تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
آکادمي زبان 10-تحصني-ابراهيم(اتاق 1617)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 12-دوره چت(اتاق 1609)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 13-لقماني-نوشين(اتاق 1618)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 14-معماري-فرناز(اتاق 1619)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 16-حسِنِي-وحيده(اتاق 1617)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 17-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1538)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 18-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1630)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 19-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1645)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 1-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1621)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 20-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1646)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 23-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1536)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 24-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1576)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 25-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1577)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 26-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1598)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 27-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1599)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 30-حسِنِي-وحيده(اتاق 1604)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 3-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1560)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 5-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1610)
ورود به کلاس
آکادمي زبان 9-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1615)
ورود به کلاس
آکادمی زبان11- قاسم نژاد-عاطفه (اتاق 1608)
ورود به کلاس
آکادمی زبان15-رضاپور-ثمين 2 (اتاق 1613)
ورود به کلاس
آکادمی زبان22-رضاپور-ثمين (اتاق 1207)
ورود به کلاس
آکادمی زبان28-رضاپور-ثمين (اتاق 1600)
ورود به کلاس
آکادمی زبان29-رضاپور-ثمين (اتاق 1601)
ورود به کلاس
آکادمی زبان2-رضاپور-ثمين (اتاق 1553)
ورود به کلاس
آکادمی زبان4-اسدي پويا-ساناز (اتاق 1558)
ورود به کلاس
آکادمی زبان6-قاسم نژاد-عاطفه(اتاق 1620)
ورود به کلاس
آکادمی زبان7-بابایی-نغمه(اتاق 1614)
ورود به کلاس
آکادمی زبان8-بابایی-نغمه(اتاق 1595)
ورود به کلاس
جلسه دفاع - رشته زبان و ادبيات فارسي(1556)
ورود به کلاس
دفاع حسابداري
ورود به کلاس