کلاس
درس روش تحقيق در علوم تربيتي-ارقميري-آرزو (اتاق 1100) کددرس466804گروه1
ورود به کلاس
درس روش تحقيق در مسائل زبان آموزي-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1059) کددرس 466813گروه1
ورود به کلاس
درس روش تحقيق و تدوين پايان نامه-بامداد-علي (اتاق 1147) کددرس 2362401گروه1 و کد درس 2340430 گروه 1
ورود به کلاس
درس روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان-بهارلو-افسانه (اتاق 1481) کددرس 2660205گروه1
ورود به کلاس
درس روش تدريس زبان انگليسي(3)، درس روش تدريس زبان انگليسي-اميني-شهرزاد (اتاق 1378) کددرس 466807 گروه1 ، کددرس 577418گروه1،کددرس2660201 گروه1
ورود به کلاس
درس روش تدريس مهارت هاي زبان-بهارلو-افسانه (اتاق 1483) کددرس 2660207گروه1
ورود به کلاس
درس روش هاي طراحي و توليد صنعتي-موسوي منزه-سيد محمدمهدي (اتاق 1488) کددرس 156811گروه1
ورود به کلاس
درس روش هاي مرمت ابنيه-حساس-نجمه (اتاق 1321) کددرس 943175217گروه1
ورود به کلاس
درس رياضي پيش، درس رياضيات پيش-ترنج-زهرا (اتاق 1178) کددرس 1718542، کددرس 531322، کددرس 63170001گروه1
ورود به کلاس
درس رياضي عمومي 1، درس محاسبات و آمار، درس رياضي6-شفيعي-علي اصغر (اتاق 1113) کددرس 3252005، کددرس4240042، کددرس7377008گروه1
ورود به کلاس
درس رياضي عمومي 2-کلانتري-محمد (اتاق 1199) کددرس 9431754گروه1
ورود به کلاس
درس رياضي عمومي2-کلانتري-محمد (اتاق 1200) کددرس 156801گروه1
ورود به کلاس
درس رياضي کاربردي(1)، درس رياضي عمومي(۱)-نورافشان-زهرا (اتاق 1196) کددرس 1718549، کددرس 7578001گروه1
ورود به کلاس
درس رياضي کاربردي(2)، درس رياضي عمومي (2)، درس رياضي کاربردي-کلانتري-محمد (اتاق 1201) کددرس 1718550، کددرس 7578002،کددرس 846503گروه1
ورود به کلاس
درس رياضيات پايه-شفيعي-علي اصغر (اتاق 1112) کددرس 1997548گروه1
ورود به کلاس
درس رياضيات و کاربرد آن در مديريت، درس رياضيات و کاربرد آن در مديريت(2)-شفيعي-علي اصغر (اتاق 1111) کددرس 1997550، کددرس91368802گروه1
ورود به کلاس
درس رياضيات و کاربرد آن در مديريت-ترنج-زهرا (اتاق 1179) کددرس 531304گروه1
ورود به کلاس
درس زبان انگليسي2-احمدنياي مطلق-فاطمه (اتاق 1203) کددرس 5900971گروه1
ورود به کلاس
درس زبان پيش-حسيني-وحيده (اتاق 1028) کددرس 2گروه1
ورود به کلاس
درس زبان پيش-حسيني-وحيده (اتاق 1029) کددرس 2گروه2
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي در معماري-گلشن-شاهد (اتاق 1156) کددرس 87910049گروه1 کد درس 87915 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي(1)و درس زبان تخصصي 3-براتی-فرزاد(اتاق 1358) کددرس 1718577گروه1 و کد درس 1718540 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي(2)و درس زبان تخصصي 4-کاظمي لاري-منصوره (اتاق 1359) کددرس 1718578، کددرس 84650009گروه1 و کد درس 1718541 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي2، درس زبان تخصصي مديريت3و4-اوجي-آناهيت (اتاق 1104) کددرس 1997558، کددرس91368815گروه1
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي-رضابيگي-صديقه (اتاق 1363) کددرس 531321گروه1
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي-رضابيگي-صديقه (اتاق 1364) کددرس 531321گروه2
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي-گلشن-شاهد (اتاق 1150) کددرس 156815گروه1
ورود به کلاس
درس زبان خارجه تخصصي- قسمت اول-محمدي-ندا (اتاق 1403) کددرس 590919گروه1
ورود به کلاس
درس زبان دوم2-بهاران-ندا (اتاق 1187) کددرس733651گروه1
ورود به کلاس
درس زبان عمومي(خارجي)-حسيني-وحيده (اتاق 1025) کددرس 1002گروه1
ورود به کلاس
درس زبان عمومي(خارجي)-حسيني-وحيده (اتاق 1026) کددرس 1002گروه2
ورود به کلاس
درس زبان عمومي(خارجي)-حسيني-وحيده (اتاق 1027) کددرس 1002گروه3
ورود به کلاس
درس زبان فني-بديعي-نگار (اتاق 1276) کددرس 3252026گروه1- کد درس 7377021 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان فني-رضابيگي-صديقه (اتاق 1365) کددرس 7578006گروه1
ورود به کلاس
درس زبان فني-شناسا-بهاره (اتاق 1315) کددرس 7377021گروه1
ورود به کلاس
درس زبانشناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاهاي زباني-بردويي-حسين (اتاق 1088) کددرس 466806گروه1
ورود به کلاس
درس زمين شناسي کاربردي-جوينده-مهتاب (اتاق 1318) کددرس 7377006گروه1
ورود به کلاس
درس زياضيات پايه - نورافشان-زهرا(اتاق 1509) کد درس 1718517 گروه 1 و کد درس 531301 گروه 1
ورود به کلاس
درس ساخت زبان فارسي-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1065) کددرس 577420گروه1
ورود به کلاس
درس ساختمان هاي بتن آرمه-گلشن-محمودرضا (اتاق 1032) کددرس943175205گروه1
ورود به کلاس
درس ساختمان هاي فولادي-گلشن-محمودرضا (اتاق 1033) کددرس943175206گروه1
ورود به کلاس
درس ساختمان(1)-نيک کار-حميد (اتاق 1347) کددرس 879135گروه1
ورود به کلاس
درس ساختمان(2) و گزارش کارگاه-کياني-حميد (اتاق 1248) کددرس 879136گروه1
ورود به کلاس
درس سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي، درس سازمانهاي پولي و ماي بين المللي-عابدي-فريبا (اتاق 1081) کددرس 1997572، کددرس91368813گروه1
ورود به کلاس
درس سازه هاي بتوني-درس طراحي ساختمانهای بتني -خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1243) کددرس 156809گروه1- کد درس 87910025 گروه 1 - کد درس 87913101 گروه 1
ورود به کلاس
درس سازه هاي فلزي-خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1242) کددرس 156808گروه1
ورود به کلاس
درس سبک شناسي1 نظم-محمدي-ندا (اتاق 1404) کددرس 590933گروه1
ورود به کلاس
درس سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار-براتي-فرزاد (اتاق 1197) کددرس 8465006گروه1
ورود به کلاس
درس سمينار در مسائل بازاريابي و بازاريابي اسلامي-هودي-پگاه (اتاق 1280) کددرس 1997563گروه1
ورود به کلاس
درس سمينار در مسائل بازاريابي-هودي-پگاه (اتاق 1283) کددرس 91368823گروه1
ورود به کلاس
درس سنجش و ارزشيابي زبان-بهارلو-افسانه (اتاق 1484) کددرس 2660208گروه1
ورود به کلاس
درس سياستهاي پولي و مالي-عابدي-فريبا (اتاق 1084) کددرس 91368818گروه1
ورود به کلاس
درس سيري در تاريخ ادبيات انگليسي2-کازروني-محمدمهدي (اتاق 1049) کددرس 733638گروه1
ورود به کلاس
درس سيستم هاي اطلاعاتي مديريت-زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1195) کددرس 91368816گروه1
ورود به کلاس
درس سيستم هاي خريد،انبارداري و توزيع-اسکندري-اعظم (اتاق 1161) کددرس 1997547گروه1
ورود به کلاس
درس سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري-پزشکيان-محمدجعفر (اتاق 1118) کددرس 8465005گروه1
ورود به کلاس
درس شعر انگليسي-کمالي نژاد-شيرين (اتاق 1092) کددرس 733634گروه1
ورود به کلاس
درس شناخت مصالح و جزئيات اجرايي محوطه سازي-رخشنده رو-مهدي (اتاق 1003) کددرس 2362404گروه1
ورود به کلاس
درس شناخت و طراحي معماري روستا-مرتضوي مهرآبادي-سيد علي (اتاق 1138) کددرس 156804گروه1
ورود به کلاس
درس شيوه پژوهش، درس روش تحقيق، درس روش تحقيق در مديريت-کمالي سروستاني-کورش (اتاق 1001) کد درس 100، کددرس 1000، کد درس1997522گروه1 و کد درس 1718556 گروه 1 و کد درس 91368806 گروه 1 و کد درس 101 گروه 1 و 1718516 گروه 1و 590904 گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي پايه 1 (اسکيس)-کاشف-الناز (اتاق 1212) کددرس 4240036گروه1 و کد درس 3252009 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي پايه 2 (راندو)-کاشف-الناز (اتاق 1213) کددرس 4240037گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي پايه 2 (راندو)-کاشف-الناز (اتاق 1214) کددرس 4240037گروه2
ورود به کلاس
درس طراحي دست آزاد(جبراني)-کاشف-الناز (اتاق 1211) کددرس 1568104گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي فني ساختمان-اوجي-سيد علي اکبر (اتاق 1317) کددرس 3252023گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي فني-رخشنده رو-مهدي (اتاق 1004) کددرس 2362410گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي فني-کياني-حميد (اتاق 1249) کددرس 879156گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 1-رحماني-هيوا (اتاق 1170) کددرس 87910032گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 1-رحيمي-مرجان (اتاق 1234) کددرس 3252021گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري و شهرسازي-رحيمي-مرجان (اتاق 1241) کددرس 943175201گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري3-ضيائي-علي (اتاق 1172) کددرس 156817گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري4-عطاران-سيد علي (اتاق 1078) کددرس 156818گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري4-کنعاني-امير (اتاق 1221) کددرس 156818گروه2
ورود به کلاس
درس طراحي معماري5-سقاپور حميد (اتاق 1355) کددرس 156819گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري5-مرتضوي مهرآبادي-سيد علي (اتاق 1139) کددرس 156819گروه2
ورود به کلاس
درس طراحي و مطالعه ي مسائل يادگيري و آموزش-اميني-شهرزاد (اتاق 1379) کددرس 466815گروه1
ورود به کلاس
درس طراحي(جبراني)-اسدي-مهدي (اتاق 1126) کددرس 3252004گروه1
ورود به کلاس
درس طراحی معماري(3)-قنبري-تابان (اتاق 1506) کد درس 156817 گروه 2
ورود به کلاس
درس طرح اشيا در تمدن اسلامي-پارسايي-مهدي (اتاق 1298) کددرس 4240047گروه1
ورود به کلاس
درس طرح تغيير عملکرد معماري داخلي-نيک کار-حميد (اتاق 1350) کددرس 424036گروه1
ورود به کلاس
درس طرح معماري ارشد 2-بامداد-علي (اتاق 1146) کددرس 2340428گروه3 - کد درس 2340406 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح معماري ارشد 2-پروا-محمد (اتاق 1058) کددرس 2340428گروه2
ورود به کلاس
درس طرح معماري ارشد 2-نصر-طاهره (اتاق 1329) کددرس 2340428گروه1
ورود به کلاس
درس طرح معماري ارشد 3-ذاکر حقيقي-محمد مهدي (اتاق 1129) کددرس 2340436گروه1
ورود به کلاس
درس طرح معماري داخلي (3) و درس کارگاه حال و آينده -ذاکر حقيقي-محمد مهدي (اتاق 1130) کددرس 424033گروه1 و کد درس 4240030 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح معماري(2)-زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1009) کددرس 879140گروه1 و کد درس 87910033 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح معماري(3)-اشعري-امير حسين (اتاق 1042) کددرس 879141گروه1
ورود به کلاس
درس طرح معماري(3)-قنبري-تابان (اتاق 1122) کددرس 879141گروه2
ورود به کلاس
درس طرح معماري(4)-نيک کار-حميد (اتاق 1348) کددرس 879154گروه1 - کددرس 87910038 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح معماري(5)-سقاپور حميد (اتاق 1356) کددرس 879155گروه2
ورود به کلاس
درس طرح معماري(5)-نيک کار-مجيد (اتاق 1010) کددرس 879155گروه1
ورود به کلاس
درس طرح منظر1-منصوري-زهراسادات (اتاق 1374) کددرس 2362407گروه1
ورود به کلاس
درس طرح منظر2-اشعري-امير حسين و اميني خانيمني-الناز (اتاق 1044) کددرس 2362408گروه2
ورود به کلاس
درس طرح منظر2-اشعري-امير حسين و اميني خانيمني-الناز (اتاق 1043) کددرس 2362408گروه1
ورود به کلاس
درس عربي1 قسمت اول-قواعد و متون-جعفري-اسداله (اتاق 1070) کددرس 590900030گروه1
ورود به کلاس
درس عربي3 قسمت سوم(قواعد و متون نحو1)-معدلي-محمدعلي (اتاق 1035) کددرس 590900037گروه1
ورود به کلاس
درس عربي6 قسمت ششم: (قواعد و متون)-جعفري-اسداله (اتاق 1071) کددرس 590955گروه1
ورود به کلاس
درس عناصر جزئيات ساختمان2-محمودي-سعيد (اتاق 1257) کددرس 156807گروه1
ورود به کلاس
درس عناصر جزئيات ساختمان2-محمودي-سعيد (اتاق 1258) کددرس 156807گروه2
ورود به کلاس
درس عناصر و جزئيات ساختمان-محمودي-سعيد (اتاق 1260) کددرس 4240013گروه1
ورود به کلاس
درس عناصر و جزئيات ساختماني 1-محمودي-سعيد (اتاق 1259) کددرس 3252011گروه1
ورود به کلاس
درس عکاسي ديجيتال و درس عکاسي 1 و 2- عسکري-نيلوفر (اتاق 1396) کددرس 4240038گروه1 و کد درس 424008 گروه 1 و کد درس 424009 گروه1
ورود به کلاس
درس عکاسي ديجيتال-آريافر-افشين (اتاق 1191) کددرس4240038گروه2
ورود به کلاس
درس فارسي -رجبيان-ساناز (اتاق 1502) کد درس 1003 گروه 2
ورود به کلاس
درس فارسي و درس متون نظم 1 پيشگامان نظم فارسي-رجبيان-ساناز (اتاق 1284) کددرس 1003گروه1 و کد درس 590900031 گروه1
ورود به کلاس
درس فرآيند و روشهاي معماري-حقايق-مريم (اتاق 1226) کددرس 879111گروه1
ورود به کلاس
درس فرهنگ و هويت در آموزش زبان -شيباني عبداليوسفي-راحيل (اتاق 1486) کددرس 2660218گروه1
ورود به کلاس
درس فرهنگ، هنر و هويت ايراني-اسلامي و درس آشنايي با معماري تزييني معاصر (ايران و جهان)-اشعري-امير حسين (اتاق 1045) کددرس 4240049گروه1 و کد درس 424017 گروه 1
ورود به کلاس
درس فنون يادگيري زبان-شباني-صائب (اتاق 1296) کددرس 733615گروه1
ورود به کلاس
درس فيزيولوژي اعصاب و غدد-کامکار-هانيه(اتاق 1479) کددرس 1928609گروه1
ورود به کلاس
درس فيزيولوژي انسان-خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1390) کددرس 1868914گروه1
ورود به کلاس
درس فيزيک مکانيک-دهقاني-راضيه (اتاق 1232) کددرس 3252006، کددرس 7377009گروه1
ورود به کلاس
درس فيلم نامه و نمايشنامه نويسي-آذري-علي - رجبيان-ساناز (اتاق 1495) کددرس 590969گروه1
ورود به کلاس
درس قالب و قالب بندي-بهمني فريد (اتاق 1353) کددرس 943175302گروه1
ورود به کلاس
درس گفت و شنود(4)-کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1448) کددرس 466829گروه1
ورود به کلاس
درس گفت و شنود2-کمالي سروستاني-نازنين (اتاق 1314) کددرس 733608گروه1
ورود به کلاس
درس گفت و شنود2-کمالي نژاد-شيرين (اتاق 1095) کددرس 637116گروه1
ورود به کلاس
درس گياه شناسي کاربردي-ده بزرگي-مه رو (اتاق 1402) کددرس 2362411گروه1
ورود به کلاس
درس مالي(1)، درس مديريت مالي-محمودي-ليدا (اتاق 1308) کددرس 1718561، کددرس 7578007گروه1
ورود به کلاس
درس مالياتي(2)-پورمحمود-سعيد (اتاق 1286) کددرس 1718580گروه1
ورود به کلاس
درس ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها، درس ماليه عمومي-ديانتي-محمدحسين (اتاق 1192) کددرس1718511، کددرس 8465007گروه1 و کد درس 531307 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباحث اساسي در روانشناسي 1-موسوي-سيده سميرا (اتاق 1469) کددرس 1928601گروه1
ورود به کلاس
درس مباحث اساسي در روانشناسي 2-موسوي-سيده سميرا (اتاق 1470) کددرس 1928602گروه1
ورود به کلاس
درس مباحث جاري حسابداري، درس حسابداري موارد خاص، درس مباحث جاري در حسابداري-خداپناه-محبوبه (اتاق 1360) کددرس 1718539، کددرس 1718581، کددرس 84650004گروه1
ورود به کلاس
درس مباني استعداديابي ورزشي-خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1391) کددرس 1868926گروه1
ورود به کلاس
درس مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت-فرج زاده-سولماز (اتاق 1357) کددرس 1997555گروه1
ورود به کلاس
درس مباني برنامه ريزي درسي-اميني-شهرزاد (اتاق 1377) کددرس 466802گروه1
ورود به کلاس
درس مباني جامعه شناسي-بصيري-ابوالقاسم (اتاق 1119) کددرس 1718502گروه1
ورود به کلاس
درس مباني جامعه شناسي-کامکار-هانيه(اتاق 1477) کددرس 1928604گروه1
ورود به کلاس
درس مباني حسابداري بخش عمومي-ماهر-محمدهادي (اتاق 1387) کددرس 1718575گروه1
ورود به کلاس
درس مباني حسابداري مديريت و حسابداري صنعتي3-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1017) کددرس 1718569گروه2 و کد درس 1718530 گروه1
ورود به کلاس
درس مباني حسابداري مديريت، درس حسابداري صنعتي(3)-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1016) کددرس 1718569، کددرس 84650005گروه1- کد درس 1718530 گروه 2
ورود به کلاس
درس مباني راهنمايي و مشاوره-کامکار-هانيه (اتاق 1475) کددرس 1928633گروه1
ورود به کلاس
درس مباني سازمان مديريت، درس سرپرستي سازمان-اوجي-آناهيت (اتاق 1105) کددرس 1718514، کددرس1997525، کددرس531309، کددرس7578013گروه1
ورود به کلاس
درس مباني مديريت-شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1431) کددرس 1868911گروه1
ورود به کلاس
درس مباني معماري داخلي - بيان معماري داخلي 2-نيري-زهرا (اتاق 1326) کددرس 4240019گروه2 و کد درس 424029 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني معماري داخلي-نيري-زهرا (اتاق 1325) کددرس 4240019گروه1
ورود به کلاس
درس مباني نظري معماري-گلشن-شاهد (اتاق 1149) کددرس 156805گروه1
ورود به کلاس
درس مباني نظري معماري-گلشن-شاهد (اتاق 1157) کددرس 879120گروه1
ورود به کلاس
درس مباني نظري و حکمت منظر-حکمت معماري در ايران -نوشين-امين رضا (اتاق 1270) کددرس 2362405گروه1 و کد درس 2340429 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي 1 -رضايي فريد-مهسا (اتاق 1207) کددرس 4240033گروه1
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي 2-اسلامي-احمدرضا (اتاق 1301) کددرس 4240034گروه3
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي 2-رضايي فريد-مهسا (اتاق 1208) کددرس 4240034گروه2
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي 2-عسکري-نيلوفر (اتاق 1395) کددرس 4240034گروه1
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي-رضايي فريد-مهسا (اتاق 1204) کددرس 3252002گروه1
ورود به کلاس
درس مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش-شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1430) کددرس 1868908گروه1
ورود به کلاس
درس مباني کارآفريني و اشتغال زايي ورزشي-خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1393) کددرس 1868931گروه1
ورود به کلاس
درس مباني کارآفريني-موسوي منزه-سيد محمدمهدي (اتاق 1490) کددرس 4240052گروه1
ورود به کلاس
درس مباني کامپيوتر و برنامه ريزي-جابري-احمد (اتاق 1072) کددرس 7377004گروه1
ورود به کلاس
درس متره و برآورد-دادگر-محمدحسين (اتاق 1148) کددرس 3252024گروه1
ورود به کلاس
درس متره و برآورد-دماوندي-آرمين (اتاق 1135) کددرس 4240018گروه1 و کد درس 424019 گروه 1
ورود به کلاس
درس متره و برآورد-دماوندي-آرمين (اتاق 1136) کددرس 879132گروه1
ورود به کلاس
درس متون اسلامي (آموزش زبان عربي)-علوي پور-ذکري (اتاق 1278) کددرس 1010گروه1
ورود به کلاس
درس متون اسلامي (آموزش زبان عربي)-علوي پور-ذکري (اتاق 1279) کددرس 1010گروه2
ورود به کلاس
درس متون برگزيده نثر ادبي-کازروني-محمدمهدي (اتاق 1051) کددرس 733645گروه1
ورود به کلاس
درس متون خارجي در علوم ورزشي-فيجان-ابوالفضل (اتاق 1408) کددرس 1868955گروه1
ورود به کلاس
درس متون نثر3- گلستان سعدي-کمالي سروستاني-کورش (اتاق 1002) کددرس 590900015گروه1
ورود به کلاس
درس متون نظم(2) قسمت دوم شاهنامه(2)، درس متون نظم(2) قسمت اول:شاهنامه(1)-پروان-حميده (اتاق 1452) کددرس 590900034، کددرس 59090026گروه1
ورود به کلاس
درس متون نظم(3) قسمت چهارم: خاقاني-رجبيان-ساناز (اتاق 1285) کددرس 590945گروه1
ورود به کلاس
درس متون نظم(3):شاعران حوزه ادبي خراسان، درس متون نظم 3 قسمت دوم:شاعران حوزه ادبي عراق-بهراميان-محمدحسين (اتاق 1464) کددرس 5900933، کددرس 5900936گروه2
ورود به کلاس
درس متون نظم(3):شاعران حوزه ادبي خراسان، درس متون نظم 3 قسمت دوم:شاعران حوزه ادبي عراق-مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1427) کددرس 5900933، کددرس 5900936گروه1
ورود به کلاس
درس متون نظم5- صائب-بهراميان-محمدحسين (اتاق 1466) کددرس 5909016گروه1
ورود به کلاس
درس محاسبات ساختمان هاي بتني-عبدالهي-محمد (اتاق 1288) کددرس 7377034گروه1
ورود به کلاس
درس محاسبات ساختمان هاي فلزي-عبدالهي-محمد (اتاق 1287) کددرس 7377033گروه1
ورود به کلاس
درس محوطه سازي-نيري-زهرا (اتاق 1328) کددرس 424024گروه1
ورود به کلاس
درس مديريت استراتژيک-اوجي-آناهيت (اتاق 1102) کددرس 91368811گروه1 و کد درس 1997535 گروه 1
ورود به کلاس
درس مديريت اماکن و رويدادهاي ورزشي-شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1432) کددرس 1868930گروه1
ورود به کلاس
درس مديريت توليد و عمليات-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1011) کددرس 1997562گروه1
ورود به کلاس
درس مديريت توليد-قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1012) کددرس 1718513، کد درس 8465003گروه1 و کد درس 1997562 گروه 2
ورود به کلاس
درس مديريت رفتار سازماني-اوجي-آناهيت (اتاق 1103) کددرس 1997526گروه1
ورود به کلاس
درس مديريت سرمايه گذاري-نادري-زهره (اتاق 1401) کددرس 1718583گروه1
ورود به کلاس
درس مديريت مالي (2)، درس مالي(2)-محمودي-ليدا (اتاق 1309) کددرس 1718537، کددرس 1718562، کددرس 8465004گروه1
ورود به کلاس
درس مديريت منابع انساني-اوجي-آناهيت (اتاق 1101) کددرس 1997527، کددرس91368808گروه1
ورود به کلاس
درس مديريت و تشکيلات کارگاه-دماوندي-آرمين (اتاق 1131) کددرس 879133گروه1
ورود به کلاس
درس مديريت و تشکيلات کارگاهي-دماوندي-آرمين (اتاق 1134) کددرس 156810گروه1
ورود به کلاس
درس مصالح ساختماني-ضيائي-محمدامين (اتاق 1451) کددرس 87910028گروه1 و کد درس 879134 گروه 1
ورود به کلاس
درس معرفت شناسي-صالح پور-قاسم(اتاق 1474) کددرس 1928615گروه1
ورود به کلاس
درس معماري اسلامي 1، درس آشنايي با معماري اسلامي-زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1008) کد درس 87910013، کد درس879123گروه1
ورود به کلاس
درس معماري اسلامي 2-حقايق-مريم (اتاق 1225) کددرس 87910014گروه1
ورود به کلاس
درس معماري جهان-آشنايي با تاريخ معماري تزئيني (ايران و جهان )اشعري-امير حسين (اتاق 1046) کددرس 87910012گروه1 و کد درس 424015 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقاله نويسي-نوشين-فرزين (اتاق 1439) کددرس 733628گروه1
ورود به کلاس
درس مقاله نويسي-نوشين-فرزين (اتاق 1442) کددرس 577408گروه1
ورود به کلاس
درس مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي-خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1246) کددرس 87910024گروه1
ورود به کلاس
درس مقاومت مصالح، درس مقاومت مصالح 1-گلشن-محمودرضا (اتاق 1030) کددرس7377026، کددرس943175202گروه1
ورود به کلاس
درس مقاومت مصالح-خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1244) کددرس 4240017گروه1
ورود به کلاس
درس مقدمات بيومکانيک ورزشي-فيجان-ابوالفضل (اتاق 1407) کددرس 1868932گروه1
ورود به کلاس
درس مقدمات روش هاي مطالعه و فنون تحقيق-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1062) کددرس 466832گروه1
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 1-سعادت-شهلا (اتاق 1158) کددرس 8791004گروه1
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 1-سعادت-شهلا (اتاق 1159) کددرس 8791004گروه2
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 1-گلشن-شاهد (اتاق 1154) کددرس 8791004گروه1
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 1-گلشن-شاهد (اتاق 1155) کددرس 8791004گروه2
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 1-نيک کار-حميد (اتاق 1346) کددرس 8791004گروه3
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 2- درس مقدمات طراحي-قدرت-محمد -شرافتي-حسام الدين (اتاق 1076) کددرس 8791005گروه1 و گروه 2 و کد درس 2362428
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 2-رحيمي-مرجان (اتاق 1235) کددرس 8791005گروه3
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 3-قدرت-محمد -شرافتي-حسام الدين(اتاق 1077) کددرس 8791006گروه1 و گروه2
ورود به کلاس
درس مقدمات مکانيک حرکت انسان-فيجان-ابوالفضل (اتاق 1405) کددرس 1868913گروه1
ورود به کلاس
درس مقررات ملي ساختمان-عبدالهي-محمد (اتاق 1289) کددرس 943175204گروه1
ورود به کلاس
درس منظر شهري-ناصري-سينا (اتاق 1462) کددرس 2362419گروه1
ورود به کلاس
درس منظر معاصر-ناصري-سينا (اتاق 1460) کددرس 2362406گروه1
ورود به کلاس
درس مواد و روش هاي ساخت(1)-درس عناصر مدلار و پيش ساخته - رحماني-هيوا (اتاق 1168) کددرس 4240008گروه-1 کد درس 424038 گروه 1
ورود به کلاس
درس مواد و روش هاي ساخت(1)-مينا-امير (اتاق 1463) کددرس 4240008گروه2
ورود به کلاس
درس مواد و روش هاي ساخت(2)-رحماني-هيوا (اتاق 1169) کددرس 4240009گروه1
ورود به کلاس
درس مکاتبات تجاري و گزارش نويسي-شناوري-حسين (اتاق 1055) کددرس 1718563گروه1
ورود به کلاس
درس مکالمه موضوعي-همايوني-ماندانا (اتاق 1074) کددرس 577416گروه1
ورود به کلاس
درس مکانيک خاک و پي سازي، درس مکانيک خاک و مهندسي پي-فرجام-سيدعلي (اتاق 1330) کددرس 7377012، کددرس 943175207گروه1
ورود به کلاس
درس مکانيک سيالات و هيدروليک-شناسا-بهاره (اتاق 1316) کددرس 943175208گروه1
ورود به کلاس
درس مکتب هاي ادبي-کهنسال-مريم (اتاق 1005) کددرس 5900962گروه1
ورود به کلاس
درس نامه نگاري و تايپ لاتين با استفاده از کامپيوتر-سليمي-محمدرضا (اتاق 1036) کددرس 466823، کددرس 577411گروه1
ورود به کلاس
درس نحوه اجراي تأسيسات برقي ساختمان-حجتي-سيد سجاد (اتاق 1307) کددرس 943175215گروه1
ورود به کلاس
درس نرم افزارهاي پژوهشي در آموزش زبان-شيباني عبداليوسفي-راحيل (اتاق 1487) کددرس 2660219گروه1
ورود به کلاس
درس نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري- مباني و کاربرد کلمپيوتر-نجفي اردکاني-ندا (اتاق 1411) کددرس 1718564گروه2 و کد درس 1718515 گروه 1
ورود به کلاس
درس نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري-نجفي اردکاني-ندا (اتاق 1410) کددرس 1718564گروه1
ورود به کلاس
درس نظريه هاي جامعه شناسي زبان-اميني-شهرزاد (اتاق 1381) کددرس 2660213گروه1
ورود به کلاس
درس نقاشي و بيان تصويري-اميني خانيمني-الناز (اتاق 1339) کددرس 2362403گروه1
ورود به کلاس
درس نقشه برداري-هاشم نيا-ندا (اتاق 1188) کددرس3252022گروه1
ورود به کلاس
درس نقشه برداري-هاشم نيا-ندا (اتاق 1189) کددرس87910018گروه1
ورود به کلاس
درس نقشه برداري-هاشم نيا-ندا (اتاق 1190) کددرس87910018گروه2
ورود به کلاس
درس نقشه کشي و درس نرسيم فني 1-حضرتي فرد-افسانه (اتاق 1272) کددرس 4240043گروه1 و کد درس 424011 گروه 1 و کد درس 3252007 گروه 1- کد درس 631701 گروه 1
ورود به کلاس
درس نگارش پيشرفته-نوشين-فرزين (اتاق 1437) کددرس 733606گروه1
ورود به کلاس
درس نگارش فارسي-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1066) کددرس 577422گروه1
ورود به کلاس
درس نگارش متون علمي دانشگاهي -اميني-شهرزاد (اتاق 1382) کددرس 2660221گروه1
ورود به کلاس
درس نگارش(2)-نوشين-فرزين (اتاق 1441) کددرس 466819گروه1
ورود به کلاس
درس نمايشنامه قرون 17 تا 20-کمالي نژاد-شيرين (اتاق 1098) کددرس 733665گروه1
ورود به کلاس
درس نمونه نثر و شعر ساده-کمالي نژاد-شيرين (اتاق 1097) کددرس 577412گروه1
ورود به کلاس
درس نمونه هاي شعر ساده (انگليسي)-کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1450) کددرس 733618گروه1
ورود به کلاس
درس نمونه هاي نثر ساده (انگليسي)-شباني-صائب (اتاق 1297) کددرس 733617گروه1
ورود به کلاس
درس نمونک سازي و مدل سازي-رحماني-هيوا (اتاق 1167) کددرس 4240003گروه1
ورود به کلاس
درس نمونک سازي و مدل سازي-نيک کار-حميد (اتاق 1345) کددرس 4240003گروه2
ورود به کلاس
درس هندسه ترسيمي-اسدي-مهدي (اتاق 1127) کددرس 3252008گروه1
ورود به کلاس
درس هندسه کاربردي و درس هندسه مناظر و مرايا-گلشن-شاهد (اتاق 1153) کددرس 4240041گروه3 و کد درس 424003 گروه 1
ورود به کلاس
درس هندسه کاربردي-گلشن-شاهد (اتاق 1151) کددرس 4240041گروه1
ورود به کلاس
درس هندسه کاربردي-گلشن-شاهد (اتاق 1152) کددرس 4240041گروه2
ورود به کلاس
درس هيدرولوژي مهندسي-بهمني فريد (اتاق 1352) کددرس 94317508گروه1
ورود به کلاس
درس واژه شناسي-سليمي-محمدرضا (اتاق 1040) کددرس 637121گروه1
ورود به کلاس
درس ورزش ها و بازي هاي بومي و سنتي-خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1388) کددرس 1868907گروه1
ورود به کلاس
درس ورزش1-حمزوي-خديجه (اتاق 1231) کددرس 1033گروه1
ورود به کلاس
درس ورزش1-زارع نژاد-وحيد (اتاق 1086) کددرس 1033گروه3
ورود به کلاس
درس يادگيري حرکتي-فيجان-ابوالفضل (اتاق 1406) کددرس 1868924گروه1
ورود به کلاس
درس کار آموزي-شناوري-حسين (اتاق 1057) کددرس 846500010گروه1 و کددرس 7578024گروه1
ورود به کلاس
درس کارآفريني و درس کارآفريني و پروژه-زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1194) کددرس 3252035گروه1 و کد درس 7578023 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارآموزي-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1063) کددرس 6371100گروه1
ورود به کلاس
درس کارآموزي-عطاران-سيد علي (اتاق 1080) کددرس 3252028گروه1 و کددرس 156822گروه1
ورود به کلاس
درس کاربرد اصطلاحات در ترجمه1-بردويي-حسين (اتاق 1089) کددرس 637109گروه1
ورود به کلاس
درس کاربرد اصطلاحات در ترجمه2-احمديان-محبوبه (اتاق 1255) کددرس 637127گروه1
ورود به کلاس
درس کاربرد اصطلاحات و تعبير آنها در ترجمه-همايوني-ماندانا (اتاق 1075) کددرس 577421گروه1
ورود به کلاس
درس کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي-زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1006) کددرس 156802گروه1
ورود به کلاس
درس کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري-کاربرد کامپيوتر و نرم افزارهايکاربردي در حسابداري-اسکندري-اعظم (اتاق 1163) کددرس 8465009گروه2 و کد درس 1718564 گروه 3- کد درس 87002 گروه 3
ورود به کلاس
درس کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري-رحيمي-مرجان (اتاق 1233) کددرس 3252020گروه1
ورود به کلاس
درس کاربرد کامپيوتر در حسابداري 2-نجيمي-نازنين (اتاق 1455) کددرس 7578008گروه1
ورود به کلاس
درس کاربرد کامپيوتر در حسابداري 3، درس کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري-اسکندري-اعظم (اتاق 1162) کددرس 7578009، کددرس 8465009گروه1
ورود به کلاس
درس کارگاه ترجمه-احمديان-محبوبه (اتاق 1252) کددرس 577429گروه1
ورود به کلاس
درس کارگاه روزنامه نگاري-آرين-حبيب اله (اتاق 1493) کددرس 590957گروه1
ورود به کلاس
درس کارگاه معماري سنتي و درس طرح معماري 1-حقايق-مريم (اتاق 1223) کددرس 4240026گروه2 و کد درس 424031 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه معماري سنتي-نيک کار-حميد (اتاق 1349) کددرس 4240026گروه1
ورود به کلاس
درس کارگاه کامپيوتر(مترجمي زبان) و درس کاربرد نرم افزارهای رايانه ای در آموزش-روستا-محمد (اتاق 1468) کددرس 577439گروه1 و کد درس 466814 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه کامپيوتر-اسکندري-اعظم (اتاق 1165) کددرس 87002گروه2
ورود به کلاس
درس کارگاه کامپيوتر-کامپيوتر و کاربرد آن د مديريت -اسکندري-اعظم (اتاق 1164) کددرس 87002گروه1 - کد درس 1997521 گروه 1
ورود به کلاس
درس کليات حقوق-سلاجقه-سعادت (اتاق 1262) کددرس 7578004گروه1
ورود به کلاس
درس کليات راهنمايي و مشاوره-شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1060) کددرس 466825گروه1
ورود به کلاس
درس کليات زبان شناسي2-محمدي-سميرا (اتاق 1366) کددرس 577410گروه1
ورود به کلاس
درس کليات زبانشناسي1 (به زبان انگليسي)-محمدي-سميرا (اتاق 1369) کددرس 733611گروه1
ورود به کلاس
درس کنترلهاي داخلي و نظام راهبردي شرکتي-تاجداران-رحيم(اتاق 1552) کد درس 1718572 گروه 1
ورود به کلاس
دوره آموزشي نرم افزار سپيدار (اتاق 3011)
ورود به کلاس
راينو پيشرفته(رندرينگ)-زنگنه نژاد-بهناز(اتاق 1513) کد درس 4240021 گروه 1
ورود به کلاس
راینو مقدماتی(مدل سازی)-کاربرد کامپیوتر در طراحی-زنگنه نژاد-بهناز(اتاق 1525) کد درس4240020 گروه 2 و کد درس424048 گروه 1
ورود به کلاس
روش تحقيق پيشرفته -منصوري-شعله(اتاق 1541) کد درس 1466712 گروه 1
ورود به کلاس
روش تدريس زبان انگليسي4 - صادقي- رقيه (اتاق 1507) کد درس 466808 گروه 1
ورود به کلاس
زبان تخصصي2- کاظمي لاري-منصوره (اتاق 1556) کد درس 1718578 گروه 2 و کد درس 84650009 گروه 2
ورود به کلاس
زبان عمومي -حسيني-وحيده(اتاق 3000) ترم تابستان کد درس 1002 گروه 1
ورود به کلاس
سلسله نشست های مثنوي خواني-آزرمي-يلدا (اتاق 1526)
ورود به کلاس
سمينار ويژه 1-صابري-مهدي(اتاق 1523) کد درس 1466723 گروه 1
ورود به کلاس
سمینار ويژه 2-شهابي-عليرضا (اتاق 1524) کد درس 1466724 گروه 1
ورود به کلاس
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري-شهابي-عليرضا(اتاق 1527) کد درس 1466715 گروه1
ورود به کلاس
شناخت و طراحي معماري روستا - مرتضوي مهرآبادي- سيد علي(اتاق 1512) کد درس 156804 گروه 2
ورود به کلاس
طراحي معماري 2-حقايق-مريم(اتاق 1222) کد درس 156816 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري1-نيک کار-حميد (اتاق 1545) کد درس 87910032 گروه 2 - 879139 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري2 -کنعاني- امير (اتاق 1542( کد درس 156816 گروه 2
ورود به کلاس
طرح معماري داخلي2 - نيري-زهرا (اتاق 1547) کد درس 424032 گروه 1
ورود به کلاس
طرح منظر 1-حسین قديری(اتاق 1497)
ورود به کلاس
طرح منظر 3- رخشنده رو -مهدي(اتاق 1558) کد درس 2362409 گروه 1
ورود به کلاس
فرهنگي(اتاق 2021)
ورود به کلاس
فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم-اسکندري-اعظم(اتاق 1498) کد درس 1997570 گروه 1
ورود به کلاس
متون اسلامي(آموزش زبان عربي)-علوي پور-ذکري(اتاق 3005) ترم تابستان کد درس 1010 گروه 1
ورود به کلاس
متون نظم و نثر عربي-جعفري-اسداله(اتاق 1534) کد درس 1121330 گروه 1
ورود به کلاس
مدير گروه (اتاق 2002)
ورود به کلاس
مديريت مالي1 از منظر اسلام - اسکندري-اعظم(اتاق 1499) کد درس 1997565 گروه1
ورود به کلاس
مسائل جاري در حسابداري-صابري-مهدي(اتاق 1536) کد درس 1466709 گروه1
ورود به کلاس
مشاوره سازه طرح نهايي -دماوندي-آرمين (اتاق 1551)
ورود به کلاس
مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي- خوانسالار-محمدرضا(اتاق 1517) کد درس 87910024 گروه 1 و کد درس 879130 گروه 1
ورود به کلاس
نظريات فراگيري زبان-شريفي پور شيرازي-احمدرضا(اتاق 1518) کد درس 466805گروه 1
ورود به کلاس
نظم فارسي(1) شاهنامه - رجبيان-ساناز (اتاق 1532) کد درس 1121304 گروه1
ورود به کلاس
نظم فارسي(4) مثنوي-آزرمي-يلدا (اتاق 1533) کد درس 1121307 گروه1
ورود به کلاس
نقشه برداري زيرزميني-کرم پور-امين(اتاق 1562) کد درس 7522041 گروه 1
ورود به کلاس
نقشه برداري مسير-کرم پور-امين(اتاق 1563) کد درس 7522020 گروه 1
ورود به کلاس
هندسه مناظر و مرايا -رضايي فريد-مهسا (اتاق 1548) کد درس 879106 گروه 1
ورود به کلاس
ورزش 1-حمزوي-خديجه (اتاق 3010) ترم تابستان کد درس 1033 گروه 1
ورود به کلاس
ورزش1-انوري نژاد-حميده (اتاق 1500) کد درس 1033 گروه 2
ورود به کلاس
کارآموزی1-2-فخرايي نژاد-سروش(اتاق 1622) کد درس 943175212 و 943175213
ورود به کلاس
کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه - احمديان-محبوبه (1503) کد درس 466817 گروه 1 و کد درس 733620 گروه 1
ورود به کلاس
کارگاه نسخه شناسي-رجبيان-ساناز (اتاق 1557)
ورود به کلاس
کرکسيون تاسيسات طرح نهایی - حجتي -سيد سجاد(اتاق 1564)
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي-عزيزي-خليل (اتاق 1543)
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي-نيک کار-حميد(اتاق 1546)
ورود به کلاس
کرکسیون-زارع-آیدا(اتاق 1496)
ورود به کلاس