تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
اخلاق و تربيت اسلامي-مرزبان-معصومه(اتاق 1202) کد درس 1004 گروه ۳
ورود به کلاس
انديشه اسلامي۱-ارجمند-محمدطاها(اتاق 1203) کد در ۱۰۰۵ گروه ۳
ورود به کلاس
انديشه اسلامي۲-کشاورز-محمد زمان(اتاق 1207) کد درس 1011 گروه ۳
ورود به کلاس
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن-احمدي-اسفنديار(اتاق 1205) کد درس 1008 گروه ۳
ورود به کلاس
تاريخ اسلام-احمدي-اسفنديار(اتاق 1204) کد درس 1007 گروه ۳
ورود به کلاس
جلسه دفاع - رشته معماری (1555)
ورود به کلاس
جلسه دفاع - معماری منظر(1556)
ورود به کلاس
جلسه دفاع -رشته حسابداری(1554)
ورود به کلاس
جلسه دفاع زبان و ادبيات فارسي(1557)
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعيت-موسوي خلاري-سيده سميه(اتاق 1208) کد درس 1031 گروه ۴
ورود به کلاس
روش پژوهش در حسابداري _ انوري-عليرضا(اتاق 1211) کد درس 1466736 گروه 1
ورود به کلاس
زبان عمومي(خارجي)حسيني-وحيده(اتاق 1201) کد درس 1002 کد گروه ۳
ورود به کلاس
كاربرد آمار در پژو هش هاي كمي و كيفي حسابداري _ صابري-مهدي(اتاق 1210) کد درس 1466730 گروه 1
ورود به کلاس
مباني عرفان و تصوف _ آزرمي-يلدا(اتاق 1213) کد درس 590928 گروه 1
ورود به کلاس
متون اسلامي(آموزش زبان عربي)-علوي پور-ذکري(اتاق 1206) کد درس1010 گروه ۳
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي تاسيسات-حجتي-سيدد سجاد(اتاق 1538)
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي سازه-دماوندي-آرمين(اتاق 1537)
ورود به کلاس