تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
آکادمي زبان 02-حسيني-وحيده(اتاق 1102)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 03-اژدري-رويا(اتاق 1103)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 04-اژدري-رويا(اتاق 1104)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 05-اژدري-رويا(اتاق 1105)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 06-اژدري-رويا(اتاق 1106)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 07-اژدري-رويا(اتاق 1107)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 08-اژدري-رويا(اتاق 1108)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 09-اژدري-رويا(اتاق 1109)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 10-شريفي-نرگس(اتاق 1110)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 11-شريفي-نرگس(اتاق 1111)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 12-رضاپور-ثمين(اتاق 1112)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 13-رضاپور-ثمين(اتاق 1113)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 14-رضاپور-ثمين(اتاق 1114)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 15-رضاپور-ثمين(اتاق 1115)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 16-رضاپور-ثمين(اتاق 1116)
ورود به کلاس
آکادمی زبان01-حسيني-وحيده(اتاق 1101)
ورود به کلاس