تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
آشنايي با نرم افزار Etabs - دماوندي-آرمين(اتاق 1511) کد درس 943176 گروه ۱
ورود به کلاس
آشنايي بازلزله و اثرد آن بر سازه ها-بهمني-فريد (اتاق 1517) کد درس 943175309 گروه ۱
ورود به کلاس
اتاق 1515
ورود به کلاس
اجراِي ساختمانها با مصالح بنايي-خوانسالار-محمدرضا(اتاق 1519) کد درس943175308گروه 1
ورود به کلاس
اجزاء ساختمان -خوانسالار-محمدرضا(اتاق 1512) کد درس 943175214 گروه 1
ورود به کلاس
اشنايي با هنرهاي معماري معاصر ايران(اسکيس)و اسکيس1-اميني خانيمني-الناز(اتاق 1495) کد درس 424044 گروه ۱ و کد درس 8791007 گروه 3
ورود به کلاس
اصول مديريت ساخت-خوانسالار-محمدرضا(اتاق 1513) کد درس 943175211 گروه 1
ورود به کلاس
برنامه دهي روشهاي طراحي-ضيايي-علي(اتاق 1501) کد درس 2340432 گروه ۱
ورود به کلاس
بيان شفاهي داستان-همايوني-ماندانا(1541) کد درس 577417 و کد درس 466831 گروه 1
ورود به کلاس
جلسه دفاع - رشته معماری (1555)
ورود به کلاس
جلسه دفاع زبان و ادبيات فارسي(1557)
ورود به کلاس
در محاسبات عددي-کلانتري-محمد(اتاق 1508) کد درس 9431752 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني نظري معماري _گلشن-شاهد (اتاق 1193) کد درس 156834 گروه 1 و کد درس 156805 گروه 1
ورود به کلاس
درس آزمايشگاه زبان1 _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1374) کد درس 637102 گروه 1
ورود به کلاس
درس آزمايشگاه زبان2 _مرزبان-افروز (اتاق 1156) کد درس 637115 گروه 1
ورود به کلاس
درس آزمايشگاه فناوري بتن -جزقاني-فرود(اتاق 1526) کد درس 7377048 گروه 1
ورود به کلاس
درس آزمون سازي زبان _نوشين-فرزين (اتاق 1238) کد درس 733627 گروه 1
ورود به کلاس
درس آزمون سازي(2) _ارقميري-آرزو (اتاق 1423) کد درس 466811 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با رشته هاي هنري _عسکري-نيلوفر (اتاق 1330) کد درس 4240035 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با فلسفه اسلامي _نوبخت-بيژن (اتاق 1120) کد درس 1928616 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي و درس مباني برنامه ريزي فضاهاي شهري_رضايي فريد-مهسا (اتاق 1277) کد درس 879151 گروه 1 وو کد درس 87910037 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با مرمت ابنيه _بامداد-علي (اتاق 1461) کد درس 156821 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با مرمت ابنيه و درس آشنايي با اصول حفاظت و مرمت _دهقانيان-گلنار (اتاق 1339) کد درس 879153 گروه 1 و کد درس 87910039 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با معماري اسلامي 1 و درس معماري اسلامي 2 _حقايق-مريم (اتاق 1240) کد درس 3252019 گروه 1 و کد درس 87910014 گروه 1
ورود به کلاس
درس آشنايي با معماري جهان و درس معماري جهان _اشعري-امير حسين (اتاق 1049) کد درس 3252018 گروه 1 و کد درس 631718 گروه 1 و کد درس 87910012 گروه 1 و کد درس 879121 گروه 1
ورود به کلاس
درس آمادگي جسماني 1 و 2 _خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1315) کد درس 1868910 گروه 2 و کد درس 1868903 گروه 1
ورود به کلاس
درس آمادگي جسماني 1 و 2_فيجان-ابوالفضل (اتاق 1301) کد درس 1868903 گروه 2 و کد درس 1868910 گروه 1
ورود به کلاس
درس آمار استنباطي _موسوي-سيده سميرا (اتاق 1227) کد درس 1928607 گروه 1
ورود به کلاس
درس آمار توصيفي _عربي-الهام (اتاق 1204) کد درس 1928606 گروه 1
ورود به کلاس
درس آمار و احتمالات و درس آمار کاربردي(2) و درس آمار و کاربرد آن در مديريت(2) _نورافشان-زهرا (اتاق 1253) کد درس 846502 گروه 1 و کد درس 1718552 گروه 1 و کد درس 91368803 گروه 1
ورود به کلاس
درس آمار و کاربرد آن در مديريت _شفيعي-علي اصغر (اتاق 1257) کد درس 531305 گروه 1
ورود به کلاس
درس آمار و کاربرد آن در مديريت(1) _معمارصادقي-مهسا (اتاق 1065) کد درس 1997518 گروه 1
ورود به کلاس
درس آمار کاربردي(1) _شفيعي-علي اصغر (اتاق 1268) کد درس 1718551 گروه 1 و کد درس 7578003 گروه 1
ورود به کلاس
درس آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 _نوبخت-بيژن (اتاق 1157) کد درس 1928629 گروه 1
ورود به کلاس
درس آناتومي انسان _فيجان-ابوالفضل (اتاق 1205) کد درس 1868901 گروه 1
ورود به کلاس
درس آواشناسي انگليسي _محمدي-سميرا (اتاق 1022) کد درس 733610 گروه 1
ورود به کلاس
درس آواشناسي2 _محمدي-سميرا (اتاق 1194) کد درس 637130 گروه 1
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش _آزرمي-يلدا (اتاق 1071) کد درس 1014 گروه 1
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش _آزرمي-يلدا (اتاق 1094) کد درس 1014 گروه 2
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش _آزرمي-يلدا (اتاق 1196) کد درس 1014 گروه 3
ورود به کلاس
درس آيين نگارش و ويرايش _آزرمي-يلدا (اتاق 1232) کد درس 1014 گروه 4
ورود به کلاس
درس احساس و ادراک _نورافکن روحي-نسيم (اتاق 1023) کد درس 1928610 گروه 1
ورود به کلاس
درس احکام کسب و کار _حاجي زاده فارسون-مجتبي (اتاق 1426) کد درس 1997552 گروه 1
ورود به کلاس
درس اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي _حاجي زاده فارسون-مجتبي (اتاق 1442) کد درس 1997554 گروه 1
ورود به کلاس
درس اخلاق و تربيت اسلامي _مرزبان-معصومه (اتاق 1312) کد درس 1004 گروه 1
ورود به کلاس
درس اخلاق و تربيت اسلامي _مرزبان-معصومه (اتاق 1322) کد درس 1004 گروه 2
ورود به کلاس
درس ادبيات آمريکا _کازروني-محمدمهدي (اتاق 1030) کد درس 733661 گروه 1
ورود به کلاس
درس ادبيات انگليسي(1) _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1356) کد درس 466826 گروه 1
ورود به کلاس
درس ادبيات معاصر _کازروني-محمدمهدي (اتاق 1019) کد درس 733656 گروه 1
ورود به کلاس
درس ادبيات معاصر نثر _کمالي سروستاني-کورش (اتاق 1266) کد درس 1121322 گروه 1
ورود به کلاس
درس ارائه معماري به کمک رايانه _رحيمي-مرجان (اتاق 1181) کد درس 8791009 گروه 1
ورود به کلاس
درس ارگونومي و آنترپومتري _رحماني-هيوا (اتاق 1478) کد درس 4240006 گروه 1
ورود به کلاس
درس اسکيس 1 _اميني خانيمني-الناز (اتاق 1261) کد درس 8791007 گروه 2
ورود به کلاس
درس اسکيس 1 _اميني خانيمني-الناز (اتاق 1401) کد درس 8791007 گروه 1
ورود به کلاس
درس اسکيس 2 _اميني خانيمني-الناز (اتاق 1037) کد درس 8791008 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي _عابدي-فريبا (اتاق 1123) کد درس 7578012 گروه 1 و کد درس 531320 گروه 1 و کد درس 1718559 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري (جبراني) و درس اصول حسابداري1_اصولي-نسيم (اتاق 1061) کد درس 91368831 گروه 1 و کد درس 1997514 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري1 و درس حسابداري شرکتهاي 1 _اصولي-نسيم (اتاق 1188) کد درس 531312 گروه 1 و کد درس 1718565 گروه 1 و کد درس 7578017 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري2 _اصولي-نسيم (اتاق 1050) کد درس 1997515 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري2 _زارعي-زهرا (اتاق 1415) کد درس 531313 گروه 1 و کد درس 531313 گروه 2
ورود به کلاس
درس اصول حسابداري3 _اصولي-نسيم (اتاق 1138) کد درس 531314 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول حسابرسي(1) _پزشکيان-محمدجعفر (اتاق 1391) کد درس 1718573 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول حسابرسي(2) _غفوري نژاد-رشيد (اتاق 1411) کد درس 1718574 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول علم اقتصاد1 (خرد) و درس اقتصاد خرد _صفري-مريم (اتاق 1250) کد درس 531302 گروه 1 و کد درس 7578010 گروه 1 و کد درس 1718546 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول و روش تحقيق _ارقميري-آرزو (اتاق 1435) کد درس 577434 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول و روش ترجمه _احمديان-محبوبه (اتاق 1260) کد درس 466821 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول و روش ترجمه1 و درس اصول و روش ترجمه1 (جبراني) _احمديان-محبوبه (اتاق 1295) کد درس 637110 گروه 1 و کد درس 577440 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش _حاجي زاده فارسون-مجتبي (اتاق 1485) کد درس 466801 گروه 1
ورود به کلاس
درس اقتصاد (2 ) کلان _پايان-هوشنگ (اتاق 1109) کد درس 7578011 گروه 1 و کد درس 531303 گروه 1
ورود به کلاس
درس اقتصاد خرد _عابدي-فريبا (اتاق 1164) کد درس 1997512 گروه 1
ورود به کلاس
درس اقتصاد کلان _پايان-هوشنگ (اتاق 1127) کد درس 8465052 گروه 1
ورود به کلاس
درس اقتصاد کلان _پايان-هوشنگ (اتاق 1160) کد درس 1718547 گروه 1
ورود به کلاس
درس اقتصاد کلان _صفري-مريم (اتاق 1055) کد درس 91368801 گروه 1
ورود به کلاس
درس اقتصادسنجي و کاربرد اقتصاد سنجي در پژوهش هاي حسابداري -ممتازيان-عليرضا(اتاق 1502) کددرس 1466729 گروه 1 و کد درس 1466705 گروه ۱
ورود به کلاس
درس انديشه اسلامي1 _ارجمند ـ محمدطاها (اتاق 1317) کد درس 1005 گروه 1
ورود به کلاس
درس انديشه اسلامي1 _ارجمند ـ محمدطاها (اتاق 1323) کد درس 1005 گروه 2
ورود به کلاس
درس انديشه اسلامي2 _کشاورز-محمد زمان (اتاق 1006) کد درس 1011 گروه 1
ورود به کلاس
درس انديشه اسلامي2 _کشاورز-محمد زمان (اتاق 1021) کد درس 1011 گروه 2
ورود به کلاس
درس انسان و محيط _نامور-نسترن (اتاق 1402) کد درس 2340420 گروه 1
ورود به کلاس
درس انسان، طبيعت، معماري و درس انسان،طبيعت و معماري پايدار _حقايق-مريم (اتاق 1212) کد درس 87910010 گروه 1 و کد درس 156825 گروه 1
ورود به کلاس
درس انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن _احمدي-اسفنديار (اتاق 1011) کد درس 1008 گروه 1
ورود به کلاس
درس انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن _شفيعي سروستاني-مسعود (اتاق 1319) کد درس 1008 گروه 2
ورود به کلاس
درس انگيزش و هيجان _عربي-الهام (اتاق 1225) کد درس 1928612 گروه 1
ورود به کلاس
درس ايستايي _دماوندي-آرمين (اتاق 1053) کد درس 4240015 گروه 1
ورود به کلاس
درس ايستايي1 و درس ايستايي_دماوندي-آرمين (اتاق 1200) کد درس 3252015 گروه 1 و کد درس 631714 گروه 1 و کد درس 87910023 گروه 1
ورود به کلاس
درس بازار پول و سرمايه _نادري-زهره (اتاق 1167) کد درس 8465054 گروه 1
ورود به کلاس
درس بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي _نادري-زهره (اتاق 1185) کد درس 1718558 گروه 1
ورود به کلاس
درس بازاريابي مجازي _اسکندري-اعظم (اتاق 1070) کد درس 8465056 گروه 1
ورود به کلاس
درس بازاريابي و بازارسنجي _مينا-امير (اتاق 1184) کد درس 4240039 گروه 1
ورود به کلاس
درس بازرگاني بين المللي _هودي-پگاه (اتاق 1476) کد درس 91368814 گروه 1 و کد درس 1997539 گروه 1
ورود به کلاس
درس باغ آرايي و محوطه سازي _خيري-شيما (اتاق 1213) کد درس 424024 گروه 1 و کد درس 4240023 گروه 1
ورود به کلاس
درس باغ ايراني _عرب سلغار-ندا (اتاق 1344) کد درس 2362414 گروه 1
ورود به کلاس
درس بررسي آثار ترجمه شده اسلامي2 _جواد پور-نرگس (اتاق 1003) کد درس 733648 گروه 1
ورود به کلاس
درس بررسي آموزش زبان در ايران _اميني-شهرزاد (اتاق 1313) کد درس 2660217 گروه 1
ورود به کلاس
درس بررسي محتوايي کتاب هاي انگليسي دوره راهنمايي _صادقي-رقيه (اتاق 1005) کد درس 466809 گروه 1
ورود به کلاس
درس بررسي مقابله اي ساخت جمله در ترجمه2 _احمديان-محبوبه (اتاق 1282) کد درس 637129 گروه 1
ورود به کلاس
درس بسکتبال 1 _حياتي-افشين (اتاق 1114) کد درس 1868938 گروه 2
ورود به کلاس
درس بسکتبال 1 _شکيبا-زهرا (اتاق 1025) کد درس 1868938 گروه 1
ورود به کلاس
درس بهايابي(1) _اصولي-نسيم (اتاق 1247) کد درس 1718567 گروه 1
ورود به کلاس
درس بيان شفاهي داستان _همايوني-ماندانا (اتاق 1357) کد درس 577417 گروه 1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 1 و درس درک و بيان معماري 1_اميني خانيمني-الناز (اتاق 1012) کد درس 3252009 گروه 2 و کد درس 8791001 گروه 1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2 _عسکري-نيلوفر (اتاق 1311) کد درس 8791002 گروه 2
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2 _عسکري-نيلوفر (اتاق 1320) کد درس 8791002 گروه 1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2 _کاشف-الناز (اتاق 1145) کد درس 8791002 گروه 1
ورود به کلاس
درس بيان معماري 2 _کاشف-الناز (اتاق 1171) کد درس 8791002 گروه 2
ورود به کلاس
درس بيان معماري 3 _کاشف-الناز (اتاق 1279) کد درس 8791003 گروه 1
ورود به کلاس
درس پايداري و اکولوژي در منظر _زارع مهذبيه-آيدا (اتاق 1342) کد درس 2362422 گروه 1
ورود به کلاس
درس پرسپکتيو و درس هندسه کاربردی_لک-نيلوفر (اتاق 1349) کد درس 4240041گروه 2 وکد درس 3252017 گروه 1
ورود به کلاس
درس پروژه مالي (2) _صابري-مهدي (اتاق 1170) کد درس 84650008 گروه 1
ورود به کلاس
درس پروژه مالي (2) _نامشخص- (اتاق 1092) کد درس 84650008 گروه 2
ورود به کلاس
درس پروژه مالي _صابري-مهدي (اتاق 1182) کد درس 7578022 گروه 1
ورود به کلاس
درس پروژه کارورزي _کازروني-محمدمهدي (اتاق 1207) کد درس 733568 گروه 1
ورود به کلاس
درس پژوهش عملياتي (2) _قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1417) کد درس 8465002 گروه 1
ورود به کلاس
درس پول و ارز و بانکداري _رضايي سخا-زينب (اتاق 1176) کد درس 8465008 گروه 1 و کد درس 531306 گروه 1 و کد درس 1718557 گروه 1
ورود به کلاس
درس تأسيسات الکتريکي(نور و صدا) _حجتي-سيد سجاد (اتاق 1256) کد درس 87910020 گروه 1 و کد درس 879127 گروه 1
ورود به کلاس
درس تأسيسات مکانيکي ساختمان و درس تأسيسات مکانيکي _حجتي-سيد سجاد (اتاق 1239) کد درس 87910021 گروه 1 و کد درس 879128 گروه 1
ورود به کلاس
درس تأسيسات و تنظيم شرايط اقليمي _حجتي-سيد سجاد (اتاق 1059) کد درس 4240016 گروه 1
ورود به کلاس
درس تئوري حسابداري 2 _صابري-مهدي (اتاق 1444) کد درس 1466732 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاريخ ادبيات فارسي2(از سلوقي تا دوره مغول) _پروان-حميده (اتاق 1197) کد درس 5900934 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاريخ اسلام _احمدي-اسفنديار (اتاق 1002) کد درس 1007 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاريخ اسلام _شفيعي سروستاني-مسعود (اتاق 1326) کد درس 1007 گروه 2
ورود به کلاس
درس تاريخ باغ و منظر جهان _ناصري-سينا (اتاق 1421) کد درس 2362412 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاريخ زبان فارسي _رجبيان-ساناز (اتاق 1016) کد درس 590903 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاريخ نقد ادبي _کازروني-محمدمهدي (اتاق 1288) کد درس 733662 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاريخ هنر 2 _رحماني-هيوا (اتاق 1468) کد درس 4240045 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاريخ و مکاتبات روانشناسي و نقد آن _کامکار-هانيه (اتاق 1020) کد درس 1928603 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاسيسات مکانيکي و الکتريکي _حجتي-سيد سجاد (اتاق 1046) کد درس 156814 گروه 1 و کد درس 156863 گروه 1
ورود به کلاس
درس تجارت الکترونيک _زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1392) کد درس 1997560 گروه 1
ورود به کلاس
درس تجزيه و تحليل و طراحي سيستم _اسکندري-اعظم (اتاق 1173) کد درس 1997534 گروه 1
ورود به کلاس
درس تحقيق در علميات(1) (جبراني) و درس تحقيق در عمليات و درس پژوهش عملياتي 1 _قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1441) کد درس 8465001 گروه 1 و کد درس 91368828 گروه 1 و کد درس 1718560 گروه 1
ورود به کلاس
درس تحقيقات بازاريابي _هودي-پگاه (اتاق 1451) کد درس 91368820 گروه 1
ورود به کلاس
درس تحليل روستا و فناوري محيط و درس شناخت و طراحي معماري روستا _مرتضوي-سيد علي (اتاق 1178) کد درس 156836 گروه 1 و کد درس 156804 گروه 2
ورود به کلاس
درس تحليل سازه ها(سازه هاي نوين) _نيک کار-حميد (اتاق 1422) کد درس 1568205 گروه 1
ورود به کلاس
درس تحليل فضاهاي شهري _رحيمي-مرجان (اتاق 1316) کد درس 879152 گروه 1
ورود به کلاس
درس تحليل فضاهاي شهري و درس طراحي فضاهاي شهري _رحيمي-مرجان (اتاق 1047) کد درس 879152 گروه 2 و کد درس 87910038 گروه 1
ورود به کلاس
درس تحليل و طراحي روستا و درس روستا(1) _رضايي فريد-مهسا (اتاق 1304) کد درس 879137 گروه 1 و کد درس 631719 گروه 1 و کد درس 87910031 گروه 1 و کد درس 3252025 گروه 1
ورود به کلاس
درس تحليل و مديريت برنامه ريزي ساخت و مدیریت کارگاه _دماوندي-آرمين (اتاق 1241) کد درس 156810 گروه 2 و کد درس 424039 گروه 1 و کد درس 4240014 گروه 1
ورود به کلاس
درس تحلیل مکان طرح-فروتن-زهرا(اتاق 1497 کد درس 1340437 گروه 1
ورود به کلاس
درس تدريس عملي _بهارلو-افسانه (اتاق 1425) کد درس 2660220 گروه 1
ورود به کلاس
درس تدريس عملي _نوشين-فرزين (اتاق 1036) کد درس 466812 گروه 1
ورود به کلاس
درس تربيت بدني _انوري نژاد-حميده (اتاق 1310) کد درس 1032 گروه 3
ورود به کلاس
درس تربيت بدني _انوري نژاد-حميده (اتاق 1324) کد درس 1032 گروه 2
ورود به کلاس
درس تربيت بدني _حمزوي-خديجه (اتاق 1014) کد درس 1032 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه ادبي2 _جواد پور-نرگس (اتاق 1013) کد درس 733647 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه انفرادي2 _احمديان-محبوبه (اتاق 1231) کد درس 577432 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه پيشرفته2 _کازروني-محمدمهدي (اتاق 1355) کد درس 577425 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه شفاهي2 _احمديان-محبوبه (اتاق 1218) کد درس 577428 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون ادبي ـ اسلامي _کازروني-محمدمهدي (اتاق 1361) کد درس 577433 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون بازرگاني _مرزبان-افروز (اتاق 1118) کد درس 637125 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون ساده _احمديان-محبوبه (اتاق 1202) کد درس 733619 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون سياسي _نوشين-فرزين (اتاق 1211) کد درس 577426 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون علوم انساني _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1303) کد درس 637124 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون عمومي1 _احمديان-محبوبه (اتاق 1305) کد درس 637118 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترجمه متون مطبوعاتي2 _بردويي-حسين (اتاق 1436) کد درس 637123 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترسيم فني _نيري-زهرا (اتاق 1350) کددرس 1568206 گروه 1 و کد درس 156828 گروه 1
ورود به کلاس
درس ترسيم فني و درس نقشه کشي _اوجي-سيد علي اکبر (اتاق 1308) کد درس 3252007 گروه 1 و کد درس 4240043 گروه 2
ورود به کلاس
درس تعمير و نگهداري ساختمان _محمودي-سعيد (اتاق 1368) کد درس 3252029 گروه 1
ورود به کلاس
درس تمرين هاي معماري 1 _اوجي-سيد علي اکبر (اتاق 1159) کد درس 3252013 گروه 2
ورود به کلاس
درس تمرين هاي معماري 1 _حضرتي فرد-افسانه (اتاق 1161) کد درس 3252013 گروه 1
ورود به کلاس
درس تمرين هاي معماري 2 _اوجي-سيد علي اکبر (اتاق 1389) کد درس 3252014 گروه 1
ورود به کلاس
درس تنظيم شرايط محيطي و درس تنظيم شرايط محيطي1 و درس تنظيم شرايط محيطي2 _حجتي-سيد سجاد (اتاق 1067) کد درس 87910019 گروه 1 و کد درس 156813 گروه 1 و کد درس 3252012 گروه 1 و کد درس 631716 گروه 1 و کد درس 879126 گروه 1
ورود به کلاس
درس تنظيم و کنترل بودجه دولتي _عابدي-فريبا (اتاق 1110) کد درس 8465053 گروه 1
ورود به کلاس
درس تنيس روي ميز 1 _دستغيب-سيده راضيه (اتاق 1075) کد درس 1868940 گروه 1
ورود به کلاس
درس تهيه و تدوين مطالب درسي _بهارلو-افسانه (اتاق 1437) کد درس 2660210 گروه 1
ورود به کلاس
درس توسعه اقتصادي و برنامه ريزي _صفري-مريم (اتاق 1454) کد درس 91368804 گروه 1
ورود به کلاس
درس جزييات اجرايي ساختمان و درس عناصر جزئيات ساختمان2 _محمودي-سعيد (اتاق 1290) کد درس 156840 گروه 1 و کد درس 156807 گروه 1
ورود به کلاس
درس جمله نويسي و نگارش _سليمي-محمدرضا (اتاق 1416) کد درس 637105 گروه 1
ورود به کلاس
درس حاکيميت شرکتي و اخلاق _نامشخص- (اتاق 1481) کد درس 1466744 گروه 1
ورود به کلاس
درس حجم شناسي _ميرحسيني-محمدرضا (اتاق 1397) کد درس 4240002 گروه 1
ورود به کلاس
درس حرکات اصلاحي _خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1097) کد درس 1868912 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي _نجيمي-نازنين (اتاق 1375) کد درس 8465060 گروه 1 و کد درس 1718582 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري بخش عمومي1 _ماهر-محمدهادي (اتاق 1450) کد درس 8465059 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري بخش عمومي1 و درس مباني حسابداري بخش عمومي_ماهر-محمدهادي (اتاق 1470) کد درس 8465059 گروه 2 و کد درس 1718575 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري پيشرفته (2) _صابري-مهدي (اتاق 1407) کد درس 84650003 گروه 1 و کد درس 1718571 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري پيشرفته(1) _پهلوان-زهرا (اتاق 1399) کد درس 1718570 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري دولتي (2) _تاجداران-رحيم (اتاق 1438) کد درس 84650006 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري دولتي _تاجداران-رحيم (اتاق 1473) کد درس 531319 گروه 2
ورود به کلاس
درس حسابداري دولتي 1 و درس حسابداري دولتي _تاجداران-رحيم (اتاق 1452) کد درس 7578020 گروه 1 و کد درس 531319 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري شرکتهاي2 و درس اصول حسابداري(2)_نجفي اردکاني-ندا (اتاق 1482) کد درس 7578018 گروه 1 و کد درس 1718566 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري صنعتي 2 و درس بهايابي(2)_قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1394) کد درس 1718568 گروه 1 و کد درس 7578015 گروه 1 و کد درس 531316 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري صنعتي(3) _قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1336) کد درس 1466722 گروه 1 و کد درس 84650005 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري صنعتي1 _قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1480) کد درس 531315 گروه 1 و کد درس 7578014 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري مالي _نجيمي-نازنين (اتاق 1136) کد درس 7578021 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري مالي پيشرفته 1 _پهلوان-زهرا (اتاق 1180) کد درس 8465055 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري مالي پيشرفته2 _صابري-مهدي (اتاق 1163) کد درس 8465057 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري مالياتي و درس مالياتي(1) _صابري-مهدي (اتاق 1076) کد درس 8465010 گروه 1 و کد درس 7578016 گروه 1 و کد درس 1718579 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري مديريت _شهابي-عليرضا (اتاق 1469) کد درس 1466706 گروه 1 و کد درس 1466727 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري ميانه (1) _اصولي-نسيم (اتاق 1220) کد درس 1718553 گروه 1 و کد درس 531317 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري ميانه (2) _محمودي-ليدا (اتاق 1077) کد درس 1718554 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري و حسابرسي بخش عمومي _تاجداران-رحيم (اتاق 1169) کد درس 1718576 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابرسي (2) _غفوري نژاد-رشيد (اتاق 1183) کد درس 84650007 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابرسي 1 _پزشکيان-محمدجعفر (اتاق 1325) کد درس 7578019 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابرسي پيشرفته _منصوري-شعله (اتاق 1457) کد درس 1466708 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابرسي پيشرفته _منصوري-شعله (اتاق 1529) کد درس 1466708 گروه 2
ورود به کلاس
درس حسابرسي1 _اصولي-نسيم (اتاق 1179) کد درس 8465058 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابرسي1 _اصولي-نسيم (اتاق 1403) کد درس 91368812 گروه 1 و کد درس 1997537 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابرسي1 _پزشکيان-محمدجعفر (اتاق 1404) کد درس 531318 گروه 1
ورود به کلاس
درس حقوق اساسي و درس کليات حقوق_سلاجقه-سعادت (اتاق 1177) کد درس 91368805 گروه 1 و کد درس 7578004 گروه 1
ورود به کلاس
درس حقوق تجارت و درس حقوق بازرگاني_سلاجقه-سعادت (اتاق 1154) کد درس 7578005 گروه 1 و کد درس 531308 گروه 1 و کد درس 1718544 گروه 1
ورود به کلاس
درس حقوق معماري ارشد _نصر-طاهره (اتاق 1385) کد درس 2340433 گروه 1
ورود به کلاس
درس حقوق و اخلاق در ورزش-صالحي-عباس(اتاق 1505) کد درس 1868949 گروه ۱
ورود به کلاس
درس حکمت هنر اسلامي _نوشين-امين رضا (اتاق 1254) کد درس 4240050 گروه 1
ورود به کلاس
درس خواندن متون عمومي _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1307) کد درس 637107 گروه 1
ورود به کلاس
درس خواندن متون مطبوعاتي _نوشين-فرزين (اتاق 1045) کد درس 637120 گروه 1
ورود به کلاس
درس خواندن متون مطبوعاتي _نوشين-فرزين (اتاق 1078) کد درس 733630 گروه 1
ورود به کلاس
درس خواندن متون مطبوعاتي _نوشين-فرزين (اتاق 1107) کد درس 466824 گروه 1
ورود به کلاس
درس خواندن و درک مطلب پيشرفته _شريف-آزاده (اتاق 1335) کد درس 466816 گروه 1 و کد درس 577406 گروه 1
ورود به کلاس
درس خواندن و درک مفاهيم پيشرفته در ترجمه _شريف-آزاده (اتاق 1203) کد درس 637108 گروه 1
ورود به کلاس
درس خواندن و درک مفاهيم1 _صادقي-رقيه (اتاق 1300) کد درس 637101 گروه 1
ورود به کلاس
درس خواندن و درک مفاهيم2 _شريف-آزاده (اتاق 1017) کد درس 733602 گروه 1
ورود به کلاس
درس داستان کوتاه _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1042) کد درس 733631 گروه 1
ورود به کلاس
درس دانش خانواده و جمعيت _موسوي خلاري - سيده سميه (اتاق 1035) کد درس 1031 گروه 2
ورود به کلاس
درس دانش خانواده و جمعيت _موسوي خلاري - سيده سميه (اتاق 1328) کد درس 1031 گروه 3
ورود به کلاس
درس دانش خانواده و جمعيت _کشاورز-محمد زمان (اتاق 1033) کد درس 1031 گروه 1
ورود به کلاس
درس در آمدي بر ادبيات انگليسي 1 _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1428) کد درس 577435 گروه 1
ورود به کلاس
درس درآمدي بر ادبيات2 _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1289) کد درس 733614 گروه 1
ورود به کلاس
درس درک و بيان معماري 1 و درس طراحي پايه 1 (اسکيس)_کاشف-الناز (اتاق 1347) کد درس 3252009 گروه 1 و کد درس 4240036 گروه 2
ورود به کلاس
درس درک و بيان معماري 2 و درس ساخت و ارايه2_رضايي فريد-مهسا (اتاق 1381) کد درس 3252010 گروه 1 و کد درس 631705 گروه 1
ورود به کلاس
درس دستور زبان _شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1132) کد درس 466830 گروه 1
ورود به کلاس
درس دستور زبان تطبيقي _بردويي-حسين (اتاق 1413) کد درس 637131 گروه 1
ورود به کلاس
درس دستور زبان1 _صادقي-رقيه (اتاق 1286) کد درس 637104 گروه 1
ورود به کلاس
درس دستور زبان2 _صادقي-رقيه (اتاق 1029) کد درس 637106 گروه 1
ورود به کلاس
درس دستور و نگارش2 _شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1099) کد درس 733605 گروه 1
ورود به کلاس
درس راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي _کامکار-هانيه (اتاق 1031) کد درس 1928643 گروه 1
ورود به کلاس
درس راينو پيشرفته (رندرينگ) گرافيک معماري داخلي_زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1372) کد درس 4240021 گروه 1 - کدر درس 424041 گروه ۱
ورود به کلاس
درس راينو مقدماتي (مدل سازي) و درس کاربرد کامپیوتر در طراحی _همايوني-هومن (اتاق 1291) کد درس 424048 گروه 1 و کد درس 4240020 گروه 1
ورود به کلاس
درس راينو مقدماتي(مدل سازي)زنگنه نژاد-بهناز(اتاق 1496) کد درس 4240020
ورود به کلاس
درس رمان قرن 20 _شباني-صائب (اتاق 1285) کد درس 733664 گروه 1
ورود به کلاس
درس روان سنجي _عربي-الهام (اتاق 1236) کد درس 1928626 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي اجتماعي _کامکار-هانيه (اتاق 1133) کد درس 1928622 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي اجتماعي کاربردي _کامکار-هانيه (اتاق 1208) کد درس 1928644 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان _احمدي سعدي-عباس (اتاق 1111) کد درس 1928605 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي تحولي 1 _کامکار-هانيه (اتاق 1041) کد درس 1928613 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي تحولي 2 _موسوي-سيده سميرا (اتاق 1119) کد درس 1928614 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي دين _احمدي سعدي-عباس (اتاق 1093) کد درس 1928619 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي شناختي _موسوي-سيده سميرا (اتاق 1259) کد درس 1928618 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي صنعتي-سازماني _نورافکن روحي-نسيم (اتاق 1044) کد درس 1928646 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي عمومي و درس روانشناسي سازماني _همايوني سروستاني-هاله (اتاق 1408) کد درس 91368807 گروه 1 و کد درس 1997568 گروه 1 و کد درس 1718548 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي فيزيولوژيک _نورافکن روحي-نسيم (اتاق 1056) کد درس 1928611 گروه 1
ورود به کلاس
درس روانشناسي يادگيري _کامکار-هانيه (اتاق 1104) کد درس 1928627 گروه 1
ورود به کلاس
درس روستا 1 _رضايي فريد-مهسا (اتاق 1024) کد درس 3252025 گروه 1
ورود به کلاس
درس روستا2-مظاهري-محمدعلي (اتاق 1229) کد درس 879138 گروه 1
ورود به کلاس
درس روش تحقيق در مسائل زبان آموزي و درس مقدمات روش هاي مطالعه و فنون تحقيق _شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1234) کد درس 466813 گروه 1 و کد درس 466832 گروه 1
ورود به کلاس
درس روش تحقيق و تدوين پايان نامه و درس روش تحقيق _بامداد-علي (اتاق 1378) کد درس 2340430 گروه 1 و کد درس 2362401 گروه 1
ورود به کلاس
درس روش تحقيق و درس شيوه پژوهش و درس روش تحقيق در مديريت و درس روش تحقيق در روانشناسي(کمي و کيفي) و درس روش تحقيق و مهارت ارائه_کمالي سروستاني-کورش (اتاق 1166) کد درس 7377041 گروه 1 و کد درس 1000 گروه 1 و کد درس 100 گروه 1 و کد درس 91368806 گروه 1 و کد درس 1997522 گروه 1 و کد درس 1928608 گروه 1
ورود به کلاس
درس روش تدريس زبان انگليسي(4) _صادقي-رقيه (اتاق 1018) کد درس 466808 گروه 1
ورود به کلاس
درس روش تدريس مهارت هاي زبان _بهارلو-افسانه (اتاق 1072) کد درس 2660207 گروه 1
ورود به کلاس
درس روش هاي انبارداري _اسکندري-اعظم (اتاق 1108) کد درس 8465061 گروه 1
ورود به کلاس
درس روش هاي طراحي و توليد صنعتي _موسوي منزه-سيد محمدمهدي (اتاق 1147) کد درس 156811 گروه 1
ورود به کلاس
درس رياضي عمومي (1) و درس رياضي کاربردي(2) و درس رياضيات پايه _نورافشان-زهرا (اتاق 1267) کد درس 7578001 گروه 1 و کد درس 1718550 گروه 1 و کد درس 531301 گروه 1
ورود به کلاس
درس رياضي عمومي (2) و درس رياضيات و کاربرد آن در مديريت و رياضي کاربردي(2) _ترنج-زهرا (اتاق 1233) کد درس 1718550 گروه 1 و کد درس 7578002 گروه 1 و کد درس 531304 گروه 1
ورود به کلاس
درس رياضي کاربردي _کلانتري-محمد (اتاق 1432) کد درس 846503 گروه 1
ورود به کلاس
درس رياضي کاربردي _کلانتري-محمد (اتاق 1449) کد درس 846503 گروه 2
ورود به کلاس
درس رياضي کاربردي و درس رياضي عمومي 1 _شفيعي-علي اصغر (اتاق 1063) کد درس 4240040 گروه 1 و کد درس 3252005 گروه 1
ورود به کلاس
درس رياضي کاربردي(1) _ترنج-زهرا (اتاق 1462) کد درس 1718549 گروه 1
ورود به کلاس
درس رياضيات پايه _ترنج-زهرا (اتاق 1198) کد درس 531301 گروه 2
ورود به کلاس
درس رياضيات پايه _شفيعي-علي اصغر (اتاق 1054) کد درس 1997548 گروه 1
ورود به کلاس
درس رياضيات پيش و درس رياضي پيش _ترنج-زهرا (اتاق 1222) کد درس 63170001 گروه 1 و کد درس 531322 گروه 1 و کد درس 1718542 گروه 1
ورود به کلاس
درس رياضيات و کاربرد آن در مديريت(2) و درس رياضيات و کاربرد آن در مديريت _شفيعي-علي اصغر (اتاق 1464) کد درس 91368802 گروه 1 و کد درس 1997550 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان انگليسي 4 رضاپور-ثمين(اتاق 1298) کد درس 590971 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان پيش _حسيني-وحيده (اتاق 1129) کد درس 2 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان پيش _حسيني-وحيده (اتاق 1443) کد درس 2 گروه 2
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي (2) _کاظمي لاري-منصوره (اتاق 1358) کد درس 84650009 گروه 1 و کد درس 1718578 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي مديريت3و4 و درس زبان تخصصي2_اوجي-آناهيت (اتاق 1370) کد درس 1997558 گروه 1 و کد درس 91368815 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان تخصصي(1) _کاظمي لاري-منصوره (اتاق 1348) کد درس 1718577 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان خارجي _بهاران-ندا (اتاق 1038) کد درس 6371001 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان دوم2 _بهاران-ندا (اتاق 1371) کد درس 733651 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان عمومي(خارجي) _حسيني-وحيده (اتاق 1096) کد درس 1002 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان عمومي(خارجي) _حسيني-وحيده (اتاق 1309) کد درس 1002 گروه 3
ورود به کلاس
درس زبان عمومي(خارجي) _حسيني-وحيده (اتاق 1427) کد درس 1002 گروه 2
ورود به کلاس
درس زبان فني و درس زبان تخصصي _رضابيگي-صديقه (اتاق 1186) کد درس 7578006 گروه 1 و کد درس 531321 گروه 1
ورود به کلاس
درس زبان فني و درس زبان تخصصي در معماري و مقررات معماري داخلي(زبان تخصصي) و زبان تخصصي _گلشن-شاهد (اتاق 1007) کد درس 87910049 گروه1 و کد درس 424040 گروه 1 و کد درس 3252026 گروه 1-کد درس 156815 گروه 1
ورود به کلاس
درس ژيمناستيک 1 و 2 _کاظمي-سحر (اتاق 1294) کد درس 1868935 گروه 2 و کد درس 1868917 گروه 1
ورود به کلاس
درس ژيمناستيک 1 و درس ژيمناستيک 2 _حياتي-افشين (اتاق 1057) کد درس 1868917 گروه 2 و کد درس 1868935 گروه 1
ورود به کلاس
درس ساخت زبان فارسي _شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1224) کد درس 577420 گروه 1
ورود به کلاس
درس ساختمان 1 _نيک کار-حميد (اتاق 1331) کد درس 87910029 گروه 1 و کد درس 879135 گروه 1
ورود به کلاس
درس ساختمان 2 و درس ساختمان(2) و گزارش کارگاه _نيک کار-حميد (اتاق 1486) کد درس 87910030 گروه 1 و کد درس 879136 گروه 1
ورود به کلاس
درس ساختمان هاي بتن آرمه-گلشن-محمودرضا(اتاق 1522) کد درس 943175205 گروه 1
ورود به کلاس
درس سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي _عابدي-فريبا (اتاق 1393) کد درس 91368813 گروه 1 و کد درس 1997572 گروه 1
ورود به کلاس
درس سازه براي معماران _دماوندي-آرمين (اتاق 1214) کد درس 156839 گروه 1
ورود به کلاس
درس سازه هاي بتوني _خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1052) کد درس 156809 گروه 1
ورود به کلاس
درس سبک شناسي1 نظم و درس جريان شناسي نثر معاصر ايران _کمالي سروستاني-مرضيه (اتاق 1060) کد درس 590933 گروه 1 و کد درس 5909000100 گروه 1
ورود به کلاس
درس سرپرستي سازمان و درس مباني سازمان و مديريت و درس رفتار سازماني و درس سازمان و مديريت در آموزش و پرورش _اوجي-آناهيت (اتاق 1388) کد درس 7578013 گروه 1 و کد درس 531309 گروه 1 و کد درس 1718545 گروه 1 و کد درس 1997525 گروه 1 وکد درس 466803 گروه 1
ورود به کلاس
درس سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار _براتي-فرزاد (اتاق 1126) کد درس 8465006 گروه 1 و کد درس 8465064 گروه 1
ورود به کلاس
درس سمينار در مسائل آموزش زبان _اميني-شهرزاد (اتاق 1306) کد درس 2660209 گروه 1
ورود به کلاس
درس سمينار در مسائل بازاريابي و بازاريابي اسلامي و درس سمينار در مسائل بازاريابي _هودي-پگاه (اتاق 1467) کد درس 1997563 گروه 1 و کد درس 91368823 گروه 1
ورود به کلاس
درس سمينار ويژه 1 _شهابي-عليرضا (اتاق 1479) کد درس 1466723 گروه 1
ورود به کلاس
درس سمينار ويژه 2 _شهابي-عليرضا (اتاق 1453) کد درس 1466724 گروه 1
ورود به کلاس
درس سنجش و ارزشيابي زبان _بهارلو-افسانه (اتاق 1095) کد درس 2660208 گروه 1
ورود به کلاس
درس سير آراء و عقايد اسلامي و تاثير آن در ادب فارسي _آزرمي-يلدا (اتاق 1472) کد درس 1121331 گروه 1
ورود به کلاس
درس سيري در تاريخ ادبيات انگليسي2 _کازروني-محمدمهدي (اتاق 1103) کد درس 733638 گروه 1
ورود به کلاس
درس سيستم هاي اطلاعاتي مديريت _زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1406) کد درس 91368816 گروه 1 و کد درس 1997542 گروه 1
ورود به کلاس
درس سيستم هاي ساختماني _نيک کار-حميد (اتاق 1471) کد درس 87910022 گروه 1
ورود به کلاس
درس شعر انگليسي _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1273) کد درس 733634 گروه 1
ورود به کلاس
درس شنا 1 _انوري نژاد-حميده (اتاق 1174) کد درس 1868916 گروه 1
ورود به کلاس
درس شنا 2 _انوري نژاد-حميده (اتاق 1149) کد درس 1868936 گروه 1
ورود به کلاس
درس شنا 2 _صالحي-نسرين (اتاق 1235) کد درس 1868936 گروه 2
ورود به کلاس
درس شنا1 و 2 _حياتي-افشين (اتاق 1318) کد درس 1868936 گروه 2 و کد درس 1868916 گروه 2
ورود به کلاس
درس شناخت مصالح و جزئيات اجرايي محوطه سازي _رخشنده رو-مهدي (اتاق 1405) کد درس 2362404 گروه 1
ورود به کلاس
درس شناخت مواد و مصالح _ضيائي-محمدامين (اتاق 1269) کد درس 3252001 گروه 1
ورود به کلاس
درس شناخت و طراحي معماري روستا _مرتضوي-سيد علي (اتاق 1146) کد درس 156804 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي پايه 1 (اسکيس) _کاشف-الناز (اتاق 1088) کد درس 4240036 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي پايه 2 (راندو) _کاشف-الناز (اتاق 1396) کد درس 4240037 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي دست آزاد(جبراني) و درس اسکيس _اژدري-طناز (اتاق 1296) کد درس 1568104 گروه 1 و کد درس 156827 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي ساختمان هاي بتني و درس سازه هاي بتني _فخرايي نژاد-سروش (اتاق 1215) کد درس 156809 گروه 2 و کد درس 87910025 گروه 1 و کد درس 879131 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي فني _اسماعيل دخت-مريم و اسمعيل دخت - محمدرضا (اتاق 1366) کد درس 2362410 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي فني _نيک کار-حميد (اتاق 1158) کد درس 879156 گروه 1 و کد درس 87910040 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي فني ساختمان _محمودي-سعيد (اتاق 1383) کد درس 3252023 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 1 _رحيمي-مرجان (اتاق 1276) کد درس 3252021 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 1 _شرافتي-حسام الدين (اتاق 1504) کد درس 87910032 گروه 3
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 1 _قنبري-تابان (اتاق 1155) کد درس 87910032 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 2 _رحماني-هيوا (اتاق 1081) کد درس 87910033 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 2 _قنبري-تابان (اتاق 1087) کد درس 156816 گروه 1 و کد درس 156847 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 3 _ضيائي-علي (اتاق 1084) کد درس 156848 گروه 1 و کد درس 156817 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري 3 _عزيزي-خليل (اتاق 1085) کد درس 87910034 گروه 1 و کد درس 879141 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري4 _عطاران-سيد علي (اتاق 1102) کد درس 156818 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي معماري5 _مرتضوي-سيد علي (اتاق 1384) کد درس 156819 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي و ساخت معماري به کمک رايانه _زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1353) کد درس 87910042 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي و مطالعه ي مسائل يادگيري و آموزش _شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1249) کد درس 466815 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي(جبراني) _اسدي-مهدي (اتاق 1069) کد درس 3252004 گروه 1
ورود به کلاس
درس طراحي(جبراني) و درس مقدمات طراحي معماري 1 _سعادت-شهلا (اتاق 1248) کد درس 3252004 گروه 1 و کد درس 8791004 گروه 1 و گروه 2
ورود به کلاس
درس طرح اشيا در تمدن اسلامي _بامداد-علي (اتاق 1446) کد درس 4240047 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح مرمت و نگهداري _بامداد-علي (اتاق 1152) کد درس 4240028 گروه 2
ورود به کلاس
درس طرح مرمت و نگهداري و درس مرمت و نگهداري معماري داخلي _پارسايي-مهدي (اتاق 1390) کد درس 4240028 گروه 1 و کد درس 424037 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح معماري ارشد 2 _اشعري-امير حسين (اتاق 1137) کد درس 2340428 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح معماري ارشد 2 _فهيمي زاده-حسين (اتاق 1431) کد درس 2340428 گروه 2
ورود به کلاس
درس طرح معماري(1) و درس طراحي معماري 1 _رحيمي-مرجان (اتاق 1141) کد درس 879139 گروه 1 و کد درس 87910032 گروه 2
ورود به کلاس
درس طرح معماري(4) _نيک کار-حميد (اتاق 1376) کد درس 879154 گروه 1 و کد درس 87910035 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح معماري(5) _نيک کار-مجيد و نيک کار-حميد(اتاق 1230) کد درس 156819گروه 2 و کد درس 879155 گروه 1 و گروه 2
ورود به کلاس
درس طرح منظر2 _عرب سلغار-ندا (اتاق 1359) کد درس 2362408 گروه 1
ورود به کلاس
درس طرح منظر3 _ناصري-سينا (اتاق 1466) کد درس 2362409 گروه 1
ورود به کلاس
درس عربي3 قسمت سوم(قواعد و متون نحو1) _رجبيان-ساناز (اتاق 1004) کد درس 590900037 گروه 1
ورود به کلاس
درس عناصر و جزئيات ساختمان و درس جزئيات اجرايي ساختمان و درس اصول فني ساختمان 1_نيک کار-حميد (اتاق 1434) کد درس 156840 گروه 2 و کد درس 424034 گروه 1 و کد درس 4240013 گروه 1
ورود به کلاس
درس عناصر و جزئيات ساختماني 1 _محمودي-سعيد (اتاق 1124) کد درس 3252011 گروه 1 و کد درس 631712 گروه 1
ورود به کلاس
درس عکاسي ديجيتال _آريافر-افشين (اتاق 1079) کد درس 4240038 گروه 2
ورود به کلاس
درس عکاسي ديجيتال _عسکري-نيلوفر (اتاق 1165) کد درس 4240038 گروه 1
ورود به کلاس
درس فارسي _کمالي سروستاني-مرضيه (اتاق 1034) کد درس 1003 گروه 1
ورود به کلاس
درس فارسي _کمالي سروستاني-مرضيه (اتاق 1456) کد درس 1003 گروه 2
ورود به کلاس
درس فرآيند طراحي در معماري و فرآیند و روش های معماری _حقايق-مريم (اتاق 1199) کد درس 879111 گروه 1 و کد درس 87910017 گروه 1
ورود به کلاس
درس فرايند طراحي معماري _حقايق-مريم (اتاق 1275) کد درس 156826 گروه 1
ورود به کلاس
درس فرهنگ و هويت در آموزش زبان _اميني-شهرزاد (اتاق 1283) کد درس 2660218 گروه 1
ورود به کلاس
درس فرهنگ، هنر و هويت ايراني-اسلامي و درس معمار ي معاصر 1 و درس آشنايي با معماري معاصر و آشنايي با معماري تزئيني معاصر (ايران و جهان)_اشعري-امير حسين (اتاق 1066) کد درس 424017 گروه 1 و کد درس 4240049 گروه 1 و کد درس 87910015 گروه 1 و کد درس 879124 گروه 1
ورود به کلاس
درس فعاليت موزون 1 (ويژه دختران) _شرفي-ستاره (اتاق 1271) کد درس 1868942 گروه 1
ورود به کلاس
درس فعاليت موزون1-(ويژه پسران)-حياتي-افشين(اتاق 1506) کد درس 1868953 گروه 1
ورود به کلاس
درس فلسفه علم روانشناسي _احمدي سعدي-عباس (اتاق 1125) کد درس 1928621 گروه 1
ورود به کلاس
درس فناوري هاي نوين ساختمان _نيک کار-حميد (اتاق 1459) کد درس 87910047 گروه 1
ورود به کلاس
درس فنون يادگيري زبان _شريف-آزاده (اتاق 1223) کد درس 733615 گروه 1
ورود به کلاس
درس فوتبال/فوتسال تخصصي _خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1122) کد درس 1868957 گروه 1
ورود به کلاس
درس فوتبال/فوتسال تخصصي و درس فوتبال-فوتسال 1 و 2 _فيجان-ابوالفضل (اتاق 1272) کد درس 1868957 گروه 2 و کد درس 1868954 گروه2 و کد درس 1868909 گروه 2
ورود به کلاس
درس فوتبال-فوتسال 1 _خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1292) کد درس 1868909 گروه 1
ورود به کلاس
درس فوتبال-فوتسال 2 _خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1270) کد درس 1868954 گروه 1
ورود به کلاس
درس فيزيولوژي اعصاب و غدد _کامکار-هانيه (اتاق 1237) کد درس 1928609 گروه 1
ورود به کلاس
درس فيزيولوژي انسان _خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1074) کد درس 1868914 گروه 1
ورود به کلاس
درس فيزيک مکانيک _دهقاني-راضيه (اتاق 1068) کد درس 7377009 گروه 1 و کد درس 3252006 گروه 1
ورود به کلاس
درس قالب و قالب بندي-بهمني-فريد(اتاق 1509) کد درس 943175302 گروه 1
ورود به کلاس
درس گفت و شنود(3) _شريف-آزاده (اتاق 1354) کد درس 466828 گروه 1 و کد درس 577415 گروه 1
ورود به کلاس
درس گفت و شنود(4) _همايوني-ماندانا (اتاق 1365) کد درس 466829 گروه 1
ورود به کلاس
درس گفت و شنود1 _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1362) کد درس 637103 گروه 1
ورود به کلاس
درس گفت و شنود2 _مرزبان-افروز (اتاق 1134) کد درس 637116 گروه 1
ورود به کلاس
درس گفت و شنود2 _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1252) کد درس 733608 گروه 1
ورود به کلاس
درس گياه شناسي کاربردي _ده بزرگي-مه رو (اتاق 1352) کد درس 2362411 گروه 1
ورود به کلاس
درس مالياتي(2) _پورمحمود-سعيد (اتاق 1153) کد درس 1718580 گروه 1
ورود به کلاس
درس ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت _ديانتي-محمدحسين (اتاق 1409) کد درس 1718555 گروه 1 و کد درس 531307 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباحث اساسي در روانشناسي 1 _موسوي-سيده سميرا (اتاق 1105) کد درس 1928601 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباحث اساسي در روانشناسي 2 _موسوي-سيده سميرا (اتاق 1135) کد درس 1928602 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباحث جاري در حسابداري و درس حسابداري موارد خاص_خداپناه-محبوبه (اتاق 1333) کد درس 84650004 گروه 1 و کد درس 1718581 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني بانکداري و مديريت بانک _عابدي-فريبا (اتاق 1143) کد درس 1997559 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني برنامه ريزي درسي _اميني-شهرزاد (اتاق 1369) کد درس 466802 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني جامعه شناسي _کامکار-هانيه (اتاق 1251) کد درس 1928604 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني حسابداري مديريت _قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1360) کد درس 1718569 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني راهنمايي و مشاوره _کامکار-هانيه (اتاق 1117) کد درس 1928633 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني سازمان و مديريت _نيک کار-حميد (اتاق 1483) کد درس 4240053 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني مديريت _شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1258) کد درس 1868911 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني معماري داخلي _نيري-زهرا (اتاق 1090) کد درس 4240019 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني معماري داخلي _نيري-زهرا (اتاق 1148) کد درس 4240019 گروه 2
ورود به کلاس
درس مباني نظري معماري _گلشن-شاهد (اتاق 1338) کد درس 879120 گروه 1 و کد درس 87910011 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني نظري و حکمت منظر و درس حکمت معماري در ايران _نوشين-امين رضا (اتاق 1364) کد درس 2340429 گروه 1 و کد درس 2362405 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي _رضايي فريد-مهسا (اتاق 1010) کد درس 3252002 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي 1 _رضايي فريد-مهسا (اتاق 1142) کد درس 4240033 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي 1 _عسکري-نيلوفر (اتاق 1101) کد درس 4240033 گروه 2
ورود به کلاس
درس مباني هنرهاي تجسمي 2 _رضايي فريد-مهسا (اتاق 1341) کد درس 4240034 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش _شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1242) کد درس 1868908 گروه 1
ورود به کلاس
درس مباني کارآفريني _مينا-امير (اتاق 1172) کد درس 4240052 گروه 1
ورود به کلاس
درس متره و برآورد _دماوندي-آرمين (اتاق 1027) کد درس 879132 گروه 1 و کد درس 87910026 گروه 1
ورود به کلاس
درس متره و برآورد و درس برآورد و آناليز بهاء و پروژه _دماوندي-آرمين (اتاق 1130) کد درس 7377049 و کد درس 7377029 گروه 1 و کد درس 631734 گروه 1 و کد درس 3252024 گروه 1 و کد درس 4240018 گروه 1 و کد درس 424019 گروه 1
ورود به کلاس
درس متون اسلامي (آموزش زبان عربي) _علوي پور-ذکري (اتاق 1321) کد درس 1010 گروه 1
ورود به کلاس
درس متون اسلامي (آموزش زبان عربي) _علوي پور-ذکري (اتاق 1327) کد درس 1010 گروه 2
ورود به کلاس
درس متون برگزيده نثر ادبي _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1032) کد درس 733645 گروه 1
ورود به کلاس
درس متون روانشناسي به انگليسي 1 _شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1191) کد درس 1928623 گروه 1
ورود به کلاس
درس متون نثر2-جهانگشا و مرزبان نامه _رجبيان-ساناز و پروان-حميده (اتاق 1474) کد درس 1121334 گروه 1
ورود به کلاس
درس متون نثر5متون تفسيري باتأکيدبرکشف الاسراروتفسيرابو _آزرمي-يلدا (اتاق 1151) کد درس 590946 گروه 1
ورود به کلاس
درس متون نظم(4) قسمت دوم:مثنوي هاي عطار _آزرمي-يلدا (اتاق 1221) کد درس 590900040 گروه 1
ورود به کلاس
درس متون نظم3- نظامي _پروان-حميده (اتاق 1051) کد درس 59090010 گروه 1
ورود به کلاس
درس متون نظم4 قسمت سوم: مثنوي معنوي(1) _آزرمي-يلدا (اتاق 1112) کد درس 590954 گروه 1
ورود به کلاس
درس محاسبات و آمار _کلانتري-محمد (اتاق 1064) کد درس 4240042 گروه 1
ورود به کلاس
درس مديريت استراتژيک _اوجي-آناهيت (اتاق 1150) کد درس 91368811 گروه 1 و کد درس 1997535 گروه 1
ورود به کلاس
درس مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي _شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1265) کد درس 1868934 گروه 1
ورود به کلاس
درس مديريت سرمايه گذاري _رضابيگي-صديقه (اتاق 1162) کد درس 1718583 گروه 1
ورود به کلاس
درس مديريت مالي (2) و درس مالي(2)_محمودي-ليدا (اتاق 1217) کد درس 8465065 گروه 1 و کد درس 8465004 گروه 1 و کد درس 1718562 گروه 1 و کد درس 91368810 گروه 1 و کد درس 1997543 گروه 1
ورود به کلاس
درس مديريت مالي و درس مالي(1) و درس مديريت مالي(1) _اسکندري-اعظم (اتاق 1412) کد درس 7578007 گروه 1 و کد درس 1718561 گروه 1 و کد درس 1997528 گروه 1
ورود به کلاس
درس مديريت منابع انساني _اوجي-آناهيت (اتاق 1121) کد درس 91368808 گروه 1 و کد درس 1997527 گروه 1
ورود به کلاس
درس مديريت و تشکيلات کارگاهي و اصول سرپرستی _دماوندي-آرمين (اتاق 1098) کد درس 3252027 گروه 1 و کد درس 156810 گروه 1 و کد درس 879133 گروه 1 و کد درس 87910027 گروه 1
ورود به کلاس
درس مصالح ساختماني و درس شناخت مواد و مصالح _ضيائي-محمدامين (اتاق 1329) کد درس 3252001 گروه 2 و کد درس 87910028 گروه 1
ورود به کلاس
درس معرفت شناسي _نوبخت-بيژن (اتاق 1106) کد درس 1928615 گروه 1
ورود به کلاس
درس معماري اسلامي 1 و آشنايي با معماري اسلامي _زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1083) کد درس 879123 گروه 1 و کد درس 87910013 گروه 1
ورود به کلاس
درس معماري ايران پس از اسلام _زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1262) کد درس 156835 گروه 1
ورود به کلاس
درس معماري معاصر 2 _اشعري-امير حسين (اتاق 1058) کد درس 87910016 گروه 1
ورود به کلاس
درس مفاهيم پايه در طراحي سازه براي معماران _دماوندي-آرمين (اتاق 1062) کد درس 156838 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقاله نويسي _صادقي-رقيه (اتاق 1100) کد درس 733628 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقاله نويسي _نوشين-فرزين (اتاق 1195) کد درس 577408 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقاومت مصالح _خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1039) کد درس 4240017 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي و درس سازه هاي فلزي _خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1015) کد درس 87910024 گروه 1 و کد درس 879130 گروه 1 و کد درس 156808 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 1 _نيک کار-حميد(اتاق 1498) کد درس 8791004 گروه 2
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 1 و درس ترسیم فنی_گلشن-شاهد (اتاق 1209) کد درس 3252007 گروه 2 و کد درس 8791004 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 2 _رحيمي-مرجان (اتاق 1380) کد درس 8791005 گروه 2
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 2 _عکاف-حميدرضا (اتاق 1382) کد درس 8791005 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقدمات طراحي معماري 3 _عکاف-حميدرضا (اتاق 1144) کد درس 8791006 گروه 1
ورود به کلاس
درس مقدمات مکانيک حرکت انسان _فيجان-ابوالفضل (اتاق 1226) کد درس 1868913 گروه 1
ورود به کلاس
درس منظر شهري _ناصري-سينا (اتاق 1445) کد درس 2362419 گروه 1
ورود به کلاس
درس منظر معاصر _ناصري-سينا (اتاق 1433) کد درس 2362406 گروه 1
ورود به کلاس
درس مواد و روش هاي ساخت(1) _رحماني-هيوا (اتاق 1140) کد درس 4240008 گروه 1
ورود به کلاس
درس مواد و روش هاي ساخت(2) _رحماني-هيوا (اتاق 1080) کد درس 4240009 گروه 1
ورود به کلاس
درس مواد و روش هاي ساخت(2) _رحماني-هيوا (اتاق 1379) کد درس 4240009 گروه 2
ورود به کلاس
درس مواد و روش هاي ساخت(3) و درس طرح تغيير عملکرد معماري داخلي _مينا-امير (اتاق 1089) کد درس 4240010 گروه 1 و کد درس 424036 گروه 1
ورود به کلاس
درس مکاتبات تجاري و گزارش نويسي _شناوري-حسين (اتاق 1475) کد درس 1718563 گروه 1
ورود به کلاس
درس مکالمه موضوعي _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1337) کد درس 577416 گروه 1
ورود به کلاس
درس مکانيک ساختمان -گلشن-محمودرضا(اتاق 1521) کد درس 943175203 گروه 1
ورود به کلاس
درس نامه نگاري و تايپ لاتين با استفاده از کامپيوتر _سليمي-محمدرضا (اتاق 1440) کد درس 577411 گروه 1
ورود به کلاس
درس نرم افزارهاي پژوهشي در آموزش زبان _بهارلو-افسانه (اتاق 1113) کد درس 2660219 گروه 1
ورود به کلاس
درس نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري _اسکندري-اعظم (اتاق 1219) کد درس 1718564 گروه 1
ورود به کلاس
درس نظريه ها و نقد ادبي _رجبيان-ساناز (اتاق 1447) کد درس 1121328 گروه 1
ورود به کلاس
درس نظريه هاي جامعه شناسي زبان _اميني-شهرزاد (اتاق 1297) کد درس 2660213 گروه 1
ورود به کلاس
درس نقاشي و بيان تصويري _اميني خانيمني-الناز (اتاق 1477) کد درس 2362403 گروه 1
ورود به کلاس
درس نقشه برداري _هاشم نيا-ندا (اتاق 1281) کد درس 3252022 گروه 1
ورود به کلاس
درس نقشه برداري _هاشم نيا-ندا (اتاق 1386) کد درس 87910018 گروه 2
ورود به کلاس
درس نقشه برداري-هاشم نيا-ندا (اتاق 1499) کد درس 87910018 گروه 1 و کد درس 3252022 گروه ۱ و کد درس 879125 گروه ۱
ورود به کلاس
درس نقشه کشي و درس هندسه کاربردي و درس ترسيم فني _گلشن-شاهد (اتاق 1043) کد درس 3252007 گروه 1 و کد درس 424011 گروه 1 و کد درس 4240043 گروه 1
ورود به کلاس
درس نگارش(1) و درس نگارش پيشرفته_سليمي-محمدرضا (اتاق 1463) کد درس 466818 گروه 1 و کد درس 577407 گروه 1
ورود به کلاس
درس نگارش(2) _صادقي-رقيه (اتاق 1116) کد درس 466819 گروه 1
ورود به کلاس
درس نمايشنامه قرون 17 تا 20 _کازروني-محمدمهدي (اتاق 1302) کد درس 733665 گروه 1
ورود به کلاس
درس نمونه نثر و شعر ساده _کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1418) کد درس 577412 گروه 1
ورود به کلاس
درس نمونه هاي نثر ساده (انگليسي) _شباني-صائب (اتاق 1299) کد درس 733617 گروه 1
ورود به کلاس
درس نمونک سازي و مدل سازي و درس عناصر مدلار و پيش ساخته _نيک کار-حميد (اتاق 1201) کد درس 4240003 گروه 1 و کد درس 424038 گروه 1
ورود به کلاس
درس هندسه ترسيمي و درس هندسه1_لک-نيلوفر (اتاق 1216) کد درس 3252008 گروه 1 و کد درس 631702 گروه 1
ورود به کلاس
درس هندسه مناظر و مرايا-لک-نيلوفر(اتاق 1523) کد درس 879106 گروه 1
ورود به کلاس
درس هندسه کاربردي _گلشن-شاهد (اتاق 1243) کد درس 4240041 گروه 1
ورود به کلاس
درس واژه شناسي _سليمي-محمدرضا (اتاق 1448) کد درس 637121 گروه 1
ورود به کلاس
درس واليبال 1 و 2 _زارع-زرين (اتاق 1334) کد درس 1868937 گروه 2 و کد درس 1868956 گروه 2
ورود به کلاس
درس واليبال 1 و درس واليبال2 _حياتي-افشين (اتاق 1073) کد درس 1868937 گروه 1 و کد درس 1868956 گروه 1
ورود به کلاس
درس ورزش هاي آبي(واترپلو،نجات غريق،قايقراني،شيرجه و...) _صالحي-نسرين (اتاق 1373) کد درس 1868945 گروه 1
ورود به کلاس
درس ورزش هاي جسمي-ذهني(پيلاتس،يوگا،تاي چي،بادي،بالانس و ...) _شرفي-ستاره (اتاق 1293) کد درس 1868944 گروه 1
ورود به کلاس
درس ورزش هاي رزمي (جودو،کاراته،تکواندو،موي تاي،ووشو و ...) _شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1192) کد درس 1868943 گروه 2
ورود به کلاس
درس ورزش هاي رزمي (جودو،کاراته،تکواندو،موي تاي،ووشو و ...) _قشقائي نژاد-فاطمه (اتاق 1206) کد درس 1868943 گروه 1
ورود به کلاس
درس ورزش1 _حمزوي-خديجه (اتاق 1026) کد درس 1033 گروه 1
ورود به کلاس
درس ورزش1 _زارع نژاد-وحيد (اتاق 1028) کد درس 1033 گروه 3
ورود به کلاس
درس ورزش1 انوري نژاد-حميده(اتاق 1332) کد درس 1033 گروه 2
ورود به کلاس
درس کار آموزي _شناوري-حسين (اتاق 1465) کد درس 846500010 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارآفريني و درس کارآفريني و پروژه _زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1115) کد درس 3252035 گروه 1 و کد درس 7578023 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارآموزي _نوشين-فرزين (اتاق 1228) کد درس 6371100 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارآموزي 2 _شناوري-حسين (اتاق 1484) کد درس 7578024 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد اصطلاحات در ترجمه2 _بردويي-حسين (اتاق 1424) کد درس 637127 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد اصطلاحات و تعبير آنها در ترجمه _همايوني-ماندانا (اتاق 1377) کد درس 577421 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه _شريف-آزاده (اتاق 1190) کد درس 733620 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي _زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1131) کد درس 156802 گروه 1 و کد درس 156829 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش-روستا-محمد (اتاق 1400) کد درس 466814 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري _اسکندري-اعظم (اتاق 1187) کد درس 8465009 گروه 1 و کد درس 7578009 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري _اسدي-مهدي (اتاق 1009) کد درس 3252020 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد نرم افزارهاي شبيه سازي انرژي در ساختمان _حجتي-سيد سجاد (اتاق 1314) کد درس 156837 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد کامپيوتر در حسابداري 2 و درس کارگاه کامپيوتر _اسکندري-اعظم (اتاق 1246) کد درس 7578008 گروه 1 و کد درس 1718543 گروه 1
ورود به کلاس
درس کاربرد کامپيوتر در معماري و درس ارائه معماري به کمک رايانه_رحيمي-مرجان (اتاق 1410) کد درس 8791009 گروه 2 و کد درس 879112 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه پتينه و نقوش و تعمير و نگهداري ساختمان _شهابي راد-فاطمه (اتاق 1343) کد درس 3252029 گروه 1 و کد درس 4240025 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه تاسيسات برقي-جزقاني-فرود(اتاق 1525) کد درس 7377020 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه تاسيسات مکانيکي-جزقاني-فرود (اتاق 1524) کد درس 7377013 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه ترجمه _احمديان-محبوبه (اتاق 1245) کد درس 577429 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه جوشکاري-جزقاني-فرود(اتاق 1528) کد درس 7377059 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه حال و آينده _ذاکر حقيقي-محمد مهدي (اتاق 1420) کد درس 4240030 گروه 2
ورود به کلاس
درس کارگاه حال و آينده _رحماني-هيوا (اتاق 1430) کد درس 4240030 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه معماري سنتي _نيک کار-حميد (اتاق 1351) کد درس 4240026 گروه 2
ورود به کلاس
درس کارگاه معماري سنتي و درس طرح معماري داخلي (1) _نيري-زهرا (اتاق 1280) کد درس 4240026 گروه 1 و کد درس 424031 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه مقاله نويسي _رجبيان-ساناز (اتاق 1175) کد درس 5900939 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارگاه کامپيوتر _اسکندري-اعظم (اتاق 1507) کد درس 87002 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارورزي ورزش هاي پايه _خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1414) کد درس 1868946 گروه 1
ورود به کلاس
درس کارورزي ورزش هاي گروهي _زارع-زرين (اتاق 1189) کد درس 1868948 گروه 1
ورود به کلاس
درس کليات ادبيات تطبيقي _ثباتي-علي و رجبيان-ساناز (اتاق 1128) کد درس 590960 گروه 1
ورود به کلاس
درس کليات راهنمايي و مشاوره _شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1263) کد درس 466825 گروه 1
ورود به کلاس
درس کليات زبان شناسي2 _محمدي-سميرا (اتاق 1210) کد درس 577410 گروه 1
ورود به کلاس
درس کليات زبانشناسي1 (به زبان انگليسي) _محمدي-سميرا (اتاق 1008) کد درس 733611 گروه 1 و کد درس 466820 گروه 1 و کد درس 577409 گروه 1
ورود به کلاس
درس کنترلهاي داخلي و نظام راهبردي شرکتي _تاجداران-رحيم (اتاق 1139) کد درس 1718572 گروه 1
ورود به کلاس
دفاع حسابداري(اتاق 1556)
ورود به کلاس
روش های تعمير و نگهداري ساختمان- حساس-نجمه(اتاق 1516) کد درس 943175218 گروه 1
ورود به کلاس
روش های مرمت ابنیه -حساس-نجمه(اتاق 1514) کد درس 943175217 گروه 1
ورود به کلاس
ساختمان هاي فولادي -گلشن -محمودرضا(اتاق 1520) کد درس 943175206 گروه 1
ورود به کلاس
طرح ارشد معماري 1 - عطاران-سيدعلي(اتاق 1503) کد درس 2340427 گروه 1
ورود به کلاس
طرح معماري 2 و طراحي معماري 2-نيک کار-حميد(اتاق 1500) کد درس 87910033 گروه 2 و کد درس 879140 گروه ۱
ورود به کلاس
طرح نهايي-نيک کار-حميد(اتاق 1455)
ورود به کلاس
قراردادها و مباني حقوقي-دماوندي-آرمين(1510) کد درس 943175310 گروه ۱
ورود به کلاس
هيدرولوژي مهندسي - بهمني-فريد(اتاق 1518) کد درس 94317508 گروه ۱
ورود به کلاس
کارآموزِي معماري(اتاق 1540) کد درس 3252028 و کد درس 156822
ورود به کلاس
کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه -شريف-آزاده (اتاق 1487) کد درس 466817 گروه 1
ورود به کلاس
کارگاه روانشناسي(اتاق 2000)
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي تاسيسات-حجتي-سيدد سجاد(اتاق 1538)
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي سازه-دماوندي-آرمين(اتاق 1537)
ورود به کلاس