تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
GIS و کاربرد آن در معماري منظر - آزادمنش-مهدي (اتاق 1062) کد درس 2362402 گروه 1
ورود به کلاس
آز فيزيک حرارت-جزقاني-فرود(اتاق1579) کد درس 7377016 گروه 1
ورود به کلاس
آزمايشگاه بتن و ساير مصالح-جزقاني-فرود (اتاق 1589) کد درس 7377028 گروه 1
ورود به کلاس
آزمايشگاه بتن و ساير مصالح-جزقاني-فرود(اتاق1578) کد درس 3777028 گروه 1
ورود به کلاس
آزمايشگاه زبان1 - مرزبان-افروز (اتاق 1401) کد درس 637102 گروه 1
ورود به کلاس
آزمايشگاه فيزيک مکانيک-جزقاني-فرود (اتاق 1587) کد درس 7377010 گروه 1
ورود به کلاس
آزمايشگاه مکانيک خاک -جزقاني-فرود(اتاق 1588) کد درس 7377024 گروه 1
ورود به کلاس
آزمون سازي - نوشين-فرزين (اتاق 1469) کد درس 577419 گروه 1
ورود به کلاس
آزمون سازي(1) - نوشين-فرزين (اتاق 1472) کد درس 466810 گروه 1
ورود به کلاس
آزمون سازي(2) - ارقميري-آرزو (اتاق 1017) کد درس 466811 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با رشته هاي هنري - عسکري-نيلوفر (اتاق 1280) کد درس 4240035 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با طراحي معماري - طراحي معماري 1 - رحيمي-مرجان (اتاق 1176) کد درس 3252021 گروه 1 و کد درس 631723 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با فلسفه اسلامي - نوبخت-بيژن (اتاق 1459) کد درس 1928616 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با قوانين کسب و کار - حاجي زاده فارسون-مجتبي (اتاق 1104) کد درس 1997553 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1192) کد درس 879151 گروه 1 و کد درس 87910037 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1193) کد درس 879151 گروه 2
ورود به کلاس
آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1490) کد درس 879151 گروه 3
ورود به کلاس
آشنايي با مرمت ابنيه - بامداد-علي (اتاق 1066) کد درس 156821 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با مرمت ابنيه - دهقانيان-گلنار (اتاق 1155) کد درس 879153 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با مرمت ابنيه - دهقانيان-گلنار (اتاق 1156) کد درس 879153 گروه 2
ورود به کلاس
آشنايي با معماري جهان - لک-نيلوفر (اتاق 1380) کد درس 3252018 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با معماري جهان اسلام - حقايق-مريم (اتاق 1518) کد درس 424016 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با معماري معاصر - درنياني-لنا (اتاق 1144) کد درس 156806 گروه 1
ورود به کلاس
آشنايي با نرم افزار ETABS-دماوندي-آرمين(اتاق 1522) کد درس 943176 گروه 1
ورود به کلاس
آمادگي جسماني-خوش نشِن قشقايي -زهرا(اتاق 1574) کد درس 1868903 گروه 1
ورود به کلاس
آمار استنباطي - موسوي-سيده سميرا (اتاق 1417) کد درس 1928607 گروه 1
ورود به کلاس
آمار توصيفي - موسوي-سيده سميرا (اتاق 1416) کد درس 1928606 گروه 1
ورود به کلاس
آمار و احتمالات -نورافشان-زهرا(اتاق 1542) کد درس 846502 گروه 2
ورود به کلاس
آمار و رياضي در علوم ورزشي-شهپري-سيد محمدمهدي(اتاق 1554) کد درس 1868906 گروه 1
ورود به کلاس
آمار و کاربرد آن در مديريت - شفيعي-علي اصغر (اتاق 1240) کد درس 531305 گروه 1
ورود به کلاس
آمار و کاربرد آن در مديريت(2) - معمارصادقي-مهسا (اتاق 1408) کد درس 1997519 گروه 1 و کد درس 91368803 گروه 1
ورود به کلاس
آمار و کاربرد آن در مديريت-ترنج-زهرا (اتاق 1510) کد درس 531305 گروه2
ورود به کلاس
آمار کاربردي(1) و درس روش هاي آماري- گرمسيري-سارا (اتاق 1367) کد درس 1718551 گروه 1 و کد درس 7578003 گروه 1
ورود به کلاس
آمار کاربردي(2) و درس آمار و احتمالات - کلانتري-محمد (اتاق 1358) کد درس 1718552 گروه 1 و کد درس 846502 گروه 1
ورود به کلاس
آموزش مهارت هاي حرفه اي - حاجي زاده فارسون-مجتبي (اتاق 1105) کد درس 1997556 گروه 1
ورود به کلاس
آواشناسي1 - محمدي-سميرا (اتاق 1387) کد درس 637113 گروه 1
ورود به کلاس
آواشناسي2 - محمدي-سميرا (اتاق 1388) کد درس 637130 گروه 1
ورود به کلاس
آيين نگارش و ويرايش - مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1422) کد درس 1014 گروه 1
ورود به کلاس
آيين نگارش و ويرايش - مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1423) کد درس 1014 گروه 2
ورود به کلاس
آيين نگارش و ويرايش - مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1424) کد درس 1014 گروه 3
ورود به کلاس
آيين نگارش و ويرايش - مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1425) کد درس 1014 گروه 4
ورود به کلاس
آيين نگارش و ويرايش - مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1426) کد درس 1014 گروه 5
ورود به کلاس
اتاق فرهنگي(اتاق 1573)
ورود به کلاس
اجراي سازه هاي بتني-خوانسالار-محمدرضا(اتاق 1595) کد درس 943175210 گروه 1
ورود به کلاس
اجزا ساختمان-دماوندي-آرمين(اتاق 1516) کد درس 943175214 گروه 1
ورود به کلاس
احساس و ادراک - نورافکن روحي-نسيم (اتاق 1463) کد درس 1928610 گروه 1
ورود به کلاس
اخلاق و تربيت اسلامي - کشاورز-محمد زمان (اتاق 1348) کد درس 1004 گروه 1
ورود به کلاس
اخلاق و تربيت اسلامي - کشاورز-محمد زمان (اتاق 1349) کد درس 1004 گروه 2
ورود به کلاس
اخلاق و تربيت اسلامي-کشاورز-محمدزمان (اتاق 1552) کد درس 1004 گروه 3
ورود به کلاس
ادبيات انگليسي(2) و درس درآمدي بر ادبيات انگليسي2 و درس درآمدي بر ادبيات2 - کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1338) کد درس 466827 گروه 1 و کد درس 577414 گروه 1 و کد درس 733614 گروه 1
ورود به کلاس
ادبيات جهان - کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1342) کد درس 7336101 گروه 1
ورود به کلاس
ادبيات کودک و نوجوان - مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1428) کد درس 590900098 گروه 1
ورود به کلاس
ارائه معماري به کمک رايانه - رحيمي-مرجان (اتاق 1178) کد درس 8791009 گروه 1
ورود به کلاس
ارائه معماري به کمک رايانه - رحيمي-مرجان (اتاق 1180) کد درس 8791009 گروه 3
ورود به کلاس
ارائه معماري به کمک رايانه و درس کاربرد کامپيوتر در معماري - رحيمي-مرجان (اتاق 1179) کد درس 8791009 گروه 2 و کد درس 879112 گروه 1
ورود به کلاس
اساطير يونان و رم - شباني-صائب (اتاق 1221) کد درس 733660 گروه 1
ورود به کلاس
اسکيس - اميني خانيمني-الناز (اتاق 1046) کد درس 156827 گروه 1
ورود به کلاس
اسکيس 1 - اشعري-امير حسين (اتاق 1033) کد درس 8791007 گروه 1
ورود به کلاس
اسکيس 1 - اميني خانيمني-الناز (اتاق 1051) کد درس 8791007 گروه 2
ورود به کلاس
اسکيس-عرفان منش-صديقه(اتاق 1559) کد درس 156827 گروه 2
ورود به کلاس
اصول برنامه ريزي آموزشي تربيت بدني-شهپري-سيد محمدمهدي(اتاق 1526) کد درس 1868929 گروه ۱
ورود به کلاس
اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت - عابدي-فريبا (اتاق 1272) کد درس 1718559 گروه 1 و کد درس 531320 گروه 1
ورود به کلاس
اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي - عابدي-فريبا (اتاق 1273) کد درس 7578012 گروه 1
ورود به کلاس
اصول حسابداري(2) و درس حسابداري شرکتهاي 2 - نجفي اردکاني-ندا (اتاق 1453) کددرس 1997515 گروه 1 و کد درس 1718566 گروه 1 و کد درس 531313 گروه 1 و کد درس 7578018 گروه 1
ورود به کلاس
اصول حسابداري1 - اصولي-نسيم (اتاق 1038) کد درس 531312 گروه 1 - کد درس 1718565 گروه۱
ورود به کلاس
اصول حسابداري1 و درس اصول حسابداري (جبراني) - اصولي-نسيم (اتاق 1036) کد درس 1997514 گروه 1 و کد درس 91368831 گروه 1
ورود به کلاس
اصول حسابداري3 - رضابيگي-صديقه (اتاق 1183) کد درس 531314 گروه 1
ورود به کلاس
اصول حسابرسي(2) - غفوري نژاد-رشيد (اتاق 1291) کد درس 1718574 گروه 1
ورود به کلاس
اصول سرپرستي - بهمني فريد (اتاق 1082) 1کد درس 3252027 گروه 1 و کد درس 7377007 گروه
ورود به کلاس
اصول و آئين نگارش - سليمي-محمدرضا (اتاق 1218) کد درس 637112 گروه 1
ورود به کلاس
اصول و روش تحقيق - ارقميري-آرزو (اتاق 1018) کد درس 577434 گروه 1
ورود به کلاس
اصول و روش تحقيق - کازروني-محمدمهدي (اتاق 1316) کد درس 733621 گروه 1
ورود به کلاس
اصول و روش تدريس زبان هاي خارجي - بهارلو-افسانه (اتاق 1077) کد درس 2660206 گروه 1
ورود به کلاس
اصول و روش ترجمه - احمديان-محبوبه (اتاق 1011) کد درس 733616 گروه 1
ورود به کلاس
اصول و روش ترجمه2 - احمديان-محبوبه (اتاق 1015) کد درس 637128 گروه 1
ورود به کلاس
اصول و روش شناسي تمرين - پارسا-بهنام (اتاق 1443) کد درس 1868933 گروه 1
ورود به کلاس
اصول و فلسفه آموزش و پرورش - حاجي زاده فارسون-مجتبي (اتاق 1106) کد درس 466801 گروه 1
ورود به کلاس
اقتصاد خرد-صفري-مريم(اتاق 1590) کد درس 1718546 گروه۱
ورود به کلاس
اقتصاد کلان - عابدي-فريبا (اتاق 1271) کد درس 1997513 گروه 1 و کد درس 91368801 گروه 1
ورود به کلاس
اقتصاد کلان و درس اصول علم اقتصاد2 (کلان) و درس اقتصاد (2 ) کلان و درس اقتصاد کلان - پايان-هوشنگ (اتاق 1083) کد درس 1718547 گروه 1 و کد درس 531303 گروه 1 و کد درس 7578011 گروه 1 و کد درس 8465052 گروه 1
ورود به کلاس
اقتصادکلان-پايان-هوشنگ(اتاق 1540) کد درس 8465052 گروه 2
ورود به کلاس
امور مالي بين المللي - پايان-هوشنگ (اتاق 1085) کد درس 84650010 گروه 1
ورود به کلاس
اناتومي انسان-خوش نشين قشقايي-زهرا (اتاق 1564) کد درس 1868901 گروه 1
ورود به کلاس
انديشه اسلامي1 - کشاورز-محمد زمان (اتاق 1350) کد درس 1005 گروه 1
ورود به کلاس
انديشه اسلامي1-کشاورز-محمدزمان(اتاق 1549) کد درس 1005 گروه 2
ورود به کلاس
انديشه اسلامي2 - کشاورز-محمد زمان (اتاق 1351) کد درس 1011 گروه 1
ورود به کلاس
انديشه اسلامي2 - کشاورز-محمد زمان (اتاق 1352) کد درس 1011 گروه 2
ورود به کلاس
انسان، طبيعت، معماري - حقايق-مريم (اتاق 1127) کد درس 87910010 گروه 1 و کد درس 879108 گروه 1
ورود به کلاس
انسان،طبيعت و معماري پايدار - قنبري-تابان (اتاق 1309) کد درس 156825 گروه 1 و کد درس 156803 گروه ۱
ورود به کلاس
انسان،طبيعت،طراحي و درس انسان،طبيعت،معماري داخلي - حقايق-مريم (اتاق 1122) کد درس 4240012 گروه 1 و کد درس 424004 گروه 1
ورود به کلاس
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن - احمدي-اسفنديار (اتاق 1003) کد درس 1008 گروه 1
ورود به کلاس
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن - شفيعي سروستاني-مسعود (اتاق 1243) کد درس 1008 گروه 2
ورود به کلاس
ايستائي -گلشن-محمودرضا(اتاق 1543) کد درس 943175110 گروه 1
ورود به کلاس
ايستايي - دماوندي-آرمين (اتاق 1152) کد درس 87910023 گروه 1 و کد درس 879129 گروه 1
ورود به کلاس
ايستايي 1 و درس ايستايي - دماوندي-آرمين (اتاق 1146) کد درس 3252015 گروه 1 و کد درس 4240015 گروه 1
ورود به کلاس
ايستايي 2 - انصاري-سلما (اتاق 1052) کد درس 3252016 گروه 1
ورود به کلاس
ايمني و بهداشت فردي در ورزش-خوش نشين قشقايي-زهرا(اتاق 1563) کد درس 1868905 گروه 1
ورود به کلاس
بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي و درس بازار پول و سرمايه - نادري-زهره (اتاق 1436) کد درس 1718558 گروه 1 و کد درس 8465054 گروه 1
ورود به کلاس
بازاريابي بين الملل - هودي-پگاه (اتاق 1503) کد درس 1997561 گروه 1 و کد درس 91368817 گروه 1
ورود به کلاس
بازاريابي مجازي - اسکندري-اعظم (اتاق 1022) کد درس 8465056 گروه 1
ورود به کلاس
بازاريابي و مديريت بازار (با رويکرد اسلامي) - مهدي بيرقدار-الناز (اتاق 1420) کد درس 1997569 گروه 1 و کد درس 91368829 گروه 1
ورود به کلاس
باغ ايراني - عرب سلغار-ندا (اتاق 1276) کد درس 2362414 گروه 1
ورود به کلاس
بررسي آثار ترجمه شده اسلامي1 - جواد پور-نرگس (اتاق 1102) کد درس 733629 گروه 1
ورود به کلاس
بررسي آموزش زبان در ايران - اميني-شهرزاد (اتاق 1042) کد درس 2660217 گروه 1
ورود به کلاس
بررسي محتوايي کتاب هاي انگليسي دوره راهنمايي - صادقي-رقيه (اتاق 1258) کد درس 466809 گروه 1
ورود به کلاس
بررسي مقابله اي ساخت جمله در ترجمه1 (جبراني) و درس بررسي مقابله اي ساخت جمله در ترجمه1- شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1232) کد درس 577441 گروه 1 و کد درس 637111 گروه 1
ورود به کلاس
بررسي مقابله اي ساخت جمله در ترجمه2 - احمديان-محبوبه (اتاق 1016) کد درس 637129 گروه 1
ورود به کلاس
بررسي موارد خاص در حسابداري -منصوري-شعله (اتاق 1506) کد درس 1466734 گروه 1
ورود به کلاس
بررسي موارد خاص در حسابداري -منصوري-شعله (اتاق 1593) کد درس 1466734 گروه 2
ورود به کلاس
برنامه دهي و روش هاي طراحي - ضيائي-علي (اتاق 1268) کد درس 2340432 گروه 1
ورود به کلاس
بسکتبال 1 - شکيبا-زهرا(اتاق 1101) کد درس 1868938 گروه 1
ورود به کلاس
بهايابي(1) و درس حسابداري صنعتي1 - محمودي-ليدا (اتاق 1394) کد درس 1718567 گروه 1 و کد درس 531315 گروه 1 و کد درس 7578014 گروه 1
ورود به کلاس
بهايابي(2) و درس حسابداري صنعتي2 - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1303) کد درس 1718568 گروه 1 و کد درس 531316 گروه 1 و کد درس 7578015 گروه 1
ورود به کلاس
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان - اسکندري-اعظم (اتاق 1023) کد درس 91368824 گروه 1
ورود به کلاس
بيان شفاهي داستان - همايوني-ماندانا (اتاق 1501) کد درس 466831 گروه 1
ورود به کلاس
بيان شفاهي داستان - همايوني-ماندانا (اتاق 1502) کد درس 733623 گروه 1
ورود به کلاس
بيان معماري 1 - اميني خانيمني-الناز (اتاق 1049) کد درس 8791001 گروه 3
ورود به کلاس
بيان معماري 1 - اميني خانيمني-الناز (اتاق 1050) کد درس 8791001 گروه 4
ورود به کلاس
بيان معماري 1 - مباشر-سحر (اتاق 1383) کد درس 8791001 گروه 1
ورود به کلاس
بيان معماري 1 - مباشر-سحر (اتاق 1384) کد درس 8791001 گروه 2
ورود به کلاس
بيان معماري 2 - عسکري-نيلوفر (اتاق 1281) کد درس 8791002 گروه 1
ورود به کلاس
بيان معماري 2 - عسکري-نيلوفر (اتاق 1282) کد درس 8791002 گروه 2
ورود به کلاس
بيان معماري 2 - کاشف-الناز (اتاق 1323) کد درس 8791002 گروه 1
ورود به کلاس
بيان معماري 2 - کاشف-الناز (اتاق 1324) کد درس 8791002 گروه 2
ورود به کلاس
بيان معماري 3 - کاشف-الناز (اتاق 1325) کد درس 8791003 گروه 1
ورود به کلاس
بيان معماري 3 - کاشف-الناز (اتاق 1326) کد درس 8791003 گروه 2
ورود به کلاس
پايداري و اکولوژي در منظر - زارع مهذبيه-آيدا (اتاق 1196) کد درس 2362422 گروه 1
ورود به کلاس
پرسپکتيو - لک-نيلوفر (اتاق 1379) کد درس 3252017 گروه 1
ورود به کلاس
پروژه مالي2-صابري-مهدي (اتاق 1512) کد درس 84650008 گروه 1
ورود به کلاس
پروژه مالي-صابري-مهدي (اتاق 1511) کددرس 7578023 گروه1
ورود به کلاس
پژوهش عملياتي (2) - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1301) کد درس 8465002 گروه 1
ورود به کلاس
پول و ارز و بانکداري - رضايي سخا-زينب (اتاق 1185) کد درس 1718557 گروه 1 و کد درس 8465008 گروه 1
ورود به کلاس
پول و ارز و بانکداري - رضايي سخا-زينب (اتاق 1186) کد درس 531306 گروه 1
ورود به کلاس
تأسيسات مکانيکي ساختمان و درس تأسيسات مکانيکي - حجتي-سيد سجاد (اتاق 1108) کد درس 87910021 گروه 1 و کد درس 879128 گروه 1
ورود به کلاس
تأسيسات مکانيکي و الکتريکي - حجتي-سيد سجاد (اتاق 1110) کد درس 156814 گروه 1
ورود به کلاس
تئوري حسابداري 1 - صابري-مهدي (اتاق 1254) کد درس 1466731 گروه 1 و کد درس 1466703 گروه 1
ورود به کلاس
تاريخ اسلام - احمدي-اسفنديار (اتاق 1002) کد درس 1007 گروه 1
ورود به کلاس
تاريخ اسلام - شفيعي سروستاني-مسعود (اتاق 1242) کد درس 1007 گروه 2
ورود به کلاس
تاريخ باغ و منظر جهان - ناصري-سينا (اتاق 1440) کد درس 2362412 گروه 1
ورود به کلاس
تاريخ هنر 1 - رحماني-هيوا (اتاق 1170) کد درس 4240044 گروه 1
ورود به کلاس
تاريخ هنر 2 - رحماني-هيوا (اتاق 1171) کد درس 4240045 گروه 1
ورود به کلاس
تاريخ و مکاتبات روانشناسي و نقد آن - کامکار-هانيه (اتاق 1331) کد درس 1928603 گروه 1
ورود به کلاس
تاسيسات الکتريکي(نور و صدا) و درس تنظيم شرايط محيطي (نور و صدا)- حجتي-سيد سجاد (اتاق 1111) کد درس 879127 گروه 1 و کد درس 424025 گروه 1
ورود به کلاس
تجارت الکترونيک - زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1211) کد درس 1997560 گروه 1
ورود به کلاس
تحقيق در شعر معاصر ايران - نوذري-سيروس (اتاق 1460) کد درس 1121339 گروه 1
ورود به کلاس
تحقيق در عمليات و درس پژوهش عملياتي (1) - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1306) کد درس 1718560 گروه 1 و کد درس 8465001 گروه 1
ورود به کلاس
تحقيق در عمليات(1) - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1299) کد درس 1997529 گروه 1 و کد درس 91368828 گروه 1
ورود به کلاس
تحقيق در عمليات(2) - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1304) کد درس 1997530 گروه 1 و کد درس 91368809 گروه 1
ورود به کلاس
تحليل سازه ها(سازه هاي نوين) - نيک کار-حميد (اتاق 1489) کد درس 1568205 گروه 1
ورود به کلاس
تحليل فضا و سايت - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1189) کد درس 4240005 گروه 1
ورود به کلاس
تحليل فضاهاي شهري - مرتضوي مهرآبادي-سيد علي (اتاق 1399) کد درس 879152 گروه 1 - کد درس 87910038 گروه 1
ورود به کلاس
تحليل مکان طرح-فروتن-زهرا(اتاق 1596) کد درس 2340437 گروه 1
ورود به کلاس
تدريس عملي - بهارلو-افسانه (اتاق 1081) کد درس 2660220 گروه 1
ورود به کلاس
تدريس عملي - نوشين-فرزين (اتاق 1466) کد درس 466812 گروه 1
ورود به کلاس
تربيت بدني - انوري نژاد-حميده (اتاق 1053) کد درس 1032 گروه 2
ورود به کلاس
تربيت بدني - حمزوي-خديجه (اتاق 1128) کد درس 1032 گروه 1
ورود به کلاس
تربيت بدني - زارع نژاد-وحيد (اتاق 1197) کد درس 1032 گروه 3
ورود به کلاس
ترجمه ادبي1 - جواد پور-نرگس (اتاق 1103) کد درس 733646 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه انفرادي2 - احمديان-محبوبه (اتاق 1010) کد درس 577432 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی -اصول و روش ترجمه - احمديان-محبوبه (اتاق 1013) کد درس 466821 گروه 1 و کد درس 577431 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه پيشرفته1 - مرزبان-افروز (اتاق 1403) کد درس 577424 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه پيشرفته2 و درس ترجمه متون ادبي ـ اسلامي - کازروني-محمدمهدي (اتاق 1318) کد درس 577425 گروه 1 و کد درس 577433 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه شفاهي1 - احمديان-محبوبه (اتاق 1008) کد درس 577427 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه شفاهي2 - مرزبان-افروز (اتاق 1400) کد درس 577428 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه متون - کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1343) کد درس 466822 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه متون بازرگاني - مرزبان-افروز (اتاق 1405) کد درس 637125 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه متون سياسي - نوشين-فرزين (اتاق 1468) کد درس 577426 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه متون علوم انساني - کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1341) کد درس 637124 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه متون عمومي2 - کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1340) کد درس 637122 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه متون مطبوعاتي1 - نوشين-فرزين (اتاق 1474) کد درس 637119 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه متون مطبوعاتي2 - نوشين-فرزين (اتاق 1475) کد درس 637123 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه مکاتبات و اسنا و درس ترجمه مکاتبات و اسناد (جبراني) - احمديان-محبوبه (اتاق 1014) کد درس 577436 گروه 1 و کد درس 637126 گروه 1
ورود به کلاس
ترجمه نوار و فيلم - مرزبان-افروز (اتاق 1404) کد درس 577430 گروه 1
ورود به کلاس
ترسيم فني - نيري-زهرا (اتاق 1478) کد درس 156828 گروه 1 و کد درس 1568206 گروه 1
ورود به کلاس
ترسيم فني و درس نقشه کشي -هندسه کاربردي- گلشن-شاهد (اتاق 1372) کد درس 4240043 گروه 2 و کد درس 1568206 گروه 2و کد درس 424011گروه 1 و کد درس 631701 گروه ۱
ورود به کلاس
ترسيم فني-اوجي-سيد علي اکبر (اتاق 1571) کد درس 3252007 گروه ۱
ورود به کلاس
تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري-صابري-مهدي (اتاق 1507) کد درس 1466710 گروه۱
ورود به کلاس
تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري-صابري-مهدي (اتاق 1592) کد درس 1466710 گروه2
ورود به کلاس
تعمير و نگهداري ساختمان - محمودي-سعيد (اتاق 1392) کد درس 3252029 گروه 1
ورود به کلاس
تعمير و نگهداري ساختمان-بهمني-فريد(اتاق 1581) کد درس 7377017 گروه 1
ورود به کلاس
تغذيه ورزشي و کنترل وزن -پارسا-بهنام (اتاق 1442) کد درس 1868928 گروه 1
ورود به کلاس
تمرين هاي معماري 1 - حضرتي فرد-افسانه(اتاق 1476) کد درس 3252013 گروه 1 و کد درس 631720 گروه 1
ورود به کلاس
تمرين هاي معماري 2 - نيري-زهرا (اتاق 1477) کد درس 3252014 گروه 1
ورود به کلاس
تنظيم شرايط محيطي - حجتي-سيد سجاد (اتاق 1112) کد درس 87910019 گروه 1 و کد درس 879126 گروه 1 و کد درس 3252012 گروه 1 و کد درس 631717 گروه 1
ورود به کلاس
تنظيم شرايط محيطي 1 - اميني خانيمني-الناز (اتاق 1048) کد درس 3252012 گروه 1
ورود به کلاس
تنظيم شرايط محيطي2 - حجتي-سيد سجاد (اتاق 1107) کد درس 156813 گروه 1
ورود به کلاس
تنظيم و کنترل بودجه دولتي-عابدي-فريبا(اتاق1547) کد درس 8465075 گروه 1
ورود به کلاس
تنيس روي ميز 1 - دستغيب-سيده راضيه (اتاق 1145) کد درس 1868940 گروه 1
ورود به کلاس
تهيه و تدوين مطالب درسي - بهارلو-افسانه (اتاق 1080) کد درس 2660210 گروه 1
ورود به کلاس
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - صفري-مريم (اتاق 1266) کد درس 91368804 گروه 1
ورود به کلاس
تکنولوژي و کارگاه قالب بندي و آرماتور بندژ-جزقاني-فرود (اتاق 1556) کد درس 7377030 گروه 1
ورود به کلاس
جريان شناسي شعر معاصر ايران - ثباتي-علي (اتاق 1100) کد درس 590900099 گروه 1
ورود به کلاس
جلسه دفاع - رشته حسابداری(1612)
ورود به کلاس
جلسه دفاع - رشته معماری (1566)
ورود به کلاس
جلسه دفاع- رشته معماري منظر(اتاق 1583)
ورود به کلاس
جلسه معارفه دانشجويان مهر 1400 (اتاق 2000)
ورود به کلاس
حجم شناسي - رحماني-هيوا (اتاق 1164) کد درس 4240002 گروه 1
ورود به کلاس
حجم شناسي - رحماني-هيوا (اتاق 1165) کد درس 4240002 گروه 2
ورود به کلاس
حرکت شناسي ورزشي - خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1139) کد درس 1868921 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي - عابدي-فريبا(اتاق 1411) کد درس 1718582 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري بخش عمومي-منصوري-شعله (اتاق 1509) کد درس 1466728 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري پيشرفته (1) - پهلوان-زهرا (اتاق 1090) کد درس 84650002 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري پيشرفته (2) - صابري-مهدي (اتاق 1255) کد درس 1718527 گروه 1 و کد درس 1718571 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري پيشرفته (2) - صابري-مهدي (اتاق 1256) کد درس 84650003 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري پيشرفته(1) - پهلوان-زهرا (اتاق 1089) کد درس 1718570 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري دولتي (2) - تاجداران-رحيم (اتاق 1092) کد درس 84650006 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري شرکتهاي 1 - نجيمي-نازنين (اتاق 1456) کد درس 7578017 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري صنعتي(1) - اصولي-نسيم (اتاق 1037) کد درس 1997532 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري صنعتي(3) و مبانی حسابداري مديريت - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1305) کد درس 84650005 گروه 1 و کد درس 1718569 گروه 1 و کد درس 1466739 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري مالي پيشرفته 1- پهلوان-زهرا(اتاق 1546) کد درس 8465055 گروه 2
ورود به کلاس
حسابداري مديريت - شهابي-عليرضا(اتاق 1551) کد درس 1466706 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري موارد خاص - محمودي-ليدا (اتاق 1396) کد درس 1718581 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري ميانه (1) - اصولي-نسيم (اتاق 1034)حسابداري مالي کد درس 1718553 گروه 1 و کد درس 7578021 گروه 1 و کد درس 531317 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري ميانه (2) - نجيمي-نازنين (اتاق 1454) کد درس 1718554 گروه 1
ورود به کلاس
حسابداري و حسابرسي دولتي و حسابداري و حسابرسي بخش عمومي - تاجداران-رحيم (اتاق 1095) کد درس 1718533 گروه 1 و کد درس 1718576 گروه 1
ورود به کلاس
حسابرسي (2) - غفوري نژاد-رشيد (اتاق 1292) کد درس 84650007 گروه 1
ورود به کلاس
حسابرسي1 - اصولي-نسيم (اتاق 1041) کد درس 91368812 گروه 1 و کد درس 1997537 گروه 1
ورود به کلاس
حسابرسي1-اصول حسابرسي(1) - ماهر-محمدهادي (اتاق 1381) کد درس 1718573 گروه 1 و کد درس 531318 گروه 1 و کد درس 7578019 گروه 1
ورود به کلاس
حقوق بازرگاني و درس حقوق تجارت و حقوق اساسي - سلاجقه-سعادت (اتاق 1214) کد درس 1718512 گروه 1 و کد درس 531308 گروه 1 و کد درس 7578005 گروه 1- کد درس 91368805 گروه 1
ورود به کلاس
حکمت معماري در ايران - نوشين-امين رضا (اتاق 1464) کد درس 2340429 گروه 1
ورود به کلاس
خواندن متون عمومي - شريف-آزاده (اتاق 1230) کد درس 637107 گروه 1
ورود به کلاس
خواندن و درک مطلب پيشرفته - شريف-آزاده (اتاق 1228) کد درس 466816 گروه 1 و کد درس 577406 گروه 1
ورود به کلاس
خواندن و درک مفاهيم پيشرفته در ترجمه - نوشين-فرزين (اتاق 1473) کد درس 637108 گروه 1
ورود به کلاس
خواندن و درک مفاهيم1 - صادقي-رقيه (اتاق 1260) کد درس 637101 گروه 1
ورود به کلاس
خواندن و درک مفاهيم1 - صادقي-رقيه (اتاق 1264) کد درس 733601 گروه 1
ورود به کلاس
خواندن و درک مفاهيم3 - کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1339) کد درس 733603 گروه 1
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعيت - کريمي-اعظم (اتاق 1346) کد درس 1031 گروه 2
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعيت - کريمي-اعظم (اتاق 1347) کد درس 1031 گروه 3
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعيت - کشاورز-محمد زمان (اتاق 1353) کد درس 1031 گروه 1
ورود به کلاس
درآمدي بر ادبيات1 - کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1345) کد درس 733613 گروه 1
ورود به کلاس
درآمدي بر تحليل گفتمان - شيباني عبداليوسفي-راحيل (اتاق 1251) کد درس 2660214 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول علم اقتصاد1 (خرد) و درس اقتصاد (1) خرد- صفري-مريم (اتاق 1265) کد درس 531302 گروه 1 و کد درس 7578010 گروه 1
ورود به کلاس
درس اصول و مباني نظري ترجمه - احمديان-محبوبه (اتاق 1012) کد درس 577423 گروه 1
ورود به کلاس
درس تاريخ ادبيات فارسي1(پيش از اسلام تا آغاز سلجوقي)- پروان-حميده (اتاق 1597) کد درس 590900033 گروه 1
ورود به کلاس
درس حسابداري دولتي و درس حسابداري دولتي 1- تاجداران-رحيم (اتاق 1093) کد درس 531319 گروه 1 و کد درس 7578020 گروه 1
ورود به کلاس
دروه های آموزشي (اتاق 1594)
ورود به کلاس
درک و بيان معماري 1 -رضايي فريد-مهسا(اتاق 1582) کد درس 3252009 گروه 1
ورود به کلاس
دستور زبان تطبيقي - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1235) کد درس 637131 گروه 1
ورود به کلاس
دستور زبان فارسي1 - رجبيان-ساناز (اتاق 1163) کد درس 590901 گروه 1
ورود به کلاس
دستور زبان1 - صادقي-رقيه (اتاق 1261) کد درس 637104 گروه 1
ورود به کلاس
دستور زبان3 - صادقي-رقيه (اتاق 1263) کد درس 637117 گروه 1
ورود به کلاس
دستور و نگارش1 - سليمي-محمدرضا (اتاق 1219) کد درس 733604 گروه 1
ورود به کلاس
دوره آموزشي نرم افزار سپيدار (اتاق 1611)
ورود به کلاس
راهسازي و روسازي-عطار -محمدعلي(اتاق 1525) کد درس 943175209 گروه 1
ورود به کلاس
راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي - کامکار-هانيه (اتاق 1337) کد درس 1928643 گروه 1
ورود به کلاس
راينو پيشرفته (رندرينگ) - زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1201) کد درس 4240021 گروه 1
ورود به کلاس
راينو مقدماتي (مدل سازي) و درس عناصر مدلار و پيش ساخته - زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1206) کد درس 4240020 گروه 1 و کد درس 424038 گروه 1
ورود به کلاس
رشد حرکتي- فيجان-ابوالفضل (اتاق 1561) کد درس 1868904 گروه ۱
ورود به کلاس
رمان قرون 18 و 19 - شباني-صائب (اتاق 1222) کد درس 733666 گروه 1
ورود به کلاس
روان شناسي خلاقيت - مينا-امير (اتاق 1435) کد درس 4240048 گروه 1
ورود به کلاس
روانشناسي اجتماعي - پيرزادي-حجت (اتاق 1091) کد درس 1928622 گروه 1
ورود به کلاس
روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان - احمدي سعدي-عباس (اتاق 1006) کد درس 1928605 گروه 1
ورود به کلاس
روانشناسي تحولي 1 - کامکار-هانيه (اتاق 1335) کد درس 1928613 گروه 1
ورود به کلاس
روانشناسي دين - احمدي سعدي-عباس (اتاق 1007) کد درس 1928619 گروه 1
ورود به کلاس
روانشناسي سازماني و درس روانشناسي عمومي - نورافکن روحي-نسيم (اتاق 1462) کد درس 1718548 گروه 1 و کد درس 1997568 گروه 1 و کد درس 91368807 گروه 1
ورود به کلاس
روانشناسي شناختي - موسوي-سيده سميرا (اتاق 1418) کد درس 1928618 گروه 1
ورود به کلاس
روانشناسي فيزيولوژيک - موسوي-سيده سميرا (اتاق 1444) کد درس 1928611 گروه 1
ورود به کلاس
روستا 1 - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1188) کد درس 3252025 گروه 1 و کد درس 631719 گروه 1
ورود به کلاس
روستا ۱ و تحليل و طراحي روستا - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1529) کد درس 87910031 گروه ۱و کد درس 879137 گروه ۱
ورود به کلاس
روستا(2) - مظاهري-محمدعلي (اتاق 1406) کد درس 879138 گروه 1
ورود به کلاس
روش پژوهش در حسابداري - ممتازيان-عليرضا (اتاق 1410) کد درس 1466736 گروه 1
ورود به کلاس
روش تحقيق در علوم تربيتي - نوشين-فرزين (اتاق 1227) کد درس 466804 گروه 1
ورود به کلاس
روش تحقيق در مسائل زبان آموزي و درس مقدمات روش هاي مطالعه و فنون تحقيق - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1236) کد درس 466813 گروه 1 و کد درس 466832 گروه 1
ورود به کلاس
روش تحقيق و تدوين پايان نامه - بامداد-علي (اتاق 1067) کد درس 2340430 گروه 2 و کد درس 2362401 گروه 1
ورود به کلاس
روش تحقيق و تدوين پايان نامه - نامور-نسترن (اتاق 1452) کد درس 2340430 گروه 1
ورود به کلاس
روش تحقيق و درس شيوه پژوهش و درس روش تحقيق در مديريت- کمالي سروستاني-کورش (اتاق 1359) کد درس 590904 گروه ۱ - کد درس 91368806 گروه 1 - کد درس 1000 گروه 1 و کد درس 100 گروه 1 و کد درس 1718556 گروه 1 و کد درس 1997522 گروه 1
ورود به کلاس
روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان - بهارلو-افسانه (اتاق 1076) کد درس 2660205 گروه 1
ورود به کلاس
روش تحقيق(کمي و کيفي) - کامکار-هانيه (اتاق 1333) کد درس 1928608 گروه 1
ورود به کلاس
روش تدريس زبان انگليسي - اميني-شهرزاد (اتاق 1045) کد درس 577418 گروه 1
ورود به کلاس
روش تدريس زبان انگليسي(3) - صادقي-رقيه (اتاق 1262) کد درس 466807 گروه 1
ورود به کلاس
روش تدريس زبان انگليسي(4) - صادقي-رقيه (اتاق 1257) کد درس 466808 گروه 1
ورود به کلاس
روش تدريس زبان خارجي - نوشين-فرزين (اتاق 1471) کد درس 733626 گروه 1
ورود به کلاس
روش تدريس مهارت هاي زبان - بهارلو-افسانه (اتاق 1078) کد درس 2660207 گروه 1
ورود به کلاس
روش هاي طراحي و توليد صنعتي - موسوي منزه-سيد محمدمهدي (اتاق 1419) کد درس 156811 گروه 1
ورود به کلاس
روشنايي و نورپردازي -حجتي-سيد سجاد(1610) کد درس 4240024 گروه 1
ورود به کلاس
روشنايي و نورپردازي -قشقايي-همراه(1523) کد درس 4240024 گروه 1
ورود به کلاس
رويکرد نقد ادبي - کازروني-محمدمهدي (اتاق 1314) کد درس 733655 گروه 1
ورود به کلاس
رياضي پيش - ترنج-زهرا (اتاق 1096) کد درس 1718542 گروه 1
ورود به کلاس
رياضي پيش - ترنج-زهرا (اتاق 1098) کد درس 531322 گروه 1
ورود به کلاس
رياضي عمومي2 - کلانتري-محمد (اتاق 1354) کد درس 156801 گروه 1
ورود به کلاس
رياضي عمومي-کلانتري-محمد (اتا1541) کد درس 9431754 گروه 1
ورود به کلاس
رياضي کاربردي - کلانتري-محمد (اتاق 1355) کد درس 156824 گروه 1
ورود به کلاس
رياضي کاربردي(1) و درس رياضيات پايه و درس رياضي عمومي (1)- نورافشان-زهرا (اتاق 1461) کد درس 1718549 گروه 1 و کد درس 531301 گروه 1 و کد درس 7578001 گروه 1
ورود به کلاس
رياضي کاربردي(2) و درس رياضي عمومي (2) و درس رياضي کاربردي- کلانتري-محمد (اتاق 1357) کد درس 1718550 گروه 1 و کد درس 7578002 گروه 1 و کد درس 846503 گروه 1
ورود به کلاس
رياضيات - رياضي6 -رياضي عمومي 1 و درس رياضي کاربردي- کلانتري-محمد (اتاق 1356) کد درس 3252005 گروه 1 و کد درس 4240040 گروه 1 و کد درس 424012 گروه 1 و کد درس 631703 گروه 1 و کد درس 7377008 گروه 1
ورود به کلاس
رياضيات پايه - شفيعي-علي اصغر (اتاق 1239) کد درس 1997548 گروه 1
ورود به کلاس
رياضيات پيش - ترنج-زهرا (اتاق 1099) کد درس 63170001 گروه 1
ورود به کلاس
رياضيات و کاربرد آن در مديريت - ترنج-زهرا (اتاق 1097) کد درس 531304 گروه 1
ورود به کلاس
رياضيات و کاربرد آن در مديريت(2) - شفيعي-علي اصغر (اتاق 1241) کد درس 91368802 گروه 1 و کد درس 1997550 گروه 1
ورود به کلاس
زبان انگليسي3 و زبان خارجه تخصصي قسمت دوم- حسيني-وحيده (اتاق 1119) کد درس 59090973 گروه 1 و کد درس 5909019 گروه 1
ورود به کلاس
زبان پيش - حسيني-وحيده (اتاق 1116) کد درس 2 گروه 1
ورود به کلاس
زبان پيش - حسيني-وحيده (اتاق 1117) کد درس 2 گروه 2
ورود به کلاس
زبان پيش - حسيني-وحيده (اتاق 1118) کد درس 2 گروه 3
ورود به کلاس
زبان پيش-احمدنيا مطلق-فاطمه (اتاق 1572) کد درس 2 گروه 4
ورود به کلاس
زبان تخصصي - گلشن-شاهد (اتاق 1371) کد درس 156815 گروه 1
ورود به کلاس
زبان تخصصي در معماري - گلشن-شاهد (اتاق 1376) کد درس 87910049 گروه 1
ورود به کلاس
زبان تخصصي مديريت2 و 3و4 - اوجي-آناهيت (اتاق 1059) کد درس 91368815 گروه 1 -کددرس 1997558 گروه1
ورود به کلاس
زبان تخصصي و درس زبان فني - رضابيگي-صديقه (اتاق 1184) کد درس 531321 گروه 1 و کد درس 7578006 گروه 1
ورود به کلاس
زبان تخصصي(1) - کاظمي لاري-منصوره (اتاق 1328) کد درس 1718577 گروه 1
ورود به کلاس
زبان تخصصي(2) - کاظمي لاري-منصوره (اتاق 1329) کد درس 1718578 گروه 1 و کد درس 84650009 گروه 1
ورود به کلاس
زبان تخصصي(2) - کاظمي لاري-منصوره (اتاق 1330) کد درس 1718578 گروه 2
ورود به کلاس
زبان تخصصي1 - اوجي-آناهيت (اتاق 1058) کد درس 1997557 گروه 1
ورود به کلاس
زبان خارجي - بهاران-ندا و درس زبان دوم1 (اتاق 1074) کد درس 6371001 گروه 1 و کد درس 733650 گروه 1
ورود به کلاس
زبان دوم3 - بهاران-ندا (اتاق 1075) کد درس 733652 گروه 1
ورود به کلاس
زبان عمومي(خارجي) - حسيني-وحيده (اتاق 1113) کد درس 1002 گروه 1
ورود به کلاس
زبان عمومي(خارجي) - حسيني-وحيده (اتاق 1114) کد درس 1002 گروه 2
ورود به کلاس
زبان عمومي(خارجي) - حسيني-وحيده (اتاق 1115) کد درس 1002 گروه 3
ورود به کلاس
زبان فني و درس زبان تخصصي- مقررات معماري داخلي(زبان تخصصي) - گلشن-شاهد (اتاق 1368) کد درس 3252026 گروه 1 و کد درس 4240056 گروه 1 و کد درس 424040 گروه 1
ورود به کلاس
زبانشناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاهاي زباني - بردويي-حسين (اتاق 1071) کد درس 466806 گروه 1
ورود به کلاس
ژيمناستيک 2 - حياتي-افشين (اتاق 1130) کد درس 1868935 گروه 2
ورود به کلاس
ژيمناستيک 2 - کاظمي-سحر (اتاق 1327) کد درس 1868935 گروه 1
ورود به کلاس
ساخت دستوري زبان فارسي - رجبيان-ساناز (اتاق 1161) کد درس 1121327 گروه 1
ورود به کلاس
ساخت و اراپه 1-درک و بيان معماري 1 و درس طراحي پايه 1 (اسکيس) - کاشف-الناز (اتاق 1322) کد درس 3252009 گروه 1 و کد درس 4240036 گروه 2و کد درس 631704 گروه 1
ورود به کلاس
ساختمان 1 - نيک کار-حميد (اتاق 1482) کد درس 87910029 گروه 1 و کد درس 879135 گروه 1
ورود به کلاس
ساختمان هاي بتن آرمه-گلشن-محمودرضا (اتاق 1539) کد درس 943175205 گروه 1
ورود به کلاس
ساختمان(2) و گزارش کارگاه - کياني-حميد (اتاق 1366) کد درس 879136 گروه 1
ورود به کلاس
سازه هاي بتوني - خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1134) کد درس 156809 گروه 1
ورود به کلاس
سازه هاي فلزي - خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1133) کد درس 156808 گروه 1
ورود به کلاس
سبک شناسي معماري - حقايق-مريم (اتاق 1123) کد درس 4240022 گروه 1 و کد درس 3252019 گروه 1 و کد درس 424016 گروه 1
ورود به کلاس
سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار - براتي-فرزاد (اتاق 1069) کد درس 8465006 گروه 1
ورود به کلاس
سمينار در مسائل آموزش زبان - شيباني عبداليوسفي-راحيل (اتاق 1249) کد درس 2660209 گروه 1
ورود به کلاس
سمينار در مسائل بازاريابي و بازاريابي اسلامي - هودي-پگاه (اتاق 1504) کد درس 1997563 گروه 1
ورود به کلاس
سمينار ويژه 1-شهابي-عليرضا(اتاق 1548) کد درس 1466723 گروه 1
ورود به کلاس
سمينار ويژه 2-ممتازيان-عليرضا (اتاق 1550) کد درس 1466724 گروه 1
ورود به کلاس
سنجش و ارزشيابي زبان - بهارلو-افسانه (اتاق 1079) کد درس 2660208 گروه 1
ورود به کلاس
سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي - فيجان-ابوالفضل (اتاق 1295) کد درس 1868920 گروه 1
ورود به کلاس
سياستهاي پولي و مالي - عابدي-فريبا (اتاق 1274) کد درس 91368818 گروه 1
ورود به کلاس
سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1 - کازروني-محمدمهدي (اتاق 1315) کد درس 733637 گروه 1
ورود به کلاس
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت - زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1210) کد درس 1997542 گروه 1 و کد درس 91368816 گروه 1
ورود به کلاس
شناخت مصالح و جزئيات اجرايي محوطه سازي - رخشنده رو-مهدي (اتاق 1181) کد درس 2362404 گروه 1
ورود به کلاس
شناخت مواد و مصالح و درس مصالح ساختماني - ضيائي-محمدامين (اتاق 1269) کد درس 3252001 گروه 1 و کد درس 87910028 گروه 1 و کد درس 631711 گروه 1
ورود به کلاس
شناخت و طراحي معماري روستا - مرتضوي مهرآبادي-سيد علي (اتاق 1397) کد درس 156804 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي پايه 1 (اسکيس) - کاشف-الناز (اتاق 1320) کد درس 4240036 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي پايه 2 (راندو) - کاشف-الناز (اتاق 1321) کد درس 4240037 گروه 1 - کد درس 3252010 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي فني - اسماعيل دخت-محمدرضا- (اتاق 1447) کد درس 2362410 گروه 2
ورود به کلاس
طراحي فني - اسماعيل دخت-مريم- (اتاق 1446) کد درس 2362410 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي فني - نيک کار-حميد (اتاق 1484) کد درس 879156 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي فني ساختمان - اوجي-سيد علي اکبر (اتاق 1061) کد درس 3252023 گروه 1 و کد درس 879156 گروه ۲ و کد درس 424035 گروه ۱
ورود به کلاس
طراحي معماري 1 - شرافتي-حسام الدين (اتاق 1223) کد درس 87910032 گروه 2
ورود به کلاس
طراحي معماري 1 - نيک کار-حميد (اتاق 1483) کد درس 87910032 گروه 1 و کد درس 879139 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري 2 - رحماني-هيوا (اتاق 1173) کد درس 87910033 گروه 2- کد درس 879140 گروه ۱
ورود به کلاس
طراحي معماري 2 - زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1202) کد درس 87910033 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري 2 - ميرحسيني-محمدرضا (اتاق 1430) کد درس 156847 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري -ديده روشن-آرش(اتاق 1558) کد درس 156847 گروه 2
ورود به کلاس
طراحي معماري1-نيک کار-حميد (اتاق 1531) کد درس 879139 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري2 - قنبري-تابان (اتاق 1308) کد درس 156816 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري3 - ضيائي-علي (اتاق 1267) کد درس 156817 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري4 - عطاران-سيد علي (اتاق 1283) کد درس 156818 گروه 2
ورود به کلاس
طراحي معماري4 - نيک کار-حميد (اتاق 1491) کد درس 156818 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري4 - کنعاني-امير (اتاق 1363) کد درس 156818 گروه 3
ورود به کلاس
طراحي معماري5 - سقاپور حميد (اتاق 1213) کد درس 156819 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي معماري5 - مرتضوي مهرآبادي-سيد علي (اتاق 1398) کد درس 156819 گروه 2
ورود به کلاس
طراحي و ساخت معماري به کمک رايانه - زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1205) کد درس 87910042 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي و مطالعه ي مسائل يادگيري و آموزش - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1237) کد درس 466815 گروه 1
ورود به کلاس
طراحي(جبراني)آشنايي با معماري پروژه- ساخت و ارائه 3 - اسدي-مهدي (اتاق 1019) کد درس 3252004 گروه 1 و کد درس 7377011 و کد درس 631710 گروه 1
ورود به کلاس
طرح ارشد معماري 1 - اشعري-امير حسين-عطاران-سيد علي (اتاق 1032) کد درس 2340427 گروه 1 - کد درس 2340427 گروه 2
ورود به کلاس
طرح ارشد معماري 1 - پروا-محمد (اتاق 1086) کد درس 2340427 گروه 3
ورود به کلاس
طرح اشيا در تمدن اسلامي - بامداد-علي (اتاق 1068) کد درس 4240047 گروه 1
ورود به کلاس
طرح روانشناسي محيط - رحماني-هيوا (اتاق 1167) کد درس 4240027 گروه 1
ورود به کلاس
طرح روانشناسي محيط - رحماني-هيوا (اتاق 1168) کد درس 4240027 گروه 2
ورود به کلاس
طرح معماري ارشد 3 - خيري-شيما (اتاق 1142) کد درس 2340436 گروه 3
ورود به کلاس
طرح معماري ارشد 3 - ذاکر حقيقي-محمد مهدي (اتاق 1159) کد درس 2340436 گروه 2
ورود به کلاس
طرح معماري ارشد 3 - نصر-طاهره (اتاق 1457) کد درس 2340436 گروه 1
ورود به کلاس
طرح معماري داخلي (2) - رحماني-هيوا (اتاق 1172) کد درس 424032 گروه 1
ورود به کلاس
طرح معماري داخلي 3-قنبري-تابان(1533) کد درس 424033 گروه 1
ورود به کلاس
طرح معماري(3) - قنبري-تابان (اتاق 1312) کد درس 879141 گروه 1
ورود به کلاس
طرح معماري(4) - نيک کار-حميد (اتاق 1488) کد درس 879154 گروه 1
ورود به کلاس
طرح معماري(4) - نيک کار-حميد (اتاق 1494) کد درس 879154 گروه 2
ورود به کلاس
طرح معماري(5) - نيک کار-مجيد (اتاق 1495) کد درس 879155 گروه 1
ورود به کلاس
طرح منظر1 - عرب سلغار-ندا- (اتاق 1445) کد درس 2362407 گروه 1
ورود به کلاس
طرح منظر2 - عرب سلغار-ندا (اتاق 1275) کد درس 2362408 گروه 1
ورود به کلاس
طرح منظر3 - رخشنده رو-مهدي (اتاق 1182) کد درس 2362409 گروه 1
ورود به کلاس
طرح منظر3 - ناصري-سينا (اتاق 1439) کد درس 2362409 گروه 2
ورود به کلاس
عربي2 قسمت دوم:(قواعد و متون) - رجبيان-ساناز (اتاق 1162) کد درس 590900029 گروه 1
ورود به کلاس
عروض و قافيه - مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1429) کد درس 590920 گروه 1
ورود به کلاس
عناصر جزئيات ساختمان2 - محمودي-سعيد (اتاق 1389) کد درس 156807 گروه 1
ورود به کلاس
عناصر جزئيات ساختمان2 - محمودي-سعيد (اتاق 1390) کد درس 156807 گروه 2
ورود به کلاس
عناصر و جزئيات ساختمان (1)و(2)- محمودي-سعيد (اتاق 1393) کد درس 4240013 گروه 1 و کددرس 156807گروه1 و کددرس 3252011 گروه1
ورود به کلاس
فارسي - کمالي سروستاني-مرضيه (اتاق 1361) کد درس 1003 گروه 1
ورود به کلاس
فارسي - کمالي سروستاني-مرضيه (اتاق 1362) کد درس 1003 گروه 2
ورود به کلاس
فارسي-آزرمي-يلدا(اتاق 1560) کد درس 1003 گروه 3
ورود به کلاس
فرآيند طراحي در معماري - حقايق-مريم (اتاق 1125) کد درس 87910017 گروه 1
ورود به کلاس
فرايند طراحي معماري - حقايق-مريم (اتاق 1126) کد درس 156826 گروه 2
ورود به کلاس
فرايند طراحي معماري - حقايق-مريم (اتاق 1565) کد درس 156826 گروه 1و کد درس 156823 گروه 1
ورود به کلاس
فرم و فضا -مقدمات معماري داخلي- نيري-زهرا (اتاق 1479) کد درس 4240001 گروه 1 و کد درس 4240004 گروه ۱
ورود به کلاس
فرهنگ و هويت در آموزش زبان - اميني-شهرزاد (اتاق 1043) کد درس 2660218 گروه 1
ورود به کلاس
فعاليت بدني و تندرستي - خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1138) کد درس 1868919 گروه 1
ورود به کلاس
فناوريهاي نوين ساختمان -نيک کار -حميد(اتاق 1530) کد درس 943175304 گروه ۱
ورود به کلاس
فنون و صناعات ادبي - کازروني-محمدمهدي (اتاق 1319) کد درس 733642 گروه 1
ورود به کلاس
فيزيولوژي اعصاب و غدد - کامکار-هانيه (اتاق 1334) کد درس 1928609 گروه 1
ورود به کلاس
فيزيولوژي ورزشي - خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1137) کد درس 1868918 گروه 1
ورود به کلاس
فيزيولوژي ورزشي کودکان - خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1141) کد درس 1868951 گروه 1
ورود به کلاس
فيزيک مکانيک - دهقاني-راضيه (اتاق 1154) کد درس 3252006 گروه 1 و کد درس 7377009 گروه 1
ورود به کلاس
قالب و قالب بندي-بهمني-فريد(اتاق 1567) کد درس 943175302 گروه 1
ورود به کلاس
قراردادها و مباني حقوقي -اصول مديريت ساخت-دماوندي-آرمين(اتاق 1524) کد درس 943175310 گروه 1و کد درس 943175211 گروه 1
ورود به کلاس
گفت و شنود(3) - همايوني-ماندانا (اتاق 1500) کد درس 466828 گروه 1 و کد درس 577415 گروه 1
ورود به کلاس
گفت و شنود1 - مرزبان-افروز (اتاق 1402) کد درس 637103 گروه 1
ورود به کلاس
گفت و شنود1 - کرمي ترکاشوند-عاطفه (اتاق 1344) کد درس 733607 گروه 1
ورود به کلاس
گياه شناسي کاربردي - ده بزرگي-مه رو (اتاق 1153) کد درس 2362411 گروه 1
ورود به کلاس
مالي(1) و درس مديريت مالي - اسکندري-اعظم (اتاق 1027) کد درس 1718561 گروه 1 و کد درس 7578007 گروه 1
ورود به کلاس
مالي(2) - اسکندري-اعظم (اتاق 1028) کد درس 1718562 گروه 1
ورود به کلاس
مالياتي(1) و درس حسابداري مالياتي - صابري-مهدي (اتاق 1253) کد درس 1718579 گروه 1 و کد درس 7578016 گروه 1 و کد درس 8465010 گروه 1
ورود به کلاس
مالياتي(2) - پورمحمود-سعيد (اتاق 1088) کد درس 1718580 گروه 1
ورود به کلاس
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت و درس ماليه عمومي - ديانتي-محمدحسين (اتاق 1157) کد درس 1718555 گروه 1 و کد درس 8465007 گروه 1
ورود به کلاس
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها - ديانتي-محمدحسين (اتاق 1158) کد درس 531307 گروه 1
ورود به کلاس
مباحث اساسي در روانشناسي 1 - موسوي-سيده سميرا (اتاق 1414) کد درس 1928601 گروه 1
ورود به کلاس
مباحث اساسي در روانشناسي 2 - موسوي-سيده سميرا (اتاق 1415) کد درس 1928602 گروه 1
ورود به کلاس
مباحث جاري در حسابداري - خداپناه-محبوبه (اتاق 1132) کد درس 84650004 گروه 1 , کد درس 1718539 گروه 1
ورود به کلاس
مباحث جاري در حسابداري-شهابي-عليرضا(اتاق 1603) کد درس 1466733 گروه 1
ورود به کلاس
مباني جامعه شناسي - بصيري-ابوالقاسم (اتاق 1073) کد درس 1718502 گروه 1
ورود به کلاس
مباني جامعه شناسي - کامکار-هانيه (اتاق 1332) کد درس 1928604 گروه 1
ورود به کلاس
مباني حسابداري بخش عمومي - ماهر-محمدهادي (اتاق 1382) کد درس 1718575 گروه 1
ورود به کلاس
مباني حسابداري مديريت - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1307) کد درس 1718569 گروه 1
ورود به کلاس
مباني راهنمايي و مشاوره - کامکار-هانيه (اتاق 1336) کد درس 1928633 گروه 1
ورود به کلاس
مباني سازمان مديريت و درس سازمان و مديريت در آموزش و پرورش و درس سرپرستي سازمان - اوجي-آناهيت (اتاق 1055) کد درس 1718514 گروه 1 و کد درس 1997525 گروه 1 و کد درس 466803 گروه 1 و کد درس 531309 گروه 1 و کد درس 7578013 گروه 1
ورود به کلاس
مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن - فرج زاده-سولماز (اتاق 1294) کد درس 1997524 گروه 1
ورود به کلاس
مباني معماري داخلي - نيري-زهرا (اتاق 1481) کد درس 4240019 گروه 1
ورود به کلاس
مباني نظري معماري - گلشن-شاهد (اتاق 1374) کد درس 156805 گروه 1
ورود به کلاس
مباني نظري معماري - گلشن-شاهد (اتاق 1377) کد درس 879120 گروه 1
ورود به کلاس
مباني نظري و حکمت منظر - نوشين-امين رضا (اتاق 1465) کد درس 2362405 گروه 1
ورود به کلاس
مباني هنرهاي تجسمي - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1187) کد درس 3252002 گروه 1
ورود به کلاس
مباني هنرهاي تجسمي 1 - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1190) کد درس 4240033 گروه 1
ورود به کلاس
مباني هنرهاي تجسمي 1 - عسکري-نيلوفر (اتاق 1279) کد درس 4240033 گروه 2
ورود به کلاس
مباني هنرهاي تجسمي 2 - رضايي فريد-مهسا (اتاق 1191) کد درس 4240034 گروه 1
ورود به کلاس
مباني و کاربرد کامپيوتر و درس کارگاه کامپيوتر و درس نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري- اسکندري-اعظم (اتاق 1021) کد درس 1718515 گروه 1 و کد درس 1718543 گروه 1 و کد درس 1718564 گروه 1
ورود به کلاس
متره و برآورد - دادگر-محمدحسين (اتاق 1143) کد درس 3252024 گروه 1 و کد درس 631734 گروه 1
ورود به کلاس
متره و برآورد - دماوندي-آرمين (اتاق 1147) کد درس 879132 گروه 1
ورود به کلاس
متره و برآورد - دماوندي-آرمين (اتاق 1151) کد درس 424019 گروه 1 و کد درس 4240018 گروه 1
ورود به کلاس
متون اسلامي (آموزش زبان عربي) - علوي پور-ذکري (اتاق 1288) کد درس 1010 گروه 1
ورود به کلاس
متون اسلامي (آموزش زبان عربي) - علوي پور-ذکري (اتاق 1289) کد درس 1010 گروه 2
ورود به کلاس
متون روانشناسي به انگليسي 1 - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1231) کد درس 1928623 گروه 1
ورود به کلاس
متون منتخب نثر ادبي ـ عرفاني - آزرمي-يلدا (اتاق 1065) کد درس 590962 گروه 1
ورود به کلاس
متون نثر(2)داستاني با تاکيد بر کليله و دمنه - پروان-حميده (اتاق 1087) کد درس 590900027 گروه 1
ورود به کلاس
متون نثر1-کشف المحجوب و رساله قشيريه - آزرمي-يلدا(اتاق 1407) کد درس 1121333 گروه 1
ورود به کلاس
متون نظم غنايي(غزليات سعدي) - کمالي سروستاني-کورش (اتاق 1360) کد درس 590947 گروه 1
ورود به کلاس
متون نظم(4)قسمت اول:اشعار سنايي - آزرمي-يلدا (اتاق 1064) کد درس 590900038 گروه 1
ورود به کلاس
متون نظم(5) قسمت دوم: اشعار حافظ - کهنسال-مريم (اتاق 1365) کد درس 590965 گروه 1
ورود به کلاس
محاسبات ساختمانهاي بتني -طراحي ساختمان هاي بتني و درس سازه هاي بتني - فخرايي نژاد-سروش (اتاق 1293) کد درس 87910025 گروه 1 و کد درس 879131 گروه 1 و کد درس 7377034 گروه 1
ورود به کلاس
محاسبات و آمار-آمار و احتمالات مهندسي-کلانتري-محمد(اتاق 1570) کد درس 4240042 گروه 1 و 943175109 گروه ۱
ورود به کلاس
مديريت استراتژيک - اوجي-آناهيت (اتاق 1057) کد درس 1997535 گروه 1 و کد درس 91368811 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت اماکن و رويدادهاي ورزشي - شهپري-سيدمحمدمهدي (اتاق 1248) کد درس 1868930 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت توليد - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1298) کد درس 1718513 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت توليد و عمليات - قناعت پيشه-عليرضا (اتاق 1300) کد درس 1997562 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت رفتار سازماني - اوجي-آناهيت (اتاق 1056) کد درس 1997526 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت سرمايه گذاري - نادري-زهره (اتاق 1437) کد درس 1718583 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت مالي (2) - محمودي-ليدا (اتاق 1395) کد درس 1718537 گروه 1 و کد درس 8465004 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت مالي(2) - اسکندري-اعظم (اتاق 1024) کد درس 1997543 گروه 1 و کد درس 91368810 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت منابع انساني - اوجي-آناهيت (اتاق 1060) کد درس 91368808 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت و تشکيلات کارگاه - دماوندي-آرمين (اتاق 1148) کد درس 879133 گروه 1
ورود به کلاس
مديريت و تشکيلات کارگاهي - دماوندي-آرمين (اتاق 1149) کد درس 156810 گروه 1
ورود به کلاس
مراتب اجرايي ساختمان - زنگنه-عبدالوهاب (اتاق 1199) کد درس 2340435 گروه 1
ورود به کلاس
مراتب اجرايي ساختمان - قنبري-تابان (اتاق 1310) کد درس 2340435 گروه 2
ورود به کلاس
مسائل جاري در حسابداري - ممتازيان-عليرضا (اتاق 1409) کد درس 1466709 گروه 1
ورود به کلاس
مسائل جاري در حسابداري - ممتازيان-عليرضا (اتاق 1591) کد درس 1466709 گروه 2
ورود به کلاس
مصالح ساختماني - ضيائي-محمدامين (اتاق 1270) کد درس 87910028 گروه 2
ورود به کلاس
مطالعات زباني در متن ادبي - مؤمن نسب-مهسا (اتاق 1427) کد درس 1121332 گروه 1
ورود به کلاس
معرفت شناسي - نوبخت-بيژن (اتاق 1458) کد درس 1928615 گروه 1
ورود به کلاس
معمار ي معاصر 1 و 2 و درس آشنايي با معماري معاصر- اشعري-امير حسين (اتاق 1031) کد درس 87910015 گروه 1 و کد درس 879124 گروه 1 و کد درس 87910016 گروه 1
ورود به کلاس
معماري اسلامي 1 و درس آشنايي با معماري اسلامي - زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1204) کد درس 87910013 گروه 1 و کد درس 879123 گروه 1
ورود به کلاس
معماري اسلامي 2 - حقايق-مريم (اتاق 1124) کد درس 87910014 گروه 1 - کد درس 156812 گروه 1
ورود به کلاس
معماري جهان - اشعري-امير حسين (اتاق 1030) کد درس 87910012 گروه 1 و کد درس 879121 گروه 1
ورود به کلاس
معماري و اقليم - زارع مهذبيه-آيدا (اتاق 1195) کد درس 2340431 گروه 1
ورود به کلاس
مفاهيم پايه در طراحي سازه براي معماران - دماوندي-آرمين (اتاق 1150) کد درس 156838 گروه 1
ورود به کلاس
مقاومت مصالح - خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1135) کد درس 4240017 گروه 1
ورود به کلاس
مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي - خوانسالار-محمد رضا (اتاق 1136) کد درس 87910024 گروه 1 و کد درس 879130 گروه 1 و کد درس 156808 گروه 2
ورود به کلاس
مقاومت مصالح1-گلشن-محمودرضا (اتاق 1544) کد درس 943175202 گروه 1
ورود به کلاس
مقدمات روانشناسي ورزشي-شهپري-سيد محمدمهدي(اتاق 1527) کد درس 1868925 گروه ۱
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 1 - سعادت-شهلا (اتاق 1212) کد درس 8791004 گروه 1 و کد درس 8791004 گروه 2
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 1 - گلشن-شاهد (اتاق 1369) کد درس 8791004 گروه 1
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 1 - گلشن-شاهد (اتاق 1370) کد درس 8791004 گروه 2
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 1 - گلشن-شاهد (اتاق 1373) کد درس 8791004 گروه 4
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 1 - نيک کار-حميد (اتاق 1485) کد درس 8791004 گروه 3
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 1 - نيک کار-حميد (اتاق 1486) کد درس 8791004 گروه 4
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 2 - عکاف-حميدرضا (اتاق 1450) کد درس 8791005 گروه 1
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 3 - رحيمي-مرجان (اتاق 1177) کد درس 8791006 گروه 1
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 3 - شرافتي-حسام الدين (اتاق 1225) کد درس 8791006 گروه 2
ورود به کلاس
مقدمات طراحي معماري 3 - عکاف-حميدرضا (اتاق 1532) کد درس 8791006 گروه 3
ورود به کلاس
مقدمات معماري داخلي و فرم و فضا - نيري-زهرا (اتاق 1480) کد درس 4240004 گروه 2- کد درس 4240001 گروه ۲ و کد درس 42403 گروه 1
ورود به کلاس
مقدمات و روش های مطالعه و فنون ترجمه - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1519) کد درس 466832 گروه 1
ورود به کلاس
مقررات معماري داخلي - مينا-امير (اتاق 1434) کد درس 4240011 گروه 1
ورود به کلاس
مقررات ملي ساختمان و آئين نامه هاي ساختماني-بهمني-فريد(اتاق 1553) کد درس 943175204 گروه 1 و کد درس 7377035 گروه 1
ورود به کلاس
منظر شهري - ناصري-سينا (اتاق 1441) کد درس 2362419 گروه 1
ورود به کلاس
منظر معاصر - ناصري-سينا (اتاق 1438) کد درس 2362406 گروه 1
ورود به کلاس
مهندسي عوامل انساني در تنظيم شزايط محيطي - حجتي-سيد سجاد (اتاق 1109) کد درس 4240007 گروه 1
ورود به کلاس
مواد و روش هاي ساخت(1) - رحماني-هيوا (اتاق 1166) کد درس 4240008 گروه 1
ورود به کلاس
مواد و روش هاي ساخت(1) - رحماني-هيوا- (اتاق 1448) کد درس 4240008 گروه 2
ورود به کلاس
مواد و روش هاي ساخت(2) - مينا-امير (اتاق 1432) کد درس 4240009 گروه 1
ورود به کلاس
مواد و روش هاي ساخت(2) - نامشخص- (اتاق 1449) کد درس 4240009 گروه 1
ورود به کلاس
مواد و روش هاي ساخت(3) - مينا-امير (اتاق 1433) کد درس 4240010 گروه 1
ورود به کلاس
مکاتبات تجاري و گزارش نويسي - شناوري-حسين (اتاق 1244) کد درس 1718563 گروه 1
ورود به کلاس
مکالمه موضوعي - نوشين-فرزين (اتاق 1467) کد درس 577416 گروه 1
ورود به کلاس
مکانيک ساختمان-گلشن-محمودرضا(اتاق 1580) کد درس 943175203 گروه 1
ورود به کلاس
مکانيک سيالاتو هيدروليک-شناسا-بهاره(اتاق 1534) کد درس 943175208 گروه 1
ورود به کلاس
مکتب هاي ادبي - کازروني-محمدمهدي (اتاق 1313) کد درس 733640 گروه 1
ورود به کلاس
نامه نگاري و تايپ لاتين با استفاده از کامپيوتر - سليمي-محمدرضا (اتاق 1217) کد درس 466823 گروه 1
ورود به کلاس
نحوه اجراي تأسيسات برقي ساختمان - حجتي-سيد سجاد (اتاق 1175) کد درس 943175215 گروه 1
ورود به کلاس
نحوه اجراي تأسيسات مکانيکي ساختمان-حجتي-سيدسجاد(اتاق 1585) کد درس 943175216 گروه 1
ورود به کلاس
نرم افزارهاي پژوهشي در آموزش زبان - شيباني عبداليوسفي-راحيل (اتاق 1252) کد درس 2660219 گروه 1
ورود به کلاس
نظريات فراگيري زبان - بردويي-حسين (اتاق 1070) کد درس 466805 گروه 1
ورود به کلاس
نظريه هاي جامعه شناسي زبان - شيباني عبداليوسفي-راحيل (اتاق 1250) کد درس 2660213 گروه 1
ورود به کلاس
نظم فارسي(3) خاقاني و نظامي - مؤمن نسب-مهسا و - رجبيان-ساناز(اتاق 1063) کد درس 1121306 گروه 1
ورود به کلاس
نقاشي و بيان تصويري - اميني خانيمني-الناز (اتاق 1047) کد درس 2362403 گروه 1
ورود به کلاس
نقشه برداري - هاشم نيا-ندا (اتاق 1496) کد درس 3252022 گروه 1
ورود به کلاس
نقشه برداري - هاشم نيا-ندا (اتاق 1497) کد درس 87910018 گروه 1 و کد درس 879125 گروه 1 و کد درس 3252022 گروه 1 و کد درس 631730 گروه 1 و کد درس 943175102 گروه 1 و کد درس 7377014 گروه 1
ورود به کلاس
نقشه برداري - هاشم نيا-ندا (اتاق 1498) کد درس 87910018 گروه 2
ورود به کلاس
نقشه برداري - هاشم نيا-ندا (اتاق 1499) کد درس 87910018 گروه 3
ورود به کلاس
نقشه کشي - حضرتي فرد-افسانه (اتاق 1121) کد درس 4240043 گروه 1
ورود به کلاس
نقشه کشي -رحيمي-مرجان(اتاق 1569) کد درس4240043 گروه 3
ورود به کلاس
نگارش پيشرفته - صادقي-رقيه (اتاق 1259) کد درس 733606 گروه 1
ورود به کلاس
نگارش فارسي - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1520) کد درس 577422 گروه 1
ورود به کلاس
نگارش متون علمي دانشگاهي - اميني-شهرزاد (اتاق 1044) کد درس 2660221 گروه 1
ورود به کلاس
نگارش(1) و درس نگارش پيشرفته - سليمي-محمدرضا (اتاق 1216) کد درس 466818 گروه 1 و کد درس 577407 گروه 1
ورود به کلاس
نمايشنامه کلاسيک و رنسانس - کازروني-محمدمهدي (اتاق 1317) کد درس 733663 گروه 1
ورود به کلاس
نمونه هاي شعر ساده (انگليسي) - شباني-صائب (اتاق 1220) کد درس 733618 گروه 1
ورود به کلاس
نمونک سازي و مدل سازي - نيک کار-حميد (اتاق 1487) کد درس 4240003 گروه 1
ورود به کلاس
هندسه ترسيمي - لک-نيلوفر (اتاق 1378) کد درس 3252008 گروه 1
ورود به کلاس
هندسه کاربردي - حضرتي فرد-افسانه (اتاق 1120) کد درس 4240041 گروه 2-کد درس 424003 گروه ۱
ورود به کلاس
هندسه کاربردي - گلشن-شاهد (اتاق 1375) کد درس 4240041 گروه 1
ورود به کلاس
هنر و تمدن اسلامي -آشنايي با معماري جهان- اشعري-امير حسين (اتاق 1029) کد درس 4240046 گروه 1 و کد درس 3252018 گروه 1
ورود به کلاس
واليبال ۱-زارع-زرين(اتاق 1528) کد درس 1868937 گروه ۱
ورود به کلاس
ورزش ها و بازي هاي بومي و سنتي-فيجان-ابوالفضل(اتاق 1562) کد درس 1868907 گروه 1
ورود به کلاس
ورزش هاي رزمي 1 - قشقائي نژاد-فاطمه (اتاق 1297) کد درس 1868943گروه 1
ورود به کلاس
ورزش1 - انوري نژاد-حميده (اتاق 1054) کد درس 1033 گروه 2
ورود به کلاس
ورزش1 - حمزوي-خديجه (اتاق 1129) کد درس 1033 گروه 1
ورود به کلاس
ورزش1 - زارع نژاد-وحيد (اتاق 1198) کد درس 1033 گروه 3
ورود به کلاس
يادگيري حرکتي - فيجان-ابوالفضل (اتاق 1296) کد درس 1868924 گروه 1
ورود به کلاس
کار آموزي - شناوري-حسين (اتاق 1246) کد درس 846500010 گروه 1
ورود به کلاس
کارآفريني - زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1208) کد درس 3252035 گروه 1- کد درس 7578023 گروه 1
ورود به کلاس
کارآموزي - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1234) کد درس 6371100 گروه 1
ورود به کلاس
کارآموزي - عطاران-سيد علي (اتاق 1285) کد درس 156822 گروه 1
ورود به کلاس
کارآموزي - عطاران-سيد علي (اتاق 1287) کد درس 3252028 گروه 1
ورود به کلاس
کارآموزي 1 - کارآموزي 2 - کارآموزي-فخرايي نژاد-سروش (اتاق 1586) کد درس 943175212 گروه 1 و کد درس 943175213 گروه 1 و کد درس 7377032 گروه 1
ورود به کلاس
کارآموزي 2 - شناوري-حسين (اتاق 1245) کد درس 7578024 گروه 1
ورود به کلاس
کاربرد اصطلاحات در ترجمه 2-کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1521) کد درس 637127 گروه 1 و کد درس 733620 گروه 1
ورود به کلاس
کاربرد اصطلاحات در ترجمه1 - بردويي-حسين (اتاق 1072) کد درس 637109 گروه 1
ورود به کلاس
کاربرد اصطلاحات و تعبير آنها در ترجمه - شريف-آزاده (اتاق 1229) کد درس 577421 گروه 1
ورود به کلاس
کاربرد نرم افزار ترسيمي - زنگنه نژاد-بهناز (اتاق 1200) کد درس 156829 گروه 1 , کد درس 156802 گروه 1
ورود به کلاس
کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش-روستا-محمد (اتاق 1513) کد درس 466814 گروه 1
ورود به کلاس
کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري-ترسيم فني 2 - اسدي-مهدي (اتاق 1020) کد درس 3252020 گروه 1 و کد درس 631721 گروه 1
ورود به کلاس
کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درحسابداري-اسکندري-اعظم(اتاق 1557) کد درس 8465009 گروه 2
ورود به کلاس
کاربرد کامپيوتر در حسابداري 2 - نجيمي-نازنين (اتاق 1455) کد درس 7578008 گروه 1
ورود به کلاس
کاربرد کامپيوتر در حسابداري 3 و درس کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري- اسکندري-اعظم (اتاق 1025) کد درس 7578009 گروه 1 و کد درس 8465009 گروه 1
ورود به کلاس
کارگاه پتينه و نقوش - شهابي راد-فاطمه (اتاق 1247) کد درس 4240025 گروه 1
ورود به کلاس
کارگاه ترجمه - احمديان-محبوبه (اتاق 1009) کد درس 577429 گروه 1
ورود به کلاس
کارگاه خلاقيت و تغيير عملکرد - غفاري-افسانه (اتاق 1290) کد درس 4240029 گروه 1 و کد درس 424036 گروه 1
ورود به کلاس
کارگاه طراحي مبلمان - رحماني-هيوا (اتاق 1169) کد درس 4240031 گروه 1
ورود به کلاس
کارگاه معماري سنتي-طرح معماري داخلي 1-نيري-زهرا(اتاق 1545) کد درس 4240026 گروه 2 و کد درس 424031 گروه 2
ورود به کلاس
کارگاه معماري سنتي-نيک کار-حميد(اتاق 1537) کد درس 40026 گروه 1
ورود به کلاس
کارگاه کامپيوتر - اسکندري-اعظم (اتاق 1026) کد درس 87002 گروه 1
ورود به کلاس
کارگه اسکلت فلزي و جوشکاري-جزقاني-فرود(اتاق 1555) کد درس 7377037 گروه 1
ورود به کلاس
کارورزي ورزش هاي انفرادي - خوش نشين قشايي-زهرا (اتاق 1140) کد درس 1868947 گروه 1
ورود به کلاس
کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت - زيرک جاه-محمدحسين (اتاق 1209) کد درس 1997521 گروه 1
ورود به کلاس
کرکسيون تاسيسات طرح نهايي- حجتي-سيد سجاد (اتاق 1605)
ورود به کلاس
کرکسيون سازه طرح نهايي-دماوندي-آرمين(اتاق 1602)
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي-حقايق-مريم(اتاق 1515)
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي-عزيزي-خليل (اتاق 1514)
ورود به کلاس
کرکسيون طرح نهايي-نيک کار-حميد(اتاق 1284)
ورود به کلاس
کليات حقوق - سلاجقه-سعادت (اتاق 1215) کد درس 7578004 گروه 1
ورود به کلاس
کليات راهنمايي و مشاوره - شريفي پور شيرازي -احمدرضا (اتاق 1238) کد درس 466825 گروه 1
ورود به کلاس
کليات زبان شناسي1 - محمدي-سميرا (اتاق 1386) کد درس 577409 گروه 1 و کد درس 466820 گروه 1
ورود به کلاس
کليات زبانشناسي2 (به زبان انگليسي) - نوشين-فرزين (اتاق 1470) کد درس 733612 گروه 1
ورود به کلاس
کنترلهاي داخلي و نظام راهبردي شرکتي - تاجداران-رحيم (اتاق 1094) کد درس 1718572 گروه 1
ورود به کلاس